Ghi chú phát hành

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

 • Thư viện play-services-appsearch hiện được phát hành rộng rãi. Thư viện này cung cấp các API để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc trong cơ sở dữ liệu AppSearch tập trung do Dịch vụ Google Play cung cấp. Thao tác này cho phép chia sẻ dữ liệu trên nhiều ứng dụng dựa trên cấu hình danh sách kiểm soát quyền truy cập (ACL) do ứng dụng cung cấp. Tính năng chia sẻ trên nhiều ứng dụng là lựa chọn sử dụng và yêu cầu cấu hình rõ ràng dành cho nhà phát triển khi sử dụng API AppSearch.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appsearch:16.0.0

Ngày 30 tháng 5 năm 2024

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dataconnect:16.0.0-alpha04
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.2

Ngày 29 tháng 5 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho một số thư viện có những thay đổi sau:

  • Thay đổi minSdkVersion thành 21.
  • Cập nhật các phần phụ thuộc trên thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks lên phiên bản mới nhất.

  Hãy xem lại phần "Cấu phần phần mềm đã phát hành" để xem danh sách đầy đủ các thư viện bị ảnh hưởng.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:23.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pal:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.2.0

Ngày 23 tháng 5 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có thay đổi sau:

  • Thêm API mới [addResourceParameter] vào AuthorizationRequest.Builder để cho phép truyền các tham số tài nguyên tuỳ chỉnh đến API Uỷ quyền.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fitness bao gồm việc phát hành API Bản ghi trên thiết bị di động.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.2.0

Ngày 13 tháng 5 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Vertex AI cho Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta01

Ngày 9 tháng 5 năm 2024

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.1.0

Ngày 2 tháng 5 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

  • Giảm số phiên bản tính năng của API beginSignIn() để API này hoạt động với các phiên bản cũ của APK Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:5.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.1

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-cloud-messaging có những thay đổi sau:

  • Thêm một phương thức mới là setRetainProxiedNotifications để thiết lập xem có giữ lại dữ liệu cho các thông báo được xử lý qua proxy hay không.
  • Thêm một phương thức mới là getProxiedNotificationData để lấy dữ liệu cho một thông báo đã được proxy.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.2.0

Ngày 16 tháng 4 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API liên quan đến nút Đăng nhập bằng một lần chạm, Lưu mật khẩu và Đăng nhập bằng Google.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base có những thay đổi sau:

  • Không dùng các API liên quan đến tính năng Đăng nhập bằng Google.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido có những thay đổi sau:

  • Cập nhật lớp dữ liệu yêu cầu và phản hồi để được ByteString hỗ trợ thay vì byte[] để chúng không thể thay đổi.
  • Thêm chú thích @Nullable@NonNull thích hợp vào các tham số API.
  • Thêm một hàm khởi tạo mới vào PublicKeyCredentialCreationOptions chấp nhận chuỗi JSON.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.12
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.0.0

Ngày 11 tháng 4 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.2

Ngày 8 tháng 4 năm 2024

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.2.0

Ngày 1 tháng 4 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games-v2 có những thay đổi sau:

  • Xoá các giao diện không dùng nữa.
  • Hỗ trợ thêm trình chuyển đổi hồ sơ nhanh.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.0.0

Ngày 21 tháng 3 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.1

Ngày 7 tháng 3 năm 2024

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

 • Kể từ tháng 9 năm 2024, chúng tôi sẽ ngừng phát hành SDK quảng cáo của Firebase (cấu phần phần mềm firebase-adsfirebase-ads-lite). Thay vào đó, hãy sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android.

  Các cấu phần phần mềm Firebase này không cung cấp tệp nhị phân riêng mà chỉ là trình bao bọc xung quanh các phần phụ thuộc. Chúng tôi thực hiện thay đổi này nhằm mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các phần phụ thuộc mà bạn thêm vào ứng dụng của mình. Để biết thêm thông tin về thay đổi này và cách chuyển sang sử dụng SDK Android quảng cáo trên thiết bị di động của Google, hãy xem Câu hỏi thường gặp này trong tài liệu về Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.4
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.3

Ngày 5 tháng 3 năm 2024

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.3

Ngày 26 tháng 2 năm 2024

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0

Ngày 20 tháng 2 năm 2024

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1

Ngày 15 tháng 2 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth (phiên bản 21.0.0) có thay đổi lớn có thể gây lỗi sau đây:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.11

Ngày 8 tháng 2 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services cho Android (phiên bản 4.4.1). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.2
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.1

Ngày 1 tháng 2 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-service-auth-api-phone sẽ tăng phiên bản của phần phụ thuộc play-services-basement từ 18.0.1 lên 18.0.2.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.2

Ngày 22 tháng 1 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location có những thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.1.0

Ngày 18 tháng 1 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.1

Ngày 4 tháng 1 năm 2024

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.1.0

Ngày 26 tháng 12 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.1.0

Ngày 18 tháng 12 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02

Ngày 14 tháng 12 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0-beta01

Ngày 7 tháng 12 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.0

Ngày 6 tháng 12 năm 2023

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.6.0

Ngày 4 tháng 12 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.1

Ngày 16 tháng 11 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay (phiên bản 16.4.0) bao gồm những thay đổi sau để hỗ trợ các tính năng tiền điện tử:

  • Đã thêm EmoneyReadiness.

  • Đã thêm EmoneyReadinessStatus.

  • Thêm một phương thức mới checkReadinessForEmoney cho các ứng dụng trong danh sách cho phép sử dụng các tính năng liên quan đến tiền điện tử để kiểm tra trạng thái sẵn sàng của Dịch vụ Google Play đối với việc hỗ trợ tiền điện tử.

  • Thêm một phương thức mới notifyEmoneyCardStatusUpdate cho các ứng dụng trong danh sách cho phép sử dụng các tính năng liên quan đến tiền điện tử để thông báo cho các dịch vụ của Google Play về nội dung cập nhật nhất định về trạng thái của thẻ tiền điện tử.

  • Thêm một phương thức mới pushEmoneyCard cho các ứng dụng trong danh sách cho phép sử dụng các tính năng liên quan đến tiền điện tử để đẩy thẻ tiền điện tử vào Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0

Ngày 9 tháng 11 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-cloud-messaging có những thay đổi sau:

  • Thêm một phương thức mới là messageHandled để cho biết rằng một thông báo đã được xử lý.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.1.0

Ngày 7 tháng 11 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5

Ngày 30 tháng 10 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.0

Ngày 26 tháng 10 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.1

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-tagmanagerplay-services-analytics sẽ cập nhật gói đăng ký BroadcastReceiver cho Android U.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.4

Ngày 16 tháng 10 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho play-services-maps (phiên bản 18.2.0) bao gồm Điểm đánh dấu nâng cao và khả năng kiểm tra các chức năng của bản đồ. Việc sử dụng các tính năng của bản đồ được đề cập trong 2 hướng dẫn được liên kết.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0

Ngày 2 tháng 10 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay (phiên bản 16.3.0) có nội dung thay đổi sau:

  • Thêm một phương thức mới notifyCardTapEvent cho các ứng dụng trong danh sách cho phép để thông báo cho dịch vụ Google Play về một số sự kiện nhấn thẻ nhất định.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.3.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0

Ngày 18 tháng 9 năm 2023

 • Bản cập nhật chính của thư viện play-services-games-v2 mang đến một cách mới để nhà phát triển trò chơi tích hợp Dịch vụ trò chơi của Play (PGS) vào trò chơi của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Recall API của PGS.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4
 • com.google.gms:google-services:4.4.0

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet sẽ thay đổi PayButton API để quay lại thành phần nút tĩnh cho các thiết bị sử dụng Dịch vụ Google Play phiên bản 23.21.0 trở xuống.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

Ngày 31 tháng 8 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

  • Thêm một ứng dụng API mới, AuthorizationClient, để giúp bạn yêu cầu cấp quyền truy cập vào dữ liệu trên Google liên kết với một tài khoản đã đăng nhập trên thiết bị.

  • Không dùng nữa getPhoneNumber mà không có lựa chọn thay thế.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido có những thay đổi sau:

  • Thêm một phương thức mới toJson. Phương thức này sẽ trả về giá trị đại diện JSON của đối tượng PublicKeyCredential.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wearable có thay đổi sau:

  • Hỗ trợ ứng dụng để chuyển đồng hồ từ điện thoại cũ sang điện thoại mới.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành dành cho thiết bị đeo.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

Ngày 24 tháng 8 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

Ngày 22 tháng 8 năm 2023

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

Ngày 3 tháng 8 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

Ngày 1 tháng 8 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

Ngày 24 tháng 7 năm 2023

 • Thư viện play-services-panorama hiện không còn được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào ngày 30 tháng 10 năm 2023. Không có thiết bị thay thế.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

Ngày 18 tháng 7 năm 2023

 • Bản phát hành đầu tiên của thư viện sdkcoroutines. Thư viện này chứa các tiện ích coroutine không dành cho nhà phát triển dành cho SDK Java.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

Ngày 13 tháng 7 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

Ngày 5 tháng 7 năm 2023

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet có những thay đổi sau:

  • Nâng cấp Pay Button API từ phiên bản beta lên phiên bản ổn định.
  • Thay đổi kiểu sau cho nút:

   • Kích thước văn bản của nút hiện đã khớp với kích thước của biểu trưng "GPay".
   • Lề nút đã được điều chỉnh theo chiều cao tối thiểu và tối đa của nút.
   • Độ tròn của nút hiện có thể định cấu hình.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

Ngày 26 tháng 6 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

  • Không dùng các API liên quan đến tính năng số điện thoại đã xác minh.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

Ngày 20 tháng 6 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Nearby UWB SDK (play-services-nearby) có những thay đổi sau:

  • Thêm các chức năng mới về phạm vi cho các thông báo dữ liệu phạm vi có thể định cấu hình. Hãy xem supportedNtfConfigs.

  • Thêm các tham số mới trong phạm vi để định cấu hình các thông báo về dữ liệu phạm vi: Xem uwbRangeDataNtfConfig.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

Ngày 15 tháng 6 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-tagmanager giúp cải thiện các quy trình công cụ nội bộ. Không có thay đổi nào dành cho nhà phát triển.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

Ngày 25 tháng 5 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

Ngày 18 tháng 5 năm 2023

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

Ngày 9 tháng 5 năm 2023

 • Hiện đã có bản phát hành beta công khai của Dịch vụ tăng tốc TensorFlow Lite cho Android.

  Khi sử dụng thư viện Accelerated Service (play-services-tflite-acceleration), bạn có thể chạy phép đo điểm chuẩn hiệu suất của công nghệ học máy trên thiết bị và tự động xác định cách tốt nhất để tăng tốc khối lượng công việc của công nghệ học máy. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Dịch vụ tăng tốc.

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite trong Dịch vụ Google Play bao gồm tất cả thay đổi có trong bản phát hành TensorFlow phiên bản 2.12.0.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

Ngày 2 tháng 5 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

Ngày 1 tháng 5 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-oss-licenses bao gồm bản sửa lỗi để xoá thông tin giấy phép không liên quan khỏi chính thư viện đó.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

Ngày 17 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet bao gồm một API mới để tạo và tuỳ chỉnh nút thanh toán trên Google Pay. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem ghi chú phát hành của Google Pay cho Payments.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

Ngày 13 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

Ngày 4 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

  • Thêm một API mới trong BeginSignInRequest để cho phép nhà phát triển sử dụng thư viện Jetpack để lấy khoá truy cập theo các yêu cầu JSON.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

Ngày 29 tháng 3 năm 2023

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

 • Thư viện Trình quét mã của Dịch vụ Google Play (play-services-code-scanner) hiện đã được phát hành rộng rãi. Để biết thêm thông tin về nội dung cập nhật này, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

Ngày 20 tháng 3 năm 2023

 • Bản phát hành đầu tiên của thư viện Hiệu suất của thiết bị (play-services-deviceperformance).

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

Ngày 13 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement giúp cải thiện hiệu suất kết nối với Dịch vụ Google Play.

 • Bản cập nhật mới nhất cho Nearby UWB SDK (SDK UWB lân cận) có những thay đổi sau:

  • Khắc phục vấn đề dịch vụ Nearby sử dụng lại UWBClient để hỗ trợ nhiều phiên.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho mã gốc của Dịch vụ trò chơi của Play (phiên bản 2) bao gồm những thay đổi sau đây đối với thư viện GNI (play-services-gni-native-c). Thư viện này là thư viện hỗ trợ cho công cụ trình bao bọc thư viện.

  • Bổ sung tính năng hỗ trợ cho các lệnh gọi lại gốc
  • Thêm macro trợ giúp

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

Ngày 2 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

Ngày 28 tháng 2 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

Ngày 27 tháng 2 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Thread của Dịch vụ Google Play sẽ nâng cấp các API từ trạng thái beta lên phát hành rộng rãi.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

Ngày 15 tháng 2 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base có thay đổi sau:

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics
  • Lượt cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

Ngày 10 tháng 2 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

Ngày 9 tháng 2 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Lượt cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

Ngày 1 tháng 2 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

Ngày 24 tháng 1 năm 2023

 • SDK Stream Protect hiện không được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào năm 2023.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

Ngày 19 tháng 1 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services cho Android (phiên bản 4.3.15). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido có thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

Ngày 18 tháng 1 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay có những thay đổi sau:

  • Thêm một API mới getPendingIntentForWalletOnWear để cho phép các đối tác Wear bắt đầu giao diện người dùng Wear của Wallet trên điện thoại qua PendingIntent được trả về.

