Thông tin chi tiết về nội dung duyệt web

Phần này mô tả cách duyệt web nội dung hoạt động trong ứng dụng đa phương tiện, bao gồm cách người dùng điều hướng đến chế độ xem cấp thấp hơn với nhiều chi tiết hơn.

Quá trình duyệt qua nội dung trong ứng dụng đa phương tiện bao gồm:

  • Xem lưới hoặc danh sách nội dung
  • Chọn các mục nội dung có thể xem (nghĩa là các mục đại diện cho một tập hợp các mục, thay vì có thể phát) để điều hướng đến chế độ xem chi tiết hơn về các mục đó.

Chế độ xem chi tiết của một mục nội dung tồn tại ở cấp thấp hơn trong không gian nội dung, cũng được định dạng ở dạng lưới hoặc danh sách. Người dùng có thể di chuyển lên từ cấp thấp hơn bằng cách sử dụng thành phần Quay lại trong tiêu đề ứng dụng.


Chế độ xem lưới và danh sách nội dung

Bạn có thể trình bày nội dung nghe nhìn ở chế độ xem lưới, chế độ xem danh sách hoặc kết hợp cả hai trong cùng một không gian nội dung. Nội dung có thể được sắp xếp thành các danh mục được phân cách bằng tiêu đề phụ. Người dùng duyệt qua các lưới hoặc danh sách bằng cách cuộn theo chiều dọc.

Các định dạng lưới và danh sách xuất hiện ở đây ở cấp cao nhất của không gian nội dung. Bạn có thể sử dụng một trong hai định dạng này ở mọi cấp độ.

Khi người dùng duyệt trong không gian nội dung, họ có thể chọn một mục nội dung có thể xem (chẳng hạn như một đĩa nhạc hoặc danh sách phát) để chuyển đến chế độ xem chi tiết hơn của mục đó (bài hát trong đĩa nhạc hoặc từng mục trong danh sách phát). Khi người dùng bắt đầu đi sâu hơn vào không gian nội dung theo cách này, tiêu đề ứng dụng sẽ xuất hiện ở đầu màn hình, bao gồm cả affordance cho phép người dùng quay lại cấp trước đó.

Tại đây, việc nhấn vào mũi tên quay lại trên tiêu đề ứng dụng sẽ đưa người dùng lên cấp cao nhất của không gian nội dung

Khi người dùng cuộn qua một lưới hoặc danh sách nội dung, một thanh ứng dụng (hoặc tiêu đề ứng dụng) ở đầu màn hình vẫn sẽ cố định, với nội dung cuộn sau đó.

Nội dung cuộn sau thanh ứng dụng cố định