Điều chỉnh quy trình đăng nhập

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu đăng nhập, bạn cần cung cấp quy trình đăng nhập với một hoặc nhiều phương thức đăng nhập đề xuất.

Bạn có thể tạo quy trình này bằng cách điều chỉnh mã mẫu được cung cấp. Quá trình này bao gồm các bước sau:

  • Chọn phương thức đăng nhập chính (và mọi phương thức dự phòng)
  • Điều chỉnh nội dung trên màn hình đăng nhập
  • Tùy chỉnh phong cách hình ảnh

Mã mẫu được cung cấp trong ứng dụng Universal Android Music Player (UAMP) Automotive. Mã này được thiết kế để thích ứng với nhiều kích thước màn hình, vì vậy, bạn không cần phải giải quyết các câu hỏi về chế độ dọc so với chế độ ngang.

Khi bạn điều chỉnh mã mẫu cho ứng dụng của mình, nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn đảm bảo rằng trải nghiệm đăng nhập của mình vẫn được tối ưu hóa cho xe. Để tìm hiểu cách người dùng truy cập vào trải nghiệm đăng nhập, hãy truy cập vào phần Đăng nhập, cài đặt và amp; tìm kiếm.


Chọn phương thức đăng nhập

Bước đầu tiên để điều chỉnh mã mẫu là quyết định phương thức đăng nhập nào trong số 3 phương thức đăng nhập có sẵn mà bạn muốn cung cấp.

Phương thức đăng nhập Cách hoạt động
A) Đăng nhập bằng Google
(rất nên dùng)
Nhập mật khẩu và Tài khoản Google
B) Đăng nhập bằng điện thoại
(nên dùng làm tuỳ chọn dự phòng – hoặc tuỳ chọn chính nếu ứng dụng của bạn không hỗ trợ tính năng đăng nhập bằng Google)
Nhập mã PIN từ màn hình ô tô trên điện thoại hoặc ngược lại
C) Đăng nhập thông thường
(tốt nhất là tùy chọn sao lưu)
Nhập tên người dùng (hoặc email) và mật khẩu cho ứng dụng

Phương thức đăng nhập bằng Google phải là tuỳ chọn chính nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ, vì đây là cách dễ nhất cho người dùng. Nếu ứng dụng của bạn không hỗ trợ tính năng đăng nhập bằng Google, thì lựa chọn chính là lựa chọn tốt nhất tiếp theo là đăng nhập bằng điện thoại.

Quy trình đăng nhập trong mã mẫu bao gồm các màn hình của cả 3 phương thức này. Sau khi đã quyết định các tùy chọn được hỗ trợ (cả tùy chọn chính và bất kỳ tùy chọn dự phòng nào mà bạn có thể muốn hỗ trợ), bạn có thể tắt các tùy chọn còn lại trong mã mẫu và tập trung vào việc tùy chỉnh các màn hình còn lại.