  • Thêm một API getProductName mới trả về tên sản phẩm tại thị trường này.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện Matt của Dịch vụ Google Play sẽ nâng cấp các API từ trạng thái thử nghiệm lên trạng thái phát hành rộng rãi.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

Ngày 14 tháng 12 năm 2022

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

Ngày 8 tháng 12 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

  • Thêm một API mới trong BeginSignInRequest để cho phép nhà phát triển dùng thư viện JetPack để dùng khoá truy cập.
  • Thêm một API mới trong CredentialSavingClient để cho phép nhà phát triển truy xuất đối tượng trạng thái từ ý định kết quả hoạt động.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido có những thay đổi sau:

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

Ngày 11 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

Ngày 3 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location có những thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

Ngày 28 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games có những thay đổi sau:

  • Ra mắt lại một số hằng số không có trong bản phát hành 23.0.0.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

 • Bản phát hành beta ban đầu của Dịch vụ trò chơi của Play (phiên bản 2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu này.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

Ngày 20 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Dịch vụ TensorFlow Lite cho Google Play có những thay đổi sau:

  • Cải thiện độ ổn định khi tải các mô-đun không bắt buộc xuống.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location có những thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-threadnetwork có những thay đổi sau:

  • Bổ sung tính năng hỗ trợ trên Android 8.0 (API cấp 26).

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

Ngày 12 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

Ngày 29 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-tflite-gpu có những thay đổi sau:

  • Thêm TfLiteGpu.getClient(context) để tương thích với API ModuleInstallClient.
  • Cải thiện độ ổn định của TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games có những thay đổi sau:

  • Không dùng tính năng quay video nữa.
  • Đã tắt tính năng quay video qua Dịch vụ trò chơi của Play đối với SDK Android phiên bản 33 trở lên.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

Ngày 20 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Thiết bị đeo có những thay đổi sau:

  • Cải thiện khả năng sử dụng SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị có Dịch vụ Google Play.
  • Bổ sung tính năng hỗ trợ cho các ứng dụng nhắm đến Android 13.
  • Thay thế @RecentlyNonNull@RecentlyNullable bằng các chú giải nghiêm ngặt về tính chất rỗng (@NonNull@Nullable). Với thay đổi này, nguyên nhân từng gây ra cảnh báo độ rỗng hiện sẽ gây ra lỗi khi tạo mã Kotlin hoặc sử dụng khung kiểm tra null Java.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành dành cho thiết bị đeo.

 • Cập nhật các thư viện Bộ công cụ học máy của Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

Ngày 13 tháng 9 năm 2022

 • Bản phát hành beta ban đầu của Thư viện Matt trong Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

Ngày 6 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite (phiên bản 16.0.0) trong Dịch vụ Google Play. Với bản phát hành này, thư viện hiện được cung cấp rộng rãi. Bạn có thể dùng thư viện này thay thế cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận các bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow.

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

Ngày 1 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có thay đổi sau:

  • Thêm các API mới trong BeginSignInRequestGetSignInIntentRequest mà bạn có thể sử dụng để yêu cầu số điện thoại đã xác minh từ Tài khoản Google của người dùng khi sử dụng tính năng đăng nhập bằng Google.
 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

 • Cập nhật các thư viện Bộ công cụ học máy của Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.
 • Hiện đã có bản phát hành beta ban đầu của thư viện play-services-dtdi (phiên bản 16.0.0-beta01). Đây là bản phát hành công khai đầu tiên của API giữa các thiết bị.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

Ngày 8 tháng 8 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

Ngày 5 tháng 8 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

Ngày 2 tháng 8 năm 2022

 • SDK G+ của Dịch vụ Google Play (com.google.android.gms.plus) đã ngừng hoạt động trong năm 2018 và ngừng hoạt động vào tháng 2 năm 2022. Do đó, mọi tài liệu tham khảo liên quan hiện đã bị xoá.

Ngày 1 tháng 8 năm 2022

 • Hiện đã có bản cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite trong Dịch vụ Google Play (phiên bản 16.0.0-beta03). Bạn có thể dùng thư viện này thay thế cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận các bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

Ngày 25 tháng 7 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

Ngày 18 tháng 7 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Hỗ trợ mô-đun động Firebase
  • Firebase ML
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

Ngày 14 tháng 7 năm 2022

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

Ngày 6 tháng 7 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services cho Android (phiên bản 4.3.13). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của thư viện Trình quét mã của Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks bao gồm những thay đổi sau:

  • Thêm giao diện OptionalModuleApi mới cho biết liệu API có yêu cầu thêm thành phần Dịch vụ Google Play hay không (tức là một mô-đun không bắt buộc).
  • Thêm lớp ModuleInstallClient mới cho phép bạn gửi các yêu cầu rõ ràng để tải các mô-đun tuỳ chọn xuống, phát hành các mô-đun tuỳ chọn và kiểm tra tính sẵn có của các API yêu cầu các mô-đun không bắt buộc.
 • Hiện đã có bản phát hành đầu tiên của thư viện play-services-base-testing. Công cụ này cung cấp tính năng kiểm thử giả mạo cho ModuleInstallClient.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

Ngày 23 tháng 6 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

Ngày 7 tháng 6 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

 • Thư viện play-services-appindex hiện được phát hành rộng rãi. Thư viện này thay thế thư viện firebase-appindexing và hỗ trợ các trường hợp sử dụng khi chia sẻ tài liệu có cấu trúc dưới dạng IndexablesUserActions thông qua Trợ lý Google.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về cách chia sẻ tài liệu với Trợ lý Google, vui lòng xem phần Đẩy lối tắt động tới Trợ lý.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

Ngày 26 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite trong Dịch vụ Google Play bao gồm tất cả thay đổi có trong bản phát hành TensorFlow phiên bản 2.9.

 • Bản cập nhật mới nhất của thư viện play-services-fitness sẽ ngừng sử dụng các API hỗ trợ đọc và ghi dữ liệu thể dục trước đây và thay vào đó là Health Connect.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

Ngày 25 tháng 5 năm 2022

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

Ngày 23 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho play-service-nearby (phiên bản 18.2.0) bao gồm bản phát hành công khai đầu tiên của API UWB lân cận.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

Ngày 6 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

Ngày 3 tháng 5 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất của thư viện play-services-basement giúp cải thiện tính bảo mật trong quá trình xác minh chữ ký và giải quyết lỗ hổng bảo mật PendingIntent có thể thay đổi.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có thay đổi sau:

  • Đã ngừng sử dụng các API trong CredentialClient và các lớp yêu cầu/phản hồi có liên quan.
 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm cả những thay đổi đối với Firebase Crashlytics.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho play-services-nearby (phiên bản 18.1.0) có những thay đổi sau:

  • Hiện tại, bạn bắt buộc phải có các quyền BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECTBLUETOOTH_SCAN cho tính năng Kết nối lân cận trên Android S.

  • Thêm Payload#setFileName()Payload#setParentFolder() để lưu tệp đã nhận với tên tệp được chỉ định và đường dẫn tương đối.

  • Thêm VariantOfConcern để cho phép Cơ quan Y tế Cộng đồng (PHA) đính kèm một biến thể do mối lo ngại về ứng dụng có khả năng gây hại (PHA) được xác định vào thông báo tiếp xúc. Ví dụ: ứng dụng có khả năng gây hại có thể gán các định nghĩa sau:

  • VariantOfConcernType.type1 là "Vắc-xin có hiệu quả"

  • VariantOfConcernType.type2 là "Có tính truyền nhiễm cao"

  • VariantOfConcernType.type3 là "Mức độ nghiêm trọng cao"

  • VariantOfConcernType.type4 là "Đột phá của vắc-xin"

  • Tính năng siêu âm của Nearby Message (Thông báo lân cận) đã ngừng hoạt động.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

Ngày 24 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement giải quyết được các lỗi vi phạm StrictMode của Android 12.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

Ngày 8 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet bao gồm một API mới dành cho công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) thẻ tín dụng. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn cho nhà phát triển.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

Ngày 28 tháng 2 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

Ngày 22 tháng 2 năm 2022

 • Cập nhật các thư viện Bộ công cụ học máy của Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

 • Hiện đã có bản phát hành beta công khai cho thư viện TensorFlow Lite trong Dịch vụ Google Play. Bạn có thể dùng thư viện này thay cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận các bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

Ngày 11 tháng 2 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm một API mới hỗ trợ gợi ý đăng nhập để xác thực thông qua số điện thoại. Việc này cho phép người dùng chọn một số điện thoại trên thẻ SIM và chia sẻ số điện thoại đó với ứng dụng gọi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về API.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

Ngày 25 tháng 1 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

Ngày 20 tháng 1 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

Ngày 10 tháng 1 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Block Store SDK có các thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

Ngày 5 tháng 1 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho một số thư viện (xem phần "Cấu phần phần mềm đã phát hành" ở bên dưới) bao gồm việc sử dụng các phiên bản mới nhất của play-services-baseplay-services-tasks (phiên bản 18.0.1) để khắc phục vấn đề được mô tả trong bản phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2021.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-baseplay-services-tasks sẽ giải quyết vấn đề có thể dẫn đến NPE trong thời gian chạy (NullPointerException) khi xử lý kết quả Task<Void> trong mã Kotlin. Nếu đang sử dụng bất kỳ phiên bản thư viện nào được nêu trong bản phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2021, thì bạn có thể tránh các NPE trong thời gian chạy bằng cách phụ thuộc rõ ràng vào phiên bản 18.0.1 của play-services-baseplay-services-tasks. Thêm đoạn mã sau vào phần dependencies trong build.gradle:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  Vào tháng 1 năm 2022, chúng tôi dự định phát hành phiên bản mới của các cấu phần phần mềm khác được phát hành vào ngày 9 tháng 12 với các phần phụ thuộc POM mới trên phiên bản 18.0.1 của play-services-baseplay-services-tasks.

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Bản phát hành Firebase này sử dụng các phiên bản mới nhất của play-services-baseplay-services-tasks (phiên bản 18.0.1) để khắc phục vấn đề được mô tả trong bản phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2021.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

Ngày 14 tháng 12 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

Ngày 10 tháng 12 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

Ngày 9 tháng 12 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho một số thư viện có thay đổi sau:

  • Các chú giải tính chất rỗng nghiêm ngặt (@NonNull@Nullable) đang được sử dụng ở nơi trước đó @RecentlyNonNull@RecentlyNullable đã được sử dụng. Với thay đổi này, nguyên nhân từng gây ra cảnh báo độ rỗng hiện sẽ gây ra lỗi khi tạo mã Kotlin hoặc sử dụng khung kiểm tra null của Java. Các thay đổi tương tự về chú giải sẽ được triển khai dần trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

  Hãy xem lại phần "Cấu phần phần mềm đã phát hành" để xem danh sách đầy đủ các thư viện bị ảnh hưởng.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks bao gồm các thay đổi nghiêm ngặt về chú thích về tính chất rỗng được mô tả ở trên, cũng như các thay đổi bổ sung sau:

  • Xoá các hằng số thể dục không dùng nữa khỏi Scopes (Phạm vi).
  • Thêm phương thức tiện ích withTimeout() vào Tasks

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

Ngày 16 tháng 11 năm 2021

 • Nội dung cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Cải tiến hàng đợi:
  • Thêm lệnh gọi lại itemsReorderedAtIndexes mới vào MediaQueue. Lệnh này được gọi khi hàng đợi đã được sắp xếp lại.
  • Bổ sung tính năng hỗ trợ chuyển đổi tuần tự các lệnh hàng đợi.
  • Tạo tham số customData trong "RemoteMediaClient#queueSetRepeatMode có thể nhận giá trị rỗng.
  • Đã ngừng sử dụng tính năng Hiển thị từ xa.
  • Thay đổi minSdkVersion từ 14 thành 16.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK người gửi Android cho tính năng Truyền.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

 • Thư viện ứng dụng play-services-maps hiện đã được phát hành rộng rãi, được hỗ trợ trên API Android cấp 19 (Android 4.4, KitKat) trở lên.

  Bản phát hành bao gồm một trình kết xuất bản đồ mới mà bạn có thể chọn sử dụng để cải thiện hiệu suất và độ ổn định, đồng thời hỗ trợ định kiểu bản đồ trên đám mây. Để biết thêm thông tin về nội dung cập nhật này và các nội dung cập nhật khác, hãy xem ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

Ngày 11 tháng 10 năm 2021

 • Thư viện play-services-appset hiện được phát hành rộng rãi. Thư viện này được thiết kế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như phân tích hoặc ngăn chặn hành vi gian lận theo cách tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

  Thư viện này bao gồm các phương thức để quản lý mã nhóm ứng dụng. Đây là một mã nhận dạng duy nhất trên một thiết bị nhất định cho phép bạn liên kết việc sử dụng hoặc các hành động trên một nhóm ứng dụng do tổ chức của bạn sở hữu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn này.

  Bản phát hành GA này bao gồm các nội dung cập nhật sau đối với phiên bản bản dùng thử cho nhà phát triển:

  • Đổi tên nhiều giao diện ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu tham khảo API play-services-appset.
  • Làm cho thư viện play-services-appset tương thích với mã nhóm ứng dụng sắp tới trong phạm vi nhà phát triển. Dự kiến Dịch vụ Google Play sẽ sớm thêm tính năng hỗ trợ cho mã nhóm ứng dụng ở phạm vi nhà phát triển. Tính năng này sẽ được phát hành trong Dịch vụ Google Play và được đẩy lên thiết bị của người dùng mà không cần nâng cấp phiên bản thư viện play-services-appset.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

Ngày 4 tháng 10 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện ads-identifier bao gồm nội dung khai báo về quyền của Dịch vụ Google Play: com.google.android.gms.permission.AD_ID.

  Nếu sử dụng ads-identifier phiên bản 17.1.0 trở lên, bạn không cần khai báo lại quyền này trong tệp kê khai ứng dụng để truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn không truy cập được vào mã nhận dạng cho quảng cáo, thì bạn phải xoá quyền này bằng cách sử dụng <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo getId().

