Method: documents.get

آخرین نسخه سند مشخص شده را دریافت می کند.

درخواست HTTP

GET https://docs.googleapis.com/v1/documents/{documentId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
documentId

string

شناسه سند برای بازیابی

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
suggestionsViewMode

enum ( SuggestionsViewMode )

حالت مشاهده پیشنهادات برای اعمال به سند. این اجازه می دهد تا سند را با همه پیشنهادات درون خطی، پذیرفته یا رد شده مشاهده کنید. اگر یکی مشخص نشده باشد، DEFAULT_FOR_CURRENT_ACCESS استفاده می شود.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Document است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/documents
  • https://www.googleapis.com/auth/documents.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.