ภาพรวมข้อมูลอ้างอิง

ส่วน คำอธิบาย
ไวยากรณ์ของรายการใบแจ้งยอด ไวยากรณ์ของรายการคําสั่งสําหรับเว็บไซต์และแอป
สตริงความสัมพันธ์ รายการสตริงความสัมพันธ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถใช้ในคําสั่ง
การใช้ API เอกสารประกอบของ Google APIs สําหรับแสดงหรือยืนยันใบแจ้งยอด กรณีการใช้งานส่วนใหญ่ไม่จําเป็นต้องเรียกใช้ API โดยตรง ดูคู่มือการใช้งานเพื่อดูว่ามีวิธีการใช้งานข้อความสําหรับแต่ละกรณีการใช้งานหรือไม่