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay đã khắc phục các vấn đề về quyền khiến tất cả API của thư viện đều bị chặn.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

Ngày 13 tháng 9 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

Ngày 9 tháng 9 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện gốc AFS có thay đổi sau:

  • Sửa lỗi onAdLeftApplication không ghi lại lượt nhấp vào quảng cáo.
  • Đã khắc phục lỗi ứng dụng gặp sự cố khi cố gắng tải quảng cáo mà không có kết nối.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

Ngày 23 tháng 8 năm 2021

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

Ngày 20 tháng 8 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

Ngày 19/08/2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Analytics có nội dung thay đổi sau:

  • Khắc phục vấn đề không xây dựng được thư viện bằng Android 12 làm mục tiêu.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện TagManager bao gồm các thay đổi sau:

  • Cải thiện cơ sở hạ tầng nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

 • Hiện đã có bản thử nghiệm thư viện play-services-appset dành cho nhà phát triển. Thư viện này được thiết kế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như phân tích hoặc ngăn chặn lừa đảo theo cách tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

  Thư viện này bao gồm các phương thức để quản lý mã nhóm ứng dụng. Đây là một mã nhận dạng duy nhất trên một thiết bị nhất định cho phép bạn liên kết việc sử dụng hoặc các hành động trên một nhóm ứng dụng do tổ chức của bạn sở hữu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn này.

 • Tài liệu tham khảo API ads-identifier đã được cập nhật để cung cấp thông tin về thay đổi sắp tới đối với mã nhận dạng cho quảng cáo khi người dùng bật tính năng theo dõi quảng cáo có giới hạn cũng như yêu cầu về quyền mới đối với Dịch vụ Google Play.

  Hãy xem getId() để biết thông tin chi tiết. Không có gì thay đổi đối với chính thư viện ads-identifier.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

Ngày 22 tháng 7 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

Ngày 9 tháng 7 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

 • Hiện đã có bản phát hành đầu tiên của thư viện play-services-pay. Thư viện này thay thế chức năng WalletObjects của thư viện play-services-wallet. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

Ngày 23 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

Ngày 17 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện gốc AFS bao gồm các thay đổi sau:

  • Cập nhật chế độ hiển thị quảng cáo trên thiết bị di động để khớp với chế độ hiển thị quảng cáo trên web và xem trước quảng cáo. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK gốc của AdSense dành cho Android.

  • Loại bỏ khả năng yêu cầu quảng cáo SPA.

 • SDK Stream Protect hiện có thể sử dụng với các ứng dụng Android TV có khả năng giảm độ trễ. SDK này yêu cầu hỗ trợ chương trình cơ sở của thiết bị và hiện chỉ chạy trên Chromecast có Google TV. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu tham khảo về SDK bảo vệ luồng dữ liệu.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

 • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm chú giải @RecentlyNonNull@RecentlyNullable vào một số SDK trước đây chưa xác định rõ ràng tính chất rỗng. Thay đổi này sẽ đưa ra cảnh báo về các lỗi vi phạm về độ an toàn rỗng.

  Thay đổi này giúp cải thiện khả năng tương tác với Kotlin và cải thiện khả năng kiểm tra giá trị rỗng tĩnh tốt hơn cho các ứng dụng sử dụng khung kiểm tra giá trị rỗng của Java.

  Những thành phần bổ sung tương tự của @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ dần được triển khai trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

Ngày 8 tháng 6 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

Ngày 3 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Liên kết động của Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

Ngày 26 tháng 5 năm 2021

 • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm chú giải @RecentlyNonNull@RecentlyNullable vào một số SDK trước đây chưa xác định rõ ràng tính chất rỗng. Thay đổi này sẽ đưa ra cảnh báo về các lỗi vi phạm về độ an toàn rỗng.

  Thay đổi này giúp cải thiện khả năng tương tác với Kotlin, cũng như cải thiện khả năng kiểm tra giá trị rỗng tĩnh cho các ứng dụng dùng khung kiểm tra giá trị rỗng của Java.

  Những thành phần bổ sung tương tự của @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ dần được triển khai trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

Ngày 14 tháng 5 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

Ngày 11 tháng 5 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Lập chỉ mục ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Hiện đã có bản phát hành beta ban đầu của các tính năng sau:

  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Hỗ trợ mô-đun tính năng động Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có phiên bản cập nhật của trình bổ trợ google-services cho Android (phiên bản 4.3.6). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho play-services-maps bao gồm những thay đổi sau:

  • Thêm chú thích tính chất rỗng "non-semver-hỏng" vào nền tảng API.
  • Thêm nội dung khai báo sau vào AndroidManifest.xml để hỗ trợ Lọc phạm vi xem gói trên Android 11 (API cấp 30) trở lên. Sau khi cập nhật lên com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1, bạn có thể xoá dòng sau khỏi AndroidManifest.xml của mình:

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Thiết bị đeo có những thay đổi sau:

  • Lỗi đã khắc phục
  • Cải thiện khả năng sử dụng SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị có Dịch vụ Google Play.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành dành cho thiết bị đeo.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

Ngày 20 tháng 4 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

Ngày 12 tháng 4 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

Ngày 8 tháng 4 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Mã phiên bản Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

Ngày 5 tháng 4 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

Ngày 25 tháng 3 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

Ngày 11 tháng 3 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

Ngày 1 tháng 3 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Xác thực Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Trình bổ trợ Gradle cho giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

Ngày 18 tháng 2 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho play-services-location bao gồm những thay đổi sau:

  • Theo mặc định, Trình cung cấp vị trí kết hợp (FLP) hiện sẽ chặn các vị trí không chính xác ban đầu. Hành vi này giúp cải thiện độ chính xác của vị trí, đồng thời giảm thiểu độ trễ. Các nhà phát triển muốn nhận được kết quả nhanh hơn thay vì kết quả chính xác hơn có thể gọi phương thức LocationRequest#setWaitForAccurateLocation() mới.

  • Thêm phương thức ActivityRecognitionClient#requestSleepSegmentUpdates() để cho phép các ứng dụng đăng ký API Sleep.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

Ngày 11 tháng 2 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Lập chỉ mục ứng dụng Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

Ngày 2 tháng 2 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks chỉ bao gồm các bản cập nhật nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

Ngày 25 tháng 1 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

Ngày 20 tháng 1 năm 2021

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

Ngày 14 tháng 1 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Mã phiên bản Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

Ngày 8 tháng 12 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện hình ảnh của Dịch vụ Google Play chỉ bao gồm các bản cập nhật nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

Ngày 4 tháng 12 năm 2020

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

Ngày 12 tháng 11 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

Ngày 9 tháng 11 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

  • Thêm một ứng dụng API mới, CredentialSavingClient, để giúp bạn lưu thông tin xác thực mật khẩu của người dùng để có thể dùng sau này để đăng nhập.

  • Thêm API mới, SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest), để bắt đầu quy trình Đăng nhập bằng Google khi người dùng nhấn vào nút "Đăng nhập bằng Google".

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games có những thay đổi sau:

  • Xoá API nhiều người chơi theo thời gian thực và theo lượt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu này.

  • Thay đổi các ứng dụng sau thành giao diện: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClientVideosClient.

  • Xoá các phương thức GoogleApiClient không dùng nữa: getAppId, getSdkVariantgetSettingsIntent.

  • Các bản cập nhật nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Mã phiên bản Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

Ngày 23 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

Ngày 20 tháng 10 năm 2020

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

Ngày 19 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-baseplay-services-basement có những thay đổi sau:

  • Ngăn chặn các sự cố xảy ra khi NoSuchElementException đôi khi được gửi khi một dịch vụ không được liên kết.

  • Gửi GooglePlayServicesIncorrectManifestValueException hoặc GooglePlayServicesMissingManifestValueException thay vì IllegalStateException khi AndroidManifest.xml thiếu thẻ siêu dữ liệu thích hợp để sử dụng Dịch vụ Google Play. Điều này có thể cho thấy có vấn đề về cách xây dựng ứng dụng.

 • Bản cập nhật mới nhất của Dịch vụ Google Play Thể dục có những thay đổi sau:

  • Hiện tại, quyền ghi chỉ cho phép ứng dụng đọc dữ liệu mà ứng dụng đó đã ghi. Để tiếp tục đọc dữ liệu do các ứng dụng khác viết trên nền tảng Google Fit, hãy cập nhật mã để yêu cầu phạm vi truy cập đọc cho các loại dữ liệu có liên quan.

  • Dữ liệu nhịp tim có phạm vi riêng.

  • Dữ liệu giấc ngủ có phạm vi riêng và một loại dữ liệu mới. Hãy xem TYPE_SLEEP_SEGMENTSleepStages.

  • Không dùng FitnessActivities#SLEEP và các loại ngủ khác. Hãy chuyển sang sử dụng SleepStages mới.

  • Khi làm việc với SessionsClient, giờ đây, bạn cần chỉ định loại phiên mà ứng dụng của bạn cần truy cập bằng cách sử dụng các phương thức thích hợp từ FitnessOptions.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành của Google Fit.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

Ngày 7 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth-api-phone bổ sung một SMS Code Browser API mới.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

Ngày 6 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase Android (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • SDK liên kết động của Firebase và Cloud Firestore
  • Trình bổ trợ Gradle cho giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

Ngày 30 tháng 9 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase
  • SDK xác thực Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Ngày 1 tháng 9 năm 2020

 • Nội dung cập nhật đối với thư viện tầm nhìn của Dịch vụ Google Play bao gồm:

  • Sửa SecurityException trong các thư viện thị giác khi Dịch vụ Google Play không được cài đặt.
  • Các bản cập nhật nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

Ngày 28 tháng 8 năm 2020

 • Bản cập nhật thư viện play-services-games bao gồm một bản sửa lỗi cho LeaderboardsClient.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

Ngày 27 tháng 8 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase
  • Cloud Firestore, Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng), Cloud Storage cho Firebase, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase và SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

Ngày 20 tháng 8 năm 2020

 • Chúng tôi đã thực hiện một số cập nhật nhỏ về tính năng nội bộ đối với thư viện Nhận biết các dịch vụ của Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

Ngày 18 tháng 8 năm 2020

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm các chú giải @RecentlyNonNull@RecentlyNullable mà trước đây SDK basebasement không xác định rõ ràng tính chất rỗng. Điều này giúp cải thiện khả năng tương tác với Kotlin, cũng như kiểm tra null tĩnh hiệu quả hơn cho bất cứ ai sử dụng khung kiểm tra null của Java. Những thành phần bổ sung tương tự cho @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ dần được triển khai trong các bản phát hành của cấu phần phần mềm com.google.android.gms.

  • Khi lệnh gọi API không thành công do vấn đề kết nối giữa ứng dụng và Dịch vụ Google Play, bạn hiện có thể truy cập vào ConnectionResult không thành công từ Status của ApiException.

  • Trong một số trường hợp mà thiết bị không có Dịch vụ Google Play hợp lệ, các lệnh gọi API sẽ không thực hiện được nhanh hơn thay vì chờ người dùng xác nhận.

  • Thêm các phương thức nạp chồng GoogleApiAvailability#getErrorDialog mới chấp nhận Fragment.

  • Ngừng sử dụng phương thức Tasks#call và thay bằng TaskCompletionSource.

  • Bản cập nhật nội bộ cho các API khác của Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

Ngày 17 tháng 8 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

Ngày 14 tháng 8 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Firebase Crashlytics và Firebase ML SDK
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

Ngày 10 tháng 8 năm 2020

 • Bản phát hành mới nhất của Dịch vụ Google Play Thể dục có những thay đổi sau:

  • Đã ngừng sử dụng các DataType sau:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • Xoá các DataType không dùng nữa sau đây:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • Xoá các phương thức không dùng nữa DataSource#getDataQualityStandards (và các hằng số liên quan), DataSource#getNameDataSource.Builder#setName.
  • Thêm các phương thức DataReadRequest#aggregate(DataSource)DataReadRequest#aggregate(DataType) để tổng hợp dữ liệu dễ dàng hơn.
  • Không dùng các phương thức DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType)DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType) hiện có.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

Ngày 30 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, mã phiên bản của Firebase và SDK cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

Ngày 29 tháng 7 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

Ngày 20 tháng 7 năm 2020

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

Ngày 17 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

Ngày 16 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

  • Thêm một API mới trong BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean). Đối với người dùng chọn sử dụng, tính năng này cho phép hệ thống tự động chọn thông tin đăng nhập trong tính năng Đăng nhập bằng một lần chạm mà không cần chờ thao tác của người dùng (chẳng hạn như nhấn vào nút "tiếp tục").

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

Ngày 8 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase
  • SDK Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase và SDK mã phiên bản của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

Ngày 6 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Thử nghiệm A/B trong Firebase, Xác thực Firebase, Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Crashlytics, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Mã phiên bản Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Crashlytics, mã phiên bản Firebase, SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

Ngày 4 tháng 6 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK và SDK cài đặt Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

Ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • Một bản sửa lỗi để cập nhật chính xác chuỗi thông báo lỗi về khả năng sử dụng Dịch vụ Google Play khi người dùng thay đổi ngôn ngữ.
  • Sửa lỗi cho các điều kiện tương tranh khi tạo thực thể cho các ứng dụng dựa trên GoogleApi khỏi luồng chính bằng các Activity.
  • Thông báo lỗi chi tiết hơn về các lần hoàn thành Task trùng lặp.
  • Bản cập nhật nội bộ cho các API khác của Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

Ngày 21 tháng 5 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, lượt cài đặt Firebase và SDK mã nhận dạng phiên bản Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

Ngày 7 tháng 5 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, lượt cài đặt Firebase và SDK mã phiên bản của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

 • Hiện đã có bản phát hành đầu tiên của thư viện play-services-recaptcha. Phiên bản này hỗ trợ 2 tính năng sau cho cả điện thoại và TV Android nhắm đến API cấp 16 trở lên.

