Method: courses.courseWork.get

Trả về bài tập trong khoá học.

Phương thức này trả về các mã lỗi sau:

  • PERMISSION_DENIED nếu người dùng yêu cầu không được phép truy cập khoá học hoặc bài tập trong khoá học mà họ yêu cầu, hoặc do có lỗi truy cập.
  • INVALID_ARGUMENT nếu yêu cầu không đúng định dạng.
  • NOT_FOUND nếu khoá học hoặc bài tập trong khoá học mà bạn yêu cầu không tồn tại.

Yêu cầu HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{id}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
courseId

string

Giá trị nhận dạng của khoá học. Giá trị nhận dạng này có thể là giá trị nhận dạng do Lớp học chỉ định hoặc alias.

id

string

Giá trị nhận dạng của bài tập trong khoá học.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của CourseWork.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.