Method: invitations.accept

Chấp nhận lời mời, xoá lời mời và thêm người dùng được mời vào danh sách giáo viên hoặc học viên (nếu phù hợp) của khoá học đã chỉ định. Chỉ người dùng được mời mới có thể chấp nhận lời mời.

Phương thức này trả về các mã lỗi sau:

 • PERMISSION_DENIED nếu người dùng yêu cầu không được phép chấp nhận lời mời đã yêu cầu hoặc do lỗi truy cập.
 • FAILED_PRECONDITION đối với các lỗi yêu cầu sau:
  • CourseMemberLimitReached
  • CourseNotModifiable
  • CourseTeacherLimitReached
  • UserGroupsMembershipLimitReached
 • NOT_FOUND nếu không có lời mời nào có ID được yêu cầu.

Yêu cầu HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}:accept

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
id

string

Giá trị nhận dạng của lời mời cần chấp nhận.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.