  • reCAPTCHA Enterprise API, cung cấp cho ứng dụng điểm số, cho biết khả năng người dùng là người dùng thực và không thuộc một cuộc tấn công tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp.

  • API reCAPTCHA 2FA, cho phép ứng dụng khách có thể thách thức người dùng xác nhận danh tính qua email. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

Ngày 23 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Xác thực Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, lượt cài đặt Firebase, Mã phiên bản Firebase, Bộ công cụ học máy Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động cho Android và SDK quảng cáo của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

Ngày 9 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Bộ công cụ học máy cho Firebase và SDK theo dõi hiệu suất của Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle và Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

Ngày 3 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, lượt cài đặt Firebase và mã phiên bản Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có những thay đổi sau:

  • Thêm một ứng dụng API mới, SignInClient, để giúp bạn xác thực người dùng cho ứng dụng của mình, bao gồm cả việc đăng nhập vào một người dùng hiện có hoặc đăng ký người dùng mới. Hiện có 2 loại thông tin xác thực được hỗ trợ: Mã thông báo giá trị nhận dạng và tên người dùng/mật khẩu.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, lượt cài đặt Firebase và mã phiên bản Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • play-services-basement tham chiếu đến một phương thức trong androidx-core:core:1.2.0, vì vậy, bản vá này sẽ cập nhật các phần phụ thuộc cho phù hợp.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

Ngày 19 tháng 3 năm 2020

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  Ví dụ: GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable hiện trả về một @NonNull Task để trình biên dịch Kotlin coi giá trị này là không rỗng thay vì là một loại nền tảng. Tuy nhiên, tham số Activity được chuyển đến tham số đó không được đánh dấu là @NonNull (mặc dù tham số này không rỗng) để thay đổi này không làm hỏng mã Kotlin truyền trong Activity?.

  • Các bản cập nhật nội bộ cho các thư viện khác trên Dịch vụ Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

Ngày 18 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật đối với SDK Android quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo của Firebase. Hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

Ngày 17 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase Crashlytics, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Lượt cài đặt Firebase, Mã phiên bản Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • SDK xác thực Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido có những thay đổi sau:

  • Không dùng API U2F nữa. Người dùng API U2F nên chuyển sang API FIDO2. API U2F sẽ được hỗ trợ đến hết năm 2020 và sẽ bị loại bỏ vào năm 2021.
  • Giới thiệu các phương thức mới trong Fido2ApiClient để đăng ký và ký. Các phương pháp này phù hợp hơn với tiêu chuẩn
  • Chỉ thêm tính năng hỗ trợ cho các yêu cầu đăng nhập Tiện ích UserVerificationMethod. Tiện ích này không được hỗ trợ cho các yêu cầu đăng ký.
  • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho phương thức IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable.
  • Đã hiển thị PublicKeyCredential dưới dạng phản hồi cấp cao nhất, theo thông số kỹ thuật của WebAuthn.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

Ngày 9 tháng 3 năm 2020

 • Dưới đây là nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase:

  • Thư viện tiện ích Kotlin cho nhiều SDK Android của Firebase hiện đã qua giai đoạn beta! Các thư viện ktx này cho phép bạn truy cập vào API Android của Firebase bằng cú pháp Kotlin tương thích. Tìm hiểu thêm về các thư viện ktx này trong tài liệu tham khảo về Android – Kotlin.
 • Bản cập nhật mới nhất cho trình bổ trợ Gradle cho giấy phép OSS đã khắc phục các vấn đề sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

Ngày 3 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • SDK Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase và SDK mã phiên bản của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • SMS Verification APIs của Dịch vụ Google Play đã thêm một quyền mới để bảo vệ dịch vụ nhận. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về SmsRetriever.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

Ngày 2 tháng 3 năm 2020

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động dành cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

Ngày 27 tháng 2 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Mã phiên bản Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Bản cập nhật này cũng bao gồm bản phát hành ban đầu cho SDK cài đặt Firebase.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • SDK liên kết động của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

Ngày 3 tháng 2 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng), Cloud Storage cho Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản phát hành v18.0.0 của Thư viện Mức độ nhận biết của Dịch vụ Google Play có các thay đổi có thể gây lỗi sau đây:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

Ngày 14 tháng 1 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase và SDK theo dõi hiệu suất của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản phát hành thử nghiệm ban đầu cho Firebase Crashlytics:

  • Firebase Crashlytics SDK và Firebase Crashlytics SDK cho báo cáo sự cố NDK
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

Ngày 13 tháng 1 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • SDK Giám sát hiệu suất Firebase và Cấu hình từ xa
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

Ngày 9 tháng 12 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Mã phiên bản Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và SDK Cấu hình từ xa
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

Ngày 5 tháng 12 năm 2019

 • Nội dung cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Thêm setMediaSessionEnabled để bật và tắt phiên phát nội dung nghe nhìn do SDK Truyền tạo.
  • Thay đổi cách thông báo về nội dung nghe nhìn hiển thị trong một phiên Truyền. Nếu thông báo về nội dung nghe nhìn được bật, thông báo này sẽ luôn hiển thị trong phiên Truyền. Trước đây, trạng thái này chỉ xuất hiện khi ứng dụng chạy trong nền.
  • Thay đổi một số lớp liên quan đến nội dung nghe nhìn để triển khai giao diện Parcelable.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • SDK xác thực Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 • Thư viện com.google.android.gms:play-services-games sẽ ngừng hoạt động các API nhiều người chơi theo thời gian thực và theo lượt. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu này.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

Ngày 5 tháng 11 năm 2019

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động dành cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

Ngày 25 tháng 10 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • SDK Cloud Firestore
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore, Bộ công cụ học máy cho Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

 • Cập nhật thư viện play-services-auth-api-phone để thêm một API Tự động điền mã SMS mới. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về SmsCodeRetriever.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

Ngày 26 tháng 9 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Xác thực Firebase, Cloud Storage cho Firebase, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Bộ công cụ học máy của Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2019

 • Bản sửa lỗi về phạm vi cung cấp tính năng API cho thư viện play-services-basement.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

Ngày 13 tháng 9 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • SDK Cloud Firestore (phiên bản 21.1.1)
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase (phiên bản 22.2.1)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Vấn đề – Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng bản phát hành v21.1.0 của SDK Android của Firebase dành cho Cloud Firestore có thể kích hoạt một trường hợp ngoại lệ chưa được nắm bắt. Do đó, vấn đề này cũng ảnh hưởng đến bản phát hành Firebase BoM v22.2.0. Hãy nhớ cập nhật lên phiên bản tiếp theo của Cloud Firestore SDK hoặc Firebase BoM để khắc phục vấn đề.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

Ngày 11 tháng 9 năm 2019

 • Nội dung cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Thêm trường MediaError vào RemoteMediaClient.MediaChannelResult. Trường này có thể dùng để truy cập vào mã lỗi chi tiết của các lệnh đa phương tiện không thực hiện được.
  • MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARDMediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD không còn được dùng nữa. Ứng dụng nên sử dụng MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXTMediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS.
  • Thêm một phần phụ thuộc mới vào com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK người gửi Android cho tính năng Truyền.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

Ngày 9 tháng 9 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Cloud Storage cho Firebase, Bộ công cụ học máy của Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

Ngày 6 tháng 9 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

Ngày 29 tháng 8 năm 2019

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động dành cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

Ngày 28 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng) và SDK của Bộ công cụ học máy của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

Ngày 27 tháng 8 năm 2019

 • Nội dung cập nhật đối với SDK ví của Dịch vụ Google Play bao gồm:

  • Xoá các API Android Pay không dùng nữa và các biểu tượng liên quan:

   • Lớp com.google.android.gms.wallet.Cart
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • Trường com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • Trường com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • Giao diện com.google.android.gms.wallet.Payments
   • Gói com.google.android.gms.wallet.fragment
  • Ngừng sử dụng các phương thức không phải JSON trong các đối tượng API của Google Pay cũng như các trình tạo không phải JSON. Thay vì sử dụng các ký hiệu không dùng nữa, hãy sử dụng API dựa trên JSON được mô tả trong tài liệu về API Google Pay.

   • Lớp com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

Ngày 22 tháng 8 năm 2019

 • Hiện đã có trình bổ trợ google-services cho Android (phiên bản 4.3.1). Bản phát hành này xoá các lệnh gọi đến một API không dùng nữa. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản phát hành v18.0.0 của Dịch vụ Google Play Fitness có một số thay đổi có thể gây lỗi sau đây:

  • Ngừng sử dụng các API dựa trên GoogleApiClient sau đây:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • Xoá các DataTypes không dùng nữa sau đây:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • Xoá phương thức không dùng nữa fromLocationRequest khỏi SensorRequest.
  • Thêm trình tạo cho DataPointDataSet.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

Ngày 16 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Firebase SDK dành cho Google Analytics, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging và SDK Bộ công cụ học máy của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

Ngày 14 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật thư viện com.google.android.gms:play-services-games bao gồm bản sửa lỗi cho một vấn đề do IllegalArgumentException gây ra trong onSnapshotOpened.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

Ngày 1 tháng 8 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

Ngày 24 tháng 7 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng), Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, SDK Cloud Storage cho Firebase, Cloud Firestore và Bộ công cụ học máy của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

Ngày 23 tháng 7 năm 2019

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động dành cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

Ngày 12 tháng 7 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Analytics, tính năng Xác thực Firebase, Cloud Storage cho Firebase, SDK gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase và Bộ công cụ học máy
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

Ngày 9 tháng 7 năm 2019

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động dành cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

 • auth.api.phone trong Dịch vụ Google Play đã thêm một API Sự đồng ý của người dùng qua SMS mới. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về startSmsUserConsent.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

Vấn đề đã biết với com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

Ngày 27 tháng 6 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

Ngày 24 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và SDK mã nhận dạng thực thể của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

Ngày 20 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • SDK gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

Ngày 17 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Dịch vụ Google Play và Firebase có những thay đổi sau:

  • Di chuyển từ Thư viện hỗ trợ Android sang Thư viện Jetpack (AndroidX). Thư viện sẽ không hoạt động trừ phi bạn thực hiện các thay đổi sau trong ứng dụng:

   • Nâng cấp com.android.tools.build:gradle lên phiên bản 3.2.1 trở lên.
   • Nâng cấp compileSdkVersion lên 28 trở lên.
   • Cập nhật ứng dụng để sử dụng Jetpack (AndroidX); làm theo hướng dẫn trong bài viết Di chuyển sang AndroidX.
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

Ngày 31 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • SDK Cloud Firestore
  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

Ngày 28 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cloud Firestore, Gửi thông báo trong ứng dụng, Bộ công cụ học máy và SDK giám sát hiệu suất. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

Ngày 21 tháng 5 năm 2019

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động dành cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

Ngày 16 tháng 5 năm 2019

 • Trình bổ trợ Gradle cho giấy phép OSS đã được cập nhật. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo https://github.com/google/play-services-plugin/releases/tag/oss-giấy phép-plugin-v0.9.5.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Google Analytics cho Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase, Xác thực Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng), Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Cloud Storage cho Firebase, Đường liên kết động của Firebase, Lời mời Firebase, Bộ công cụ học máy Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, Cấu hình từ xa Firebase, Thử nghiệm A/B trong Firebase và SDK mã phiên bản Firebase

  • Trình bổ trợ Firebase cho Gradle

  • Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

Ngày 29 tháng 4 năm 2019

 • Phiên bản Dịch vụ Google Play của SDK Địa điểm dành cho Android không còn được dùng nữa. Tham khảo hướng dẫn di chuyển để biết thông tin chi tiết về cách chuyển sang SDK Địa điểm tĩnh mới dành cho Android.

