Ứng dụng đi theo chỉ dẫn và amp; địa điểm yêu thích

Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng các mẫu được tối ưu hóa cho xe để tạo hai loại ứng dụng Android Auto: ứng dụng điều hướng và điểm yêu thích (CUE).


Hướng dẫn có thể tải xuống

Nguyên tắc thiết kế thư viện ứng dụng Android cho Ô tô


Tổng quan

Các mẫu màn hình trong Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô cung cấp giao diện người dùng cho các hoạt động của người dùng, chẳng hạn như:

  • Chọn địa điểm
  • Tìm kiếm
  • Chọn trong danh sách hoặc lưới các mục
  • Thực hiện hành động dựa trên thông tin chi tiết
  • Trả lời tin nhắn từ ứng dụng
  • Đang xem trước tuyến đường
  • Điều hướng

Để tạo luồng người dùng trong ứng dụng của mình, nhà phát triển ứng dụng có thể tùy chỉnh cả mẫu và trình tự xuất hiện các mẫu đó. Android Auto tự động điều chỉnh giao diện người dùng cho phù hợp với tất cả các loại xe tương thích.

Để biết thông tin chi tiết về các mẫu này, bao gồm cả nguyên tắc về trải nghiệm người dùng, kiểu có thể tuỳ chỉnh và quy trình mẫu, hãy tải Nguyên tắc thiết kế thư viện ứng dụng Android cho Ô tô xuống.