Method: registrations.delete

Xoá Registration, khiến Lớp học ngừng gửi thông báo về Registration đó.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/registrations/{registrationId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
registrationId

string

registrationId của Registration cần xoá.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.push-notifications

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.