Thông tin cập nhật: Kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2019, cấu phần phần mềm com.google.android.gms:play-services-places đã bị ngừng hoạt động. Để tiếp tục sử dụng SDK địa điểm dành cho Android, hãy cập nhật lên phiên bản được hỗ trợ của SDK địa điểm dành cho Android. Các phiên bản được hỗ trợ được liệt kê trong ghi chú phát hành.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

Ngày 15 tháng 4 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

Ngày 9 tháng 4 năm 2019

 • Cập nhật SDK InstantApps để thêm phương thức mới giúp kiểm tra xem có thể chạy InstantApps cho một thiết bị cụ thể hay không. areInstantAppsEnabledForDevice()

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

Ngày 5 tháng 4 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với mã phiên bản, tính năng Xác thực Firebase, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành beta của thư viện Android trên Cloud Firestore có các phần mở rộng Kotlin. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase mới nhất.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

Ngày 27 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với:

  • Mã phiên bản Firebase, Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Bộ công cụ học máy của Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

Ngày 21 tháng 3 năm 2019

 • API Drive không được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào ngày 6 tháng 12 năm 2019. Hãy xem hướng dẫn di chuyển để biết thông tin chi tiết.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

Ngày 18 tháng 3 năm 2019

 • Hiện đã có Thư viện ứng dụng Dịch vụ Google Play cho Cronet. Cronet là một thư viện mạng hiệu suất cao; để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào bài viết Thực hiện các thao tác mạng bằng Cronet. Thư viện ứng dụng Dịch vụ Google Play cho Cronet cho phép các ứng dụng dùng bản sao mới nhất của Cronet được tải từ Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

Ngày 15 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Core, Google Analytics cho Firebase, Lời mời Firebase, Đường liên kết động của Firebase và Cloud Functions cho SDK ứng dụng khách Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có Bảng kê khai thành phần (BoM) của Firebase dưới dạng tính năng thử nghiệm. Khi sử dụng tính năng Gradle Bảng kê khai thành phần (BoM) với Firebase, bạn có thể đặt toàn bộ phiên bản nền tảng Firebase. Để thêm SDK vào ứng dụng bằng cách sử dụng Firebase BoM, hãy xem bài viết Thêm Firebase vào dự án Android của bạn.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động dành cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

Ngày 12 tháng 3 năm 2019

 • Ngừng sử dụng Games.GamesOptionsGames.Builder.
 • Thêm phương thức SnapshotMetadata.getSnapshotId.
 • Xoá API Yêu cầu/Quà tặng và Nhiệm vụ. Xem thông báo trước đó.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

Ngày 11 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với tính năng Xác thực Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

Ngày 26 tháng 2 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với mã nhận dạng thực thể, Cloud Firestore, tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase và SDK Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Khắc phục sự cố trong Nhắn tin qua đám mây của Google khiến ứng dụng đôi khi gặp sự cố với lỗi Android không phản hồi (ANR) khi ứng dụng nhận được một tin nhắn.
 • Khắc phục vấn đề mã nhận dạng thực thể khiến phản hồi các yêu cầu mã thông báo bị chậm hoặc trong một số trường hợp, khiến các yêu cầu hết thời gian chờ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

Ngày 7 tháng 2 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với tính năng Thử nghiệm Firebase AB, Lời mời Firebase, Đường liên kết động của Firebase, Cloud Firestore và SDK Cấu hình từ xa Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Bản cập nhật mới nhất cho Dịch vụ Google Play sẽ bổ sung Quảng cáo gốc AdSense cho Tìm kiếm. Để biết thêm thông tin, hãy xem SDK gốc của AdSense dành cho Ghi chú phát hành Android.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

Ngày 6 tháng 2 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

Ngày 31 tháng 1 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Bộ công cụ học máy cho Firebase, Firebase Core, Google Analytics cho Firebase và SDK quảng cáo. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

Ngày 25 tháng 1 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cloud Firestore và SDK Gửi thông báo trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

Ngày 10 tháng 1 năm 2019

Giấy phép OSS

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện giấy phép OSS cho phép cập nhật dữ liệu giấy phép OSS thông qua bản cập nhật Dịch vụ Google Play.

Thư viện lõi của Dịch vụ Google Play

 • play-services-base và play-services-basement nhận được một số phương thức mới để hỗ trợ thay đổi trong các thư viện khác.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

Ngày 9 tháng 1 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với SDK theo dõi hiệu suất của Firebase và Cloud Firestore. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

Ngày 13 tháng 12 năm 2018

 • Đã khắc phục lỗi trong đó SDK Truyền có thể tìm cách tiếp tục phiên nếu phiên bị một người gửi khác dừng.
 • Khắc phục lỗi thông báo xảy ra trên các thiết bị chạy Android O trở lên khi ứng dụng Truyền ở chế độ nền.
 • Khắc phục lỗi thông báo về nội dung nghe nhìn được truyền có thể không phản hồi sau khi ứng dụng Truyền bị tắt.
 • Di chuyển một nhóm cấu phần phần mềm sang maven.google.com do các vấn đề về kho lưu trữ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

Đã di chuyển cấu phần phần mềm sang maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

Ngày 6 tháng 12 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Liên kết động Firebase, Lời mời Firebase, Cấu hình từ xa Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Google Analytics cho Firebase và SDK Google Ads cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Lời mời ứng dụng Firebase, Bộ công cụ Ml của Firebase và SDK giám sát hiệu suất Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

Vấn đề đã biết với bản phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2018

Một số thư viện trong bản phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2018 có vấn đề về các phần phụ thuộc POM. Lỗi này rất có thể xuất hiện dưới dạng sự cố hợp nhất dex khi một số phiên bản phần phụ thuộc được cập nhật (ngay cả khi sử dụng strict-version-matcher-plugin). Để giải quyết, hãy cập nhật lên Recommended Minimum Version như sau:

Thư viện Phiên bản bị ảnh hưởng Phiên bản tối thiểu được đề xuất
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2018

Quảng cáo

 • Khắc phục lỗi một số tổ hợp nhất định của play-services-ads & firebase-analytics (ví dụ: ads:17.1.0analytics:16.0.5) dẫn đến lỗi trình biên dịch duplicate entry. Nhà xuất bản đang sử dụng firebase-analytics cùng với phiên bản 17.1.1 của bất kỳ thư viện quảng cáo nào (ví dụ: com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) phải sử dụng com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

Ngày 9 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bản cập nhật cho Cloud Firestore, Chức năng đám mây cho Firebase, Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Cơ sở dữ liệu của Firebase và SDK bộ nhớ của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

Ngày 5 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho trình bổ trợ Gradle cấp phép OSS mã hoá văn bản giấy phép bằng UTF-8 để giải quyết lỗi mà một số nhà phát triển đang gặp phải.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bản sửa lỗi và tính năng tối ưu hoá độ trễ khi khởi động giảm cho Google Analytics cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Quảng cáo

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

Ngày 25 tháng 10 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những thay đổi đối với Cloud Firestore, Gửi thông báo trong ứng dụng và SDK giám sát hiệu suất, cũng như trình bổ trợ Google Services Gradle. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Giải pháp gửi thông báo qua Firebase, Mã nhận dạng cho nhà quảng cáo (IID) của Firebase, Công nghệ học máy của Firebase, Tầm nhìn của Firebase, Cấu hình Firebase và SDK xác thực của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Thư viện lõi của Dịch vụ Google Play

 • play-services-basement nhận được một số phương thức mới để hỗ trợ thay đổi trong các thư viện khác.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

 • Tái cấu trúc bản phân tích phần phụ thuộc nghiêm ngặt-version-matcher-plugin để hiển thị thông báo lỗi tốt hơn khi xác định các phiên bản cấu phần phần mềm xung đột. Các thông báo lỗi hiện bao gồm tên dự án và tên phần phụ thuộc trong dự án, để giúp bạn xác định xem phần phụ thuộc nào đã khai báo gây ra lỗi.
 • Sửa các lỗi trong trình bổ trợ liên quan đến bản dựng nhiều mô-đun và bản dựng song.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

Quảng cáo

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

Ngày 2 tháng 10 năm 2018

Các bản cập nhật nhỏ về tính năng của thư viện Core.

 • Có một số bản cập nhật nhỏ về tính năng nội bộ cho một số thư viện cốt lõi (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) mà các thư viện khác của Dịch vụ Google Play sử dụng.
 • Sự phụ thuộc lẫn nhau nghiêm ngặt giữa các thư viện cốt lõi đã được nới lỏng để có thể sử dụng riêng các phiên bản nhỏ và bản vá. Trước đây, tệp POM của các thư viện này đã chỉ định các phần phụ thuộc tại các phiên bản chính xác, điều này khiến việc phân giải các phần phụ thuộc trở nên phức tạp.
 • Những thay đổi về phần phụ thuộc thư viện cốt lõi cần phải phát hành một bộ thư viện đầy đủ đã cập nhật phiên bản trong các phần phụ thuộc POM. Các thư viện không phải lõi không có bất kỳ thay đổi bên ngoài nào, ngoại trừ việc cập nhật các phần phụ thuộc bắc cầu của chúng.
 • Sửa lỗi và cải tiến nội bộ cho firebase-database và firebase-firestore.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • Những thư viện sau đây có nội dung thay đổi về mã:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • Các thư viện sau đây không có thay đổi về mã mà chỉ cập nhật phần phụ thuộc POM. Các bản phát hành mới được tăng lên theo phiên bản bản vá, trừ phi thư viện thấp hơn phiên bản 16.0.0. Các thư viện dưới 16.0.0 được tăng lên 16.0.0 cho phù hợp với ghi chú ngày 23 tháng 5:

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

Ngày 26 tháng 9 năm 2018

Bản phát hành v16.0.0 của Dịch vụ Google Play Fitness cung cấp quyền truy cập vào 2 loại dữ liệu mới và dữ liệu tổng hợp tương ứng:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2018

Thiết bị đeo được

 • Sửa lỗi và cải thiện phạm vi cung cấp cho SDK cho thiết bị đeo trên những thiết bị có Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành của thiết bị đeo.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Common, Cơ sở dữ liệu Firebase, Mã phiên bản Firebase, Thông báo Firebase và SDK bộ nhớ Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Truyền

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

Ngày 23 tháng 8 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API đối với Firebase Core, Google Analytics cho Firebase, Báo cáo sự cố Firebase, Liên kết động của Firebase và SDK lời mời Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

Ngày 22 tháng 8 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

Ngày 16 tháng 8 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase đã ra mắt API phiên bản thử nghiệm cho tính năng Nhắn tin trong ứng dụng của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Bản phát hành mới của Ví Dịch vụ Google Play 16.0.0 có chứa:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

Bản cập nhật ngày 13 tháng 8 năm 2018

 • Khắc phục vấn đề với các phương thức trong bản phát hành Cloud Firestore v17.0.5.
 • Xoá phương thức API được hiển thị sai và không sử dụng được Credential#getGeneratedPassword trong play-services-auth.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho tính năng Giám sát hiệu suất Firebase, Bộ công cụ học máy Firebase, Cloud Firestore và nhiều tính năng khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Khắc phục vấn đề trong SignIn API khiến mã trạng thái trả về không chính xác khi người dùng huỷ đăng nhập.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

Ngày 2 tháng 8 năm 2018

Truyền

 • Sửa lỗi IllegalStateException xảy ra khi yêu cầu tìm kiếm hết thời gian trong RemoteMediaPlayerRemoteMediaClient. Đây là một phép hồi quy được giới thiệu trong phiên bản 15.0.0. Ứng dụng nên cập nhật lên phiên bản 16.0.1 trở lên để được khắc phục.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

Ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Phiên bản mới nhất của trình bổ trợ Gradle giấy phép OSS đã được đóng gói lại thành mã nhóm com.google.android.gms và đổi tên thành oss-licenses-plugin. Từ giờ trở đi, nhóm này sẽ tiếp tục được phát hành theo mã và tên nhóm mới này. Nền tảng này cũng đã được chuyển thành nguồn mở trên GitHub.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

Ngày 30 tháng 7 năm 2018

 • Thêm phương thức InstantApps.showInstallPrompt(). Phương thức này hiển thị hộp thoại cho phép người dùng cài đặt ứng dụng tức thì hiện tại.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

Cloud Firestore

Truyền

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

Ngày 12 tháng 7 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

Ngày 10 tháng 7 năm 2018

Sửa lỗi Thư viện giấy phép OSS

 • Sửa lỗi làm ngăn cản việc hỗ trợ các giao diện ứng dụng không có thanh thao tác.
 • Bản phát hành này được coi là một bản phát hành sửa lỗi theo SemVer, nhưng đã được tăng lên một phiên bản lớn cho mỗi ghi chú ngày 23 tháng 5 năm 2018 bên dưới.

Các cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

Ngày 28 tháng 6 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase và Mã phiên bản Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

Ngày 27 tháng 6 năm 2018

Trình bổ trợ Strict Version Matcher đã tạo nguồn mở

Ngày 21 tháng 6 năm 2018

Firebase

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

Ngày 14 tháng 6 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Xác thực Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase và Firebase Core. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Ngày 23 tháng 5 năm 2018

Đã xoá phạm vi phiên bản

Kể từ bản phát hành 15.0.0 của Dịch vụ Google Play và Firebase, các phần phụ thuộc liên thư viện đã được xác định bằng cách sử dụng phạm vi phiên bản trong POM. Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng tái tạo bản dựng của các dự án sử dụng các thư viện này. Ví dụ: độ phân giải phần phụ thuộc của Gradle sẽ cố gắng sử dụng phiên bản cụ thể cao nhất có sẵn trong kho lưu trữ, làm tăng phiên bản phần phụ thuộc mà không gây ra bất kỳ thay đổi nào cho chính dự án.

Việc sử dụng phạm vi phiên bản là nhầm lẫn và đã được khắc phục. Do đó, Dịch vụ Google Play và phần phụ thuộc Firebase sẽ không còn sử dụng phạm vi phiên bản nữa. Tuy nhiên, các tệp POM của thư viện hiện có và đã phát hành đã chứa các dải ô. Do đó, tất cả các bản cập nhật thư viện trong tương lai sẽ cần bắt đầu bên ngoài phạm vi phần phụ thuộc của các thư viện đã phát hành trước đó.

Ví dụ:

 • Nếu play-services-bar có một phần phụ thuộc vào play-services-foo với phạm vi [15.0.0, 16.0.0), thì bản phát hành mới của play-services-foo phải bắt đầu bằng 16.0.0 để nằm ngoài phạm vi này.
 • Mọi bản phát hành sau này của play-services-bar sẽ khai báo yêu cầu"soft" đối với một phiên bản play-services-foo duy nhất.
 • Mọi bản phát hành play-services-foo trong tương lai sẽ tuân theo SemVer.

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Cloud Firestore, Cloud Storage, Xác thực Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và Học máy. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Firebase hiện yêu cầu tệp gradle của ứng dụng phải liệt kê rõ com.google.firebase:firebase-core làm phần phụ thuộc để các dịch vụ Firebase hoạt động như dự kiến.

Ngày 8 tháng 5 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những nội dung bổ sung cho tính năng Giám sát hiệu suất Firebase và việc phát hành phiên bản beta của Bộ công cụ học máy cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Ngày 2 tháng 5 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm những tính năng bổ sung cho Firebase Analytics, Xác thực Firebase, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, Báo cáo sự cố Firebase và Giám sát hiệu suất Firebase cùng với số phiên bản độc lập. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Nội dung cập nhật về Dịch vụ Google Play

 • Thư viện Dịch vụ Google Play sau phiên bản 15.0.0 hiện có số phiên bản độc lập, tuân theo SemVer. Thay đổi này sẽ cho phép các thành phần riêng lẻ cập nhật thường xuyên và linh hoạt hơn.
 • Trình bổ trợ Gradle cho Dịch vụ của Google đã được cập nhật lên phiên bản 3.3.0 để hỗ trợ thay đổi này trong quá trình lập phiên bản. Nếu bạn không sử dụng trình bổ trợ này (trình bổ trợ độc lập), com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin đã được phát hành với cùng chức năng hỗ trợ phiên bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn tạo phiên bản.

