تصاویر کارخانه برای دستگاه‌های Google Pixel Watch

این فایل‌ها فقط برای استفاده در دستگاه‌های Google Pixel Watch شخصی شما هستند و نمی‌توانند توسط شما جداسازی، دکامپایل، مهندسی معکوس، تغییر یا توزیع مجدد یا استفاده از آنها به هیچ وجه به جز مواردی که به طور خاص در شرایط مجوز ارائه شده با دستگاه شما ذکر شده است، استفاده شوند.

اگرچه ممکن است بتوان برخی از داده‌های پشتیبان‌گیری شده در حساب Google خود را بازیابی کرد، برنامه‌ها و داده‌های مرتبط با آن‌ها حذف نصب خواهند شد. قبل از ادامه، لطفاً مطمئن شوید که از داده‌هایی که می‌خواهید حفظ کنید در حساب Google شما پشتیبان‌گیری شده است.

دانلود تصویر سیستم و استفاده از نرم افزار دستگاه تابع شرایط خدمات Google است. با ادامه، با شرایط خدمات و خط‌مشی رازداری Google موافقت می‌کنید. بارگیری تصویر سیستم و استفاده از نرم‌افزار دستگاه نیز ممکن است مشمول شرایط خدمات شخص ثالث باشد که می‌توانید در System > About > Legal Information در برنامه Google Pixel Watch یا در موارد دیگر ارائه شده باشد.

اذعان

من شرایط و ضوابط فوق را خوانده و با آن موافقم.