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 - Phiên bản 15.0.0

Các vấn đề đã biết với phiên bản 15.0.0

 • Nếu đang sử dụng Trình bổ trợ Android cho Gradle phiên bản 2.2.0 trở xuống, bạn có thể gặp lỗi sau:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  Để giải quyết vấn đề này, hãy cập nhật lên phiên bản trình bổ trợ mới hơn.

Tính năng nổi bật của bản phát hành phiên bản 15.0.0:

Nội dung cập nhật về Dịch vụ Google Play

 • Hiện đã có phiên bản mới của trình bổ trợ Gradle com.google.gms.oss.licenses.plugin. Vui lòng cập nhật vì chỉ có phiên bản mới nhất này hoạt động với Dịch vụ Google Play phiên bản 15.0.0 trở lên. Đây là phiên bản trình bổ trợ cuối cùng hỗ trợ Android Studio 2.x. Kể từ phiên bản tiếp theo, trình bổ trợ này sẽ chỉ hỗ trợ Android Studio 3.x.

 • Mọi tệp tham chiếu đến lớp com.google.android.gms.R đã được thay thế bằng tệp tham chiếu cụ thể theo thành phần; ví dụ: com.google.android.gms.ads.R. Nếu sử dụng trực tiếp các lớp này trong mã, bạn có thể phải cập nhật mã để tương thích.

 • Kể từ phiên bản 15.0.0, Javadoc ngoại tuyến sẽ không được cập nhật nữa (cấu phần phần mềm Dịch vụ Google Play trong Trình quản lý SDK của Android Studio).

 • Kể từ phiên bản 15.0.0, sẽ không còn mục tiêu đại diện play-services để lấy tất cả thành phần của Dịch vụ Google Play nữa. Chúng tôi đã đề xuất sử dụng tính năng này một thời gian.

Quảng cáo

Ủy quyền

Truyền

 • Không dùng lớp AppVisibilityListener nữa.
 • Không dùng lớp RemoteMediaClient.Listener nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp RemoteMediaClient.Callback mới.
 • Khắc phục sự cố trong TracksChooserDialogFragment và thực hiện một số thay đổi đối với hàm khởi tạo và trình tạo.
 • Ra mắt API MediaQueue để thay thế cơ chế hàng đợi nội dung đa phương tiện hiện có. Sử dụng các lớp MediaQueueRecyclerViewAdapterMediaQueueArrayAdapter mới để truy cập MediaQueue trong khung hiển thị tái chế và khung hiển thị danh sách tương ứng.
 • Thao tác nhấn vào thông báo điều khiển từ xa sẽ đưa người dùng đến ứng dụng Google Home hoặc ứng dụng Truyền tương ứng, tuỳ thuộc vào việc ứng dụng Truyền có tự động tham gia phiên hay không.
 • Thông tin cập nhật về nhóm hỗ trợ Google Ads:
  • Cast Sender API hiện hỗ trợ việc tải quảng cáo VAST.
  • Đã thêm nút "Bỏ qua quảng cáo" và các phần tử trên giao diện người dùng dạng văn bản đếm ngược.
 • Thêm phiên bản CastContext.getSharedInstance() không yêu cầu Context làm tham số.
 • Khắc phục sự cố IllegalStateException trong CAF.
 • Đã thêm DEVICE_CONNECTION_SUSPENDED vào CastStatusCodes cho PendingResult.
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem Google Cast release notes.

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các tính năng bổ sung cho tính năng Xác thực Firebase và Firebase Cloud Storage. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Thể dục

Nhắn tin qua đám mây của Google

Trò chơi

Ứng dụng tức thì

Gần chỗ tôi

 • Không dùng các trạng thái nội bộ liên quan đến NearbyConnections nữa.

Ngày 28 tháng 3 năm 2018 - Phiên bản 12.0.1

Các sự cố đã được khắc phục trong 12.0.1:

 • Khắc phục vấn đề gây ra lỗi tìm lỗi mã nguồn Android giả mạo xác nhận quyền sở hữu GoogleSignInCredentialsClient chỉ dành cho nội bộ.
 • Thêm minSdkVersion bị thiếu vào các cấu phần phần mềm cấp phép để ngăn việc tự động thêm các quyền READ_PHONE_STATEREAD_EXTERNAL_STORAGE.
 • Khôi phục tên gói duy nhất cho các cấu phần phần mềm cấp phép được liên kết thời gian chạy. Đây là những cấu phần ảnh hưởng đến một số vấn đề về khả năng tương thích của hệ thống xây dựng (ví dụ: Ionic Pro).
 • Khôi phục một số tên trường đã bị làm rối mã nguồn trong 12.0.1, cụ thể là phương thức value() của các chú thích @PropertyName trong firebase-firestore và firebase-database.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 - Phiên bản 12.0.0

Các vấn đề đã biết với phiên bản 12.0.0

 • Các phần phụ thuộc POM cấp phép không có minSdkVersion / targetSdkVersion nào được đặt, có nghĩa là targetSdkVersion ngầm ẩn là 1. Thao tác này sẽ thêm các quyền READ_PHONE_STATEREAD_EXTERNAL_STORAGE cho những ứng dụng dùng phiên bản 12.0.0.
 • Các phần phụ thuộc POM giấy phép gây ra sự cố "nhiều thư viện có tên gói là "com.google.android.gms.giấy phép" trong Ionic Pro.
 • Các chú giải @PropertyName cho firebase-database và firebase-firestore có phương thức value() bị làm rối mã nguồn. Tức là ứng dụng sẽ không tạo bản dựng nếu bạn sử dụng @PropertyName.
 • Một chú thích gây ra các lỗi tìm lỗi mã nguồn giả mạo xác nhận quyền sở hữu GoogleSignInCredentialsClient chỉ dành cho nội bộ. Bạn có thể bỏ qua các sự kiện này một cách an toàn.

Chúng tôi sẽ cung cấp bản phát hành 12.0.1 cập nhật để giải quyết các vấn đề này sớm.

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 12.0.0:

 • Quảng cáo

 • Xác thực

 • Truyền

  • Cải thiện dịch vụ hỗ trợ của Google Ads:
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API truyền bằng giọng nói mới:
  • Khắc phục lỗi khiến việc gọi CastContext.getSharedInstance() trên các thiết bị sử dụng phiên bản cũ của Dịch vụ Google Play gây ra sự cố. Các phiên bản Dịch vụ Google Play lỗi thời vẫn khiến phương thức này gặp lỗi, vì vậy, ứng dụng nên kiểm tra phiên bản phù hợp.
 • Fido

  • API Fast Identity Online 2.0 (Fido2) hiện đã có sẵn cho các đối tác tiếp cận sớm. Vì API này vẫn là quyền truy cập sớm, nên bạn có thể thực hiện những thay đổi có thể gây lỗi mà không cần cảnh báo. Để đảm bảo độ ổn định của ứng dụng, đừng dựa vào API này cho đến khi API này được phát hành rộng rãi.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các tính năng bổ sung cho tính năng Xác thực Firebase, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firestore và Hàm Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Ứng dụng tức thì

  • Thêm API Launcher mới để kiểm tra URL đã cung cấp và khởi chạy ứng dụng tức thì nếu tìm thấy ứng dụng tức thì.
 • Vị trí

  • Thêm lớp ActivityTransition để giúp các ứng dụng phân biệt những hoạt động thể chất mà người dùng thực hiện, chẳng hạn như đi bộ, chạy hoặc lái xe.
  • Thêm giao diện BoundsMode để cho phép phương thức getAutocompletePredictions() bật các lượt tìm kiếm có giới hạn về giới hạn.
 • Maps

  • Thêm lớp StreetViewSource để giới hạn các nội dung tìm kiếm trong Chế độ xem đường phố ở những kết quả chỉ có ở ngoài trời.
  • Để có danh sách đầy đủ các tính năng, bản sửa lỗi và ghi chú khác, hãy xem Ghi chú phát hành API Maps dành cho Android.
 • Chia sẻ lân cận

Ngày 18 tháng 12 năm 2017 - Phiên bản 11.8.0

Điểm nổi bật từ bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.8.0:

Để biết thêm thông tin về bản phát hành mới nhất cho API cho thiết bị đeo, hãy xem trang Ghi chú phát hành của Android Wear.

Vấn đề đã giải quyết trong phiên bản 11.8.0

Giờ đây, các thực thể GoogleApi được tạo bằng Context trong ứng dụng có targetSdkVersion 26 sẽ tự động nhắc người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play, giải quyết vấn đề đã biết đó từ phiên bản 11.6.0.

Ngày 27 tháng 11 năm 2017 - Phiên bản 11.6.2

Điểm nổi bật từ bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.6.2:

Ngày 6 tháng 11 năm 2017 - phiên bản 11.6.0

Điểm nổi bật từ bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.6:

 • Quảng cáo

 • Xác thực

  • Cập nhật API Xác thực cho các ứng dụng mới dựa trên GoogleApi. API này tự động quản lý các kết nối với dịch vụ và yêu cầu ít mã nguyên mẫu hơn để sử dụng:
   • Thêm các lớp CredentialsClientCredentials. CredentialsClient cung cấp điểm truy cập để yêu cầu thông tin xác thực và cho biết liệu có đăng nhập thành công hay không bằng thông tin đăng nhập đó.
   • Thêm các lớp GoogleSignInClientGoogleSignIn. GoogleSignInClient cung cấp điểm truy cập để tương tác với API Đăng nhập bằng Google.
  • Thêm phương thức GoogleAuthUtil.requestGoogleAccountsAccess(). Phương thức này sẽ hiển thị tất cả Tài khoản Google được cài đặt trên thiết bị cho phương thức gọi trong Android O, nếu người dùng đồng ý.
  • Thêm phương thức AuthCredentialsOptions.Builder.forceEnableSaveDialog(). Phương pháp này sẽ khắc phục sự cố trên các thiết bị Android O trở lên. Trong đó, hộp thoại xác nhận lưu Auth.Api.Credential đôi khi không hiển thị để hỗ trợ hộp thoại lưu của dịch vụ Tự động điền đang hoạt động. Phương thức đã thêm để ghi đè hành vi mặc định đó.
 • Mức độ nhận biết

 • Truyền

 • Lái xe

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các tính năng bổ sung cho tính năng Xác thực, Đường liên kết động và Gửi thông báo qua đám mây. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Thể dục

  • Cập nhật Fitness API cho các ứng dụng mới dựa trên GoogleApi. API này tự động quản lý việc kết nối với các dịch vụ và yêu cầu ít mã nguyên mẫu hơn để sử dụng:
   • Thêm lớp BleClient và các phương thức Fitness.getBleClient(). BleClient cung cấp điểm truy cập để quét, xác nhận quyền sở hữu và sử dụng các thiết bị Bluetooth năng lượng thấp trong Google Fit.
   • Thêm lớp ConfigClient và các phương thức Fitness.getConfigClient(). ConfigClient cung cấp điểm truy cập để truy cập vào các chế độ cài đặt và loại dữ liệu tuỳ chỉnh trong Google Fit.
   • Thêm lớp GoalsClient và các phương thức Fitness.getGoalsClient(). GoalsClient cung cấp điểm truy cập để đọc các Goal thể dục do người dùng tạo trong Google Fit.
   • Thêm lớp HistoryClient và các phương thức Fitness.getHistoryClient(). HistoryClient cung cấp điểm truy cập để chèn, xoá và đọc dữ liệu trong Google Fit.
   • Thêm lớp RecordingClient và các phương thức Fitness.getRecordingClient(). RecordingClient là điểm truy cập để bật tính năng thu thập dữ liệu cảm biến ở chế độ nền và tiết kiệm pin trong Google Fit.
   • Thêm lớp SensorsClient và các phương thức Fitness.getSensorsClient(). SensorsClient đóng vai trò là điểm truy cập để hiển thị nhiều nguồn dữ liệu về hoạt động thể dục trên các thiết bị cục bộ và thiết bị được kết nối, đồng thời cung cấp sự kiện trực tiếp cho người nghe.
   • Thêm các tham số SessionsClient và phương thức getSessionsClient. SessionsClient cung cấp điểm truy cập để tạo và quản lý Session hoạt động của người dùng trong Google Fit.
 • Trò chơi

 • Vị trí

 • Chia sẻ lân cận

  • Cập nhật Nearby API (API lân cận) cho các ứng dụng mới dựa trên GoogleApi. API này tự động quản lý các kết nối với các dịch vụ và yêu cầu ít mã nguyên mẫu hơn để sử dụng:
   • Thêm lớp ConnectionClient và các phương thức Nearby.getConnectionsClient(). ConnectionClient cung cấp điểm truy cập để quảng cáo và khám phá các ứng dụng cũng như dịch vụ ở gần, đồng thời giao tiếp với những ứng dụng này qua các kết nối đã thiết lập.
   • Thêm lớp MessagesClient và các phương thức Nearby.getMessagesClient(). MessagesClient cung cấp điểm truy cập để đăng các tin nhắn đơn giản và đăng ký nhận những tin nhắn đó từ các thiết bị ở gần.
  • Thêm phương thức Connections.cancelPayload(), phương thức này Payload hiện đang bay đến hoặc đi từ các điểm cuối từ xa.
  • getPaymentMethodTokenizationParametersgetTransactionInfo không còn là trường bắt buộc. Khi bạn không đặt các giá trị này, Google Payment API sẽ không trả về mã thông báo có thể tính phí. Tránh đặt các trường này trong những quy trình mà người dùng chỉ cố gắng thay đổi lựa chọn mà không thực hiện mua hàng (ví dụ: trong phần Cài đặt thanh toán của ứng dụng).
  • Thay đổi phương thức resolveTask() để thêm một Mảnh tạm thời vào một hoạt động. Hãy đảm bảo rằng Activity (Hoạt động) có thể thực thi các giao dịch mảnh mà không bị mất trạng thái trước khi gọi phương thức. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến hầu hết các nhà phát triển, vì resolveTask() thường được gọi trong trình nghe lượt nhấp vào nút.

Các vấn đề đã biết với phiên bản 11.6.0

Các thực thể GoogleApi được tạo bằng Context trong ứng dụng có targetSdkVersion 26 sẽ không tự động nhắc người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play. Thay vào đó, hãy cân nhắc sử dụng GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() trong các điều kiện này.

Ngày 3 tháng 10 năm 2017 – phiên bản 11.4.2

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.4.2:

 • Cloud Firestore
  • Hiện đã có bản phát hành beta công khai đầu tiên của Cloud Firestore. Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng để phát triển cho thiết bị di động, web và máy chủ của Firebase và Google Cloud Platform. Giống như Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, API này giúp dữ liệu của bạn được đồng bộ hoá trên các ứng dụng khách thông qua trình nghe theo thời gian thực và cung cấp tính năng hỗ trợ ngoại tuyến để bạn có thể tạo các ứng dụng thích ứng hoạt động được bất kể độ trễ mạng hoặc kết nối Internet. Cloud Firestore cũng cung cấp khả năng mở rộng cấp doanh nghiệp và khả năng tích hợp liền mạch với các sản phẩm khác của Firebase và Google Cloud Platform, bao gồm cả Cloud Functions. Để biết thêm thông tin về Cloud Firestore, hãy xem blog về Firebase. Để bắt đầu sử dụng Cloud Firestore ngay lập tức, hãy truy cập phần quickstart.

Tháng 9 năm 2017 - phiên bản 11.4.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.4.

Tháng 8 năm 2017 - phiên bản 11.2.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.2.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.2.2 Trong bản phát hành này:

 • Các phần phụ thuộc của Dịch vụ Google Play hiện đã có sẵn thông qua maven.google.com

  Các phần phụ thuộc hiện có sẵn trực tiếp từ maven.google.com. Bạn có thể cập nhật tập lệnh bản dựng Gradle của ứng dụng để dùng kho lưu trữ này bằng cách định cấu hình bản dựng như sau:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  Để biết thêm thông tin về thay đổi này, hãy xem bài đăng đi kèm trên blog. Để biết thêm thông tin chi tiết về kho lưu trữ maven của Google, hãy xem phần Thêm phần phụ thuộc cho bản dựng trong tài liệu Android.

 • Hỗ trợ phiên bản SDK trong phiên bản 11.2

  Khi nâng cấp các phần phụ thuộc Dịch vụ Play của ứng dụng lên phiên bản 11.2.0 trở lên, bạn cũng phải cập nhật build.gradle của ứng dụng để chỉ định compileSdkVersion tối thiểu là 26 (Android O). Điều này không làm thay đổi cách chạy ứng dụng của bạn. Bạn không cần phải cập nhật targetSdkVersion. Nếu cập nhật compileSdkVersion lên 26, bạn có thể gặp lỗi trong bản dựng với thông báo sau đây tham chiếu đến thư viện hỗ trợ Android:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  Bạn có thể khắc phục lỗi này bằng cách nâng cấp các phần phụ thuộc của thư viện hỗ trợ lên ít nhất là phiên bản 26.0.0.

 • Quảng cáo

  • Thêm phương thức loadAds() vào lớp AdLoader, cho phép các ứng dụng tải nhiều quảng cáo riêng biệt trong một yêu cầu duy nhất.
 • Xác thực

  • Thêm lớp WorkAccountClient. Lớp này cung cấp các phương thức để quản lý vòng đời của tài khoản Android for Work.
  • Đã thêm gói accounttransfer. Gói này chứa các API mà trình xác thực sử dụng cho các tài khoản khởi động.
  • API Fast Identity Online Universal 2nd Factor (FIDO U2F) hiện đã có sẵn. Dịch vụ này hỗ trợ khoá bảo mật vật lý U2F cho các ứng dụng và trang web, theo các tiêu chuẩn do Liên minh FIDO quy định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Bắt đầu sử dụng FIDO U2Fcom.google.android.gms.fido.
 • Truyền

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các mục bổ sung cho Lập chỉ mục ứng dụng, Cơ sở dữ liệu, Đường liên kết động và Bộ nhớ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Ứng dụng tức thì

  • Thêm InstantAppsClient làm điểm truy cập chính mới.
  • Thêm các API cookie PackageManagerCompat để duy trì một lượng nhỏ dữ liệu ứng dụng tức thì giữa các phiên.
 • Địa điểm

  • Thêm lớp GeoDataClient. Lớp này cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của Google về thông tin doanh nghiệp và địa điểm địa phương.
  • Thêm lớp PlaceDetectionClient. Lớp này cho phép bạn truy cập nhanh vào vị trí hiện tại của thiết bị và cho phép báo cáo vị trí của thiết bị tại một địa điểm cụ thể (chẳng hạn như xác nhận có mặt).
  • Thêm các phương thức getGeoDataClient()getPlaceDetectionClient() vào lớp Places.
  • Một số phương thức và lớp không dùng nữa đã bị xoá.

Tháng 6 năm 2017 - phiên bản 11.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.0.

 • Các dịch vụ của Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.0.4 Bản phát hành này khắc phục các vấn đề nhỏ trong tính năng Gửi thông báo qua đám mây của Firebase và Giám sát hiệu suất Firebase. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành của Firebase trên Android.

 • Các dịch vụ của Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.0.2 Bản phát hành này khắc phục các vấn đề nhỏ trong Báo cáo sự cố Firebase và Giám sát hiệu suất Firebase. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành của Firebase trên Android.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.0.1 Bản phát hành này khắc phục một vấn đề ảnh hưởng đến các ứng dụng dùng rxjava.

 • Quảng cáo

  • Thêm các phương thức OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay()OnVideoStart() vào lớp VideoController.VideoLifecycleCallbacks.
  • Đã thêm khả năng bật chế độ hiển thị tối đa trên quảng cáo toàn màn hình bằng cách thêm phương thức setImmersiveMode() vào các lớp PublisherInterstitialAdRewardedVideoAd.
  • Thêm giao diện OnPublisherAdViewLoadedListener cùng các lớp PublisherAdViewOptionsPublisherAdViewOptions.Builder để sử dụng với AdLoader cho các yêu cầu gốc kèm biểu ngữ.
  • Thêm giao diện OnImmersiveModeUpdatedListener không bắt buộc mà các bộ chuyển đổi dàn xếp có thể triển khai để nhận thông báo về nội dung cập nhật của chế độ hiển thị tối đa.
  • Thêm phương thức getMediationAdapterClassName() vào lớp RewardedVideoAd.
 • Lời mời dùng ứng dụng

  • Lớp AppInvite hiện không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng FirebaseDynamicLinks#getInstance() làm điểm truy cập chính để truy cập vào dữ liệu Đường liên kết động và FirebaseAppInvite#getInvitation() để nhận dữ liệu Lời mời ứng dụng.
 • Mức độ nhận biết

  • Thêm hằng số vào lớp TimeFence để cung cấp các kiểu ngữ cảnh mới cho API Snapshot và Fence API.
  • Đã thêm khả năng tạo hàng rào thời gian thích ứng với những thay đổi về múi giờ địa phương của thiết bị.
  • Thêm khả năng tạo hàng rào thời gian thích ứng với các thay đổi về vị trí của thiết bị, bao gồm cả hàng rào thời gian được chỉ định dựa trên thời gian mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn tại địa phương.
 • Thông tin nhận dạng cá nhân

  • Thêm API SmsRetriever để giúp bạn truy xuất tin nhắn SMS được chuyển hướng đến ứng dụng của mình mà không cần yêu cầu người dùng cấp quyền đọc tất cả tin nhắn SMS được gửi đến thiết bị của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết SMS Retriever API.
 • Truyền

  • Các giao diện Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener hiện không còn được dùng nữa. Lớp RemoteMediaPlayer cũng không được dùng nữa. Để biết hướng dẫn về cách cập nhật ứng dụng, hãy xem phần Di chuyển ứng dụng người gửi Android từ SDK Truyền phiên bản 2 sang SDK Truyền phiên bản 3.
  • Phương thức bindTextViewToSmartSubtitle() hiện có trong lớp UIMediaController.
 • API phổ biến

  • Phương thức getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() trong lớp GoogleApiAvailability hiện không được dùng nữa.
  • Thêm các lớp ApiExceptionResolvableApiException. Các lớp này cung cấp trường hợp ngoại lệ cho các đối tượng Tác vụ khi lệnh gọi đến Dịch vụ Google Play không thành công.
  • Thêm lớp GoogleApi. Các ứng dụng API dựa trên lớp này quản lý sự kết nối giữa ứng dụng của bạn và Dịch vụ Google Play.
  • Thêm lớp Response. Lớp này cung cấp kết quả của việc gọi một phương thức API trong Dịch vụ Google Play bằng cách sử dụng một lớp con của GoogleApi.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm việc bổ sung tính năng Xác thực điện thoại, cùng một số điểm cải tiến về Lập chỉ mục ứng dụng và Đường liên kết động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Trò chơi

  • Các phương thức getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers()loadMoreInvitablePlayers() trong lớp Players hiện không còn được dùng nữa.
  • Phương thức loadInvitations() trong lớp Invitations hiện không được dùng nữa.
  • Phương thức getSelectOpponentsIntent() trong các lớp RealTimeMultiplayerTurnBasedMultiplayer hiện không được dùng nữa.
  • Các giao diện GameRequest, OnRequestReceivedListenerRequests hiện không được dùng nữa. Ngoài ra, các lớp GameRequestBufferGameRequestEntity hiện cũng không được dùng nữa. Để biết hướng dẫn về cách cập nhật ứng dụng, hãy xem bài viết Xác thực Play Games bằng cách sử dụng API Đăng nhập bằng Google.
 • Ứng dụng tức thì

 • Vị trí

  • Thêm lớp FusedLocationProviderClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với trình cung cấp vị trí kết hợp. Trình cung cấp này sử dụng nhiều nguồn dữ liệu ngoài GPS để xác định vị trí của thiết bị chính xác và nhanh nhất có thể.
  • Thêm lớp GeofencingClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với API khoanh vùng địa lý.
  • Thêm các phương thức getFusedLocationProvider()getGeofencingClient() vào lớp LocationServices.
  • Thêm lớp LocationSettingsResponse. Lớp này được trả về dưới dạng phản hồi khi kiểm tra thành công các chế độ cài đặt hệ thống liên quan đến vị trí bằng phương thức checkLocationSettings().
  • Thêm lớp SettingsClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với các API cài đặt vị trí giúp kiểm tra và định cấu hình các chế độ cài đặt hệ thống liên quan đến vị trí của thiết bị.
 • Chia sẻ lân cận

  • API Kết nối lân cận hiện cung cấp các tính năng sau:
   • Giao tiếp ngang hàng hoàn toàn ngoại tuyến bằng điểm phát sóng Bluetooth, BLE và Wi-Fi
   • Quảng cáo và khám phá đồng thời
   • Mã hoá (có xác thực không bắt buộc)
   • Hỗ trợ tải trọng dữ liệu byte lên đến 32kb
   • Hỗ trợ các tải trọng dữ liệu tệp (giới hạn ở không gian có sẵn trên thiết bị) và truyền trực tuyến tải trọng dữ liệu mà không có giới hạn về kích thước tải trọng.
  • Thêm lớp AdvertistingOptions. Lớp này cung cấp các tuỳ chọn để gọi phương thức startAdvertising().
  • Thêm lớp ConnectionInfo. Lớp này cung cấp thông tin về một kết nối đang được bắt đầu.
  • Thêm lớp ConnectionLifecycleCallback. Lớp này là trình nghe các sự kiện trong vòng đời liên kết với một kết nối đến một điểm cuối từ xa.
  • Thêm lớp ConnectionResolution. Lớp này là kết quả nhận được khi gọi phương thức onConnectionInitiated().
  • Thêm lớp DiscoveredEndpoints. Lớp này cung cấp thông tin về một điểm cuối khi điểm cuối được phát hiện.
  • Thêm lớp DiscoveryOptions. Lớp này cung cấp các tuỳ chọn để gọi phương thức startDiscovery().
  • Thêm lớp EndpointDiscoveryCallback. Lớp này là một trình nghe được gọi trong quá trình khám phá điểm cuối.
  • Thêm các lớp Payload, PayloadCallback, Payload.FilePayload.Stream. Các lớp này đại diện cho dữ liệu, một trình nghe tải trọng dữ liệu, dữ liệu trong một tệp trong bộ nhớ cục bộ trên thiết bị và một luồng dữ liệu. Đồng thời, bổ sung giao diện PayloadTransferUpdate.Status có liên quan.
  • Thêm lớp Strategy. Lớp này xác định các yêu cầu về khả năng kết nối đối với thiết bị và các hạn chế về cấu trúc liên kết của kết nối.
  • Các lớp Connections.ConnectionRequestListenerConnections.ConnectionResponseCallback hiện không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp ConnectionLifecycleCallback.
  • Lớp Connections.EndpointDiscoveryListener hiện không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp EndpointDiscoveryCallback.
  • Giao diện Connections.MessageListener hiện không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp PayloadCallback.
  • Lớp ConnectionsStatusCodes hiện bao gồm một số mã trạng thái mới liên quan đến quyền.
 • Tính bảo mật

  • Thêm lớp SafetyNetClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính cho SafetyNet, có các tính năng sau:
   • Cung cấp quy trình kiểm tra tình trạng thiết bị
   • Xác minh người dùng bằng API reCAPTCHA
   • Giúp người dùng tránh các ứng dụng có khả năng gây hại
   • Giúp duyệt web an toàn trong các ứng dụng
   • Kiểm tra các mối đe doạ đã biết liên quan đến các URI cụ thể
  • Thêm lớp HarmfulAppsData và lớp SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse có liên quan. Các lớp này đại diện cho thông tin liên quan đến các ứng dụng có khả năng gây hại. Lớp SafetyNetApi.HarmfulAppsResult liên quan hiện đã ngừng hoạt động và thay vào đó là các phương thức này.
  • Thêm các phương thức getClient(Context)getClient(Activity) vào lớp SafetyNet. Các phương thức này trả về một SafetyNetClient dùng để truy cập vào tất cả các API SafetyNet. Các phương thức này thay thế các trường APISafetyNetAPI của lớp SafetyNet (hiện không dùng nữa).
  • Thêm lớp SafetyNetApi.AttestationResponse. Lớp này cung cấp kết quả kiểm thử từ Bộ kiểm tra tính tương thích của Android. Lớp này thay thế cho các lớp SafetyNetApi.AttestationResultSafetyNet.SafeBrowsingResult (hiện đã ngừng hoạt động).
  • Thêm lớp SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse. Lớp này chứa mã thông báo phản hồi của người dùng reCAPTCHA. Lớp này thay thế lớp SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult (hiện không còn dùng nữa).
  • Thêm lớp SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse. Lớp này cung cấp Response được cung cấp khi một ứng dụng gọi phương thức lookupUri(). Lớp này thay thế lớp SafetyNetApi.SafeBrowsingResult hiện không dùng nữa.
  • Thêm lớp SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse và thêm các hằng số mới vào lớp VerifyAppsConstants. Các lớp này hỗ trợ API Xác minh ứng dụng.
  • Thêm lớp InstrumentInfo.CardClass. Lớp này cho biết thẻ là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay thẻ trả trước.

Tháng 5 năm 2017 – phiên bản 10.2.6

 • Lập chỉ mục ứng dụng

  Kể từ bản phát hành SDK 10.0 của Dịch vụ Google Play, API Lập chỉ mục ứng dụng đã chuyển sang API Lập chỉ mục ứng dụng Firebase mới. API Lập chỉ mục ứng dụng ban đầu hiện đã ngừng hoạt động và không còn dùng được trong các ứng dụng được tạo bằng SDK 10.2.6.

 • Firebase

  Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm bản phát hành beta của giải pháp Giám sát hiệu suất cùng một số điểm cải tiến về nhiều tính năng, trong đó có giải pháp Gửi thông báo qua đám mây và Phòng thử nghiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 4 năm 2017 - phiên bản 10.2.4

Tháng 3 năm 2017 - phiên bản 10.2.1

 • Bản dùng thử 1 cho nhà phát triển Android O

  Bản phát hành này bao gồm các bản cập nhật để cung cấp khả năng tương thích với Bản dùng thử Android O cho nhà phát triển 1. Điểm cập nhật quan trọng nhất là những thay đổi nội bộ đối với thư viện Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Google (GCM) và Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM), đồng thời thay đổi vòng đời được đảm bảo của các lệnh gọi lại GCM và FCM giảm xuống còn 10 giây, sau đó Android O sẽ coi những lệnh gọi lại như vậy là đủ điều kiện để chấm dứt. Để biết thêm thông tin về cách xử lý tin nhắn GCM và FCM trên Android O, hãy xem Blog Firebase.

Tháng 2 năm 2017 – phiên bản 10.2

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 10.2.

 • Ngừng cung cấp phiên bản Android 2.3.x (Gingerbread)

  Dịch vụ Google Play 10.2.x là bản phát hành đầu tiên không còn hỗ trợ đầy đủ cho Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread). Các ứng dụng được phát triển bằng bản phát hành SDK 10.2.x trở lên yêu cầu API Android cấp 14 trở lên và không được cài đặt trên các thiết bị chạy API dưới 14. Để tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn, bao gồm cả việc tạo nhiều tệp APK để mở rộng khả năng hỗ trợ của ứng dụng cho Android Gingerbread, hãy xem Blog dành cho nhà phát triển Android.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho nội dung video vào quảng cáo nội dung Gốc nâng cao và quảng cáo gốc hiển thị tùy chỉnh DoubleClick for Publishers (DFP).
  • Thêm phương thức destroy() vào giao diện NativeCustomTemplateAd.
  • Thêm các phương thức getVideoController(), setVideoOptionsgetVideoOptions() vào lớp PublisherAdView.
  • Thêm lớp AdChoicesView.
  • Thêm phương thức getAdChoicesContent()setAdChoicesContent() vào lớp NativeAdMapper.
  • Thêm giao diện InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter cho bộ chuyển đổi video có tặng thưởng có khả năng khởi chạy nhiều đơn vị quảng cáo cùng một lúc.
 • Smart Lock cho Mật khẩu

  Cải thiện hoạt động của mã thông báo giá trị nhận dạng bằng Smart Lock. Giờ đây, các ứng dụng phải yêu cầu một mã thông báo một cách rõ ràng bằng cách gọi setIdTokenRequested(true). Ngoài ra, ứng dụng có thể chỉ định các giá trị audiencenonce cho một mã thông báo bằng các phương thức setServerClientId()setIdTokenNonce(). Để tìm hiểu thêm, hãy xem nội dung cập nhật sau đây trong tài liệu tham khảo API:

  • Thêm phương thức getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId()isIdTokenRequested() vào lớp CredentialRequest.
  • Thêm phương thức setIdTokenRequested()setServerClientId() vào lớp CredentialRequest.Builder.
  • Thêm các phương thức getIdTokenNonce(), getServerClientId()isIdTokenRequested() vào lớp HintRequest.
  • Thêm các phương thức setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested()setServerClientId() vào lớp HintRequest.Builder.
 • Mức độ nhận biết

 • Đăng nhập bằng Google

  Thêm tính năng cho phép nhà phát triển trò chơi sử dụng API Đăng nhập bằng Google để đơn giản hoá quy trình xác thực phía máy chủ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem giao diện GoogleSignInOptionsExtension, lớp GoogleSignInOptions và phương thức GoogleSignInOptions.Builder.addExtension(). Để tìm hiểu thêm về cách tích hợp tính năng xác thực phía máy chủ vào trò chơi, hãy xem phần Bật quyền truy cập phía máy chủ vào Dịch vụ trò chơi của Google Play.

 • Google Fit

  Thêm các loại dữ liệu sức khoẻ mới để có thể ghi nhiều loại dữ liệu sức khoẻ hơn vào nền tảng Google Fit, bao gồm cả huyết áp, đường huyết, độ bão hoà oxy, vị trí cơ thể, nhiệt độ cơ thể và dữ liệu sức khoẻ sinh sản. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các lớp HealthDataTypesHealthDataFields.

 • Maps

  Bản phát hành này giới thiệu kiểu tuỳ chỉnh cho hình nhiều đường và cho đường viền của đa giác và hình tròn.

  • Giờ đây, bạn có thể lưu trữ các đối tượng dữ liệu tuỳ ý bằng các đối tượng hình học của mình. Ví dụ: hãy gọi setTag() để thêm đối tượng dữ liệu vào một hình nhiều đường.
  • Để biết danh sách đầy đủ các tính năng, bản sửa lỗi và các ghi chú khác, hãy xem ghi chú phát hành của API Maps dành cho Android.
 • Chia sẻ lân cận

  Thêm lớp AudioBytes vào API messages.audio lân cận để cho phép các thiết bị gửi hoặc nhận dữ liệu bằng âm thanh gần như siêu âm.

 • Firebase

  Bản cập nhật mới nhất cho Firebase có một số điểm cải tiến cho nhiều tính năng, chẳng hạn như Analytics, Xác thực, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Bộ nhớ, Phòng thử nghiệm dành cho Android, Báo cáo sự cố và Đường liên kết động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 11 năm 2016 – phiên bản 10.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 10.0.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 10.0.1

  Bản phát hành này khắc phục một giá trị minSdkVersion bị thiếu trong play-services-location.aar khiến các quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGEREAD_PHONE_STATE ngoài ý muốn được hợp nhất vào tệp kê khai ứng dụng.

 • Ngừng cung cấp phiên bản Android 2.3.x (Gingerbread)

  Dịch vụ Google Play 10.0.x là bản phát hành chính thức có hỗ trợ đầy đủ cho Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread). Các ứng dụng được phát triển bằng các bản phát hành SDK trong tương lai sau phiên bản 10.0.x sẽ không thể kết nối với Dịch vụ Google Play trên thiết bị Android Gingerbread. Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn, bao gồm cả việc tạo nhiều tệp APK để mở rộng khả năng hỗ trợ của ứng dụng cho Android Gingerbread, hãy xem Blog dành cho nhà phát triển Android.

 • Truyền

  Bản phát hành Cast API tháng 11 cung cấp chức năng cải tiến cho nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Phương thức mới getVideoInfo() trong lớp MediaStatus sẽ nhận thực thể hiện tại của VideoInfo, giúp xác định độ phân giải màn hình 4K.
  • Phương thức mới CastContext.getCastState() sẽ hiển thị CastState chứa trạng thái phiên hiện tại, chẳng hạn như liệu có thiết bị nào đang hoạt động hay không và một phiên đã được thiết lập.
  • Các thuộc tính nút @drawable mới cho phép tuỳ chỉnh kiểu nút trong bộ điều khiển thu nhỏbộ điều khiển mở rộng.
  • ImagePicker hiện có một trình xử lý onPickImage lấy lớp ImageHints với tỷ lệ khung hình dự kiến.
  • Phương thức mới CastContext.getMergedSelector() sẽ hiển thị MediaRouteSelector.
  • Chúng tôi đã thêm hai lớp điểm chèn quảng cáo mới: AdBreakClipInfo chứa thông tin tĩnh về một đoạn chèn điểm chèn quảng cáo và AdBreakStatus chứa thông tin trạng thái.
  • Khi người dùng đang truyền, các thiết bị khác trên cùng một mạng sẽ nhận được thông báo cố định điều khiển từ xa để điều khiển quá trình phát.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này và xem các ghi chú khác, hãy xem Bản phát hành SDK tháng 11.
 • Vị trí

  • Cải tiến tính năng quét tìm Bluetooth năng lượng thấp (BLE).
 • Chia sẻ lân cận

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase có một số điểm cải tiến và bản sửa lỗi cho nhiều tính năng, bao gồm cả sự ra mắt của một API lập chỉ mục ứng dụng Firebase mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 10 năm 2016 – phiên bản 9.8

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.8.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm bộ sưu tập dữ liệu đo lường lưu lượng truy cập trong Chế độ xem đang kích hoạt cho các nhà quảng cáo sử dụng Trình quản lý chiến dịch DoubleClick có quảng cáo hiển thị trong các ứng dụng sử dụng SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động.
 • Truyền

  Cast API phiên bản 3.3 cung cấp chức năng cải tiến cho nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Khi phát quảng cáo, giao diện của thanh tìm kiếm đã được cải thiện và hình ảnh áp phích nền sẽ được làm mờ.
  • Đã thêm khả năng tuỳ chỉnh kiểu của tay điều khiển nhỏ.
  • Thêm lớp ImageHints. Lớp này cung cấp gợi ý cho đối tượng ImagePicker về loại và kích thước hình ảnh cần chọn để hiển thị trong giao diện người dùng.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem phần Truyền SDK phiên bản 3.3.
 • Vừa

  • Fit hiện bao gồm một API mục tiêu cho phép ứng dụng của bạn đọc các mục tiêu tập thể dục do người dùng ứng dụng Google Fit Android tạo.
 • Đăng nhập bằng Google

  • Thêm tính năng cho phép người dùng điền số điện thoại được liên kết với tài khoản của họ chỉ bằng một lần nhấn trong các ứng dụng sử dụng Credentials API (API Thông tin xác thực).
 • Chia sẻ lân cận

 • Firebase

Tháng 9 năm 2016 – phiên bản 9.6

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.6.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 9.6.1 Bản phát hành này khắc phục một giá trị minSdkVersion bị thiếu trong play-services-location.aar khiến các quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGEREAD_PHONE_STATE ngoài ý muốn được hợp nhất vào tệp kê khai ứng dụng.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm phương thức API chẩn đoán nhà xuất bản, openDebugMenu, vào lớp MobileAds để cung cấp cho các nhà xuất bản quảng cáo trên web dành cho thiết bị di động và ứng dụng di động cùng chức năng khắc phục sự cố và xem trước có sẵn cho quảng cáo trên máy tính.
 • Truyền

  Cast API phiên bản 3.2 cung cấp chức năng cải tiến cho nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Chế độ quảng cáo: Đặt bộ điều khiển và phần kiểm soát thông báo vào chế độ mà trong đó tắt các chế độ kiểm soát trong khi phân phát quảng cáo.
  • Chế độ trực tiếp: Giờ đây, nút phát/dừng cho các sự kiện phát âm thanh và video trực tiếp thay cho nút phát/tạm dừng.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem phần Truyền SDK phiên bản 3.2.
 • Maps

  • Giới thiệu kiểu bản đồ tuỳ chỉnh: Giờ đây, bạn có thể tạo kiểu cho bản đồ để thay đổi giao diện của (hoặc thậm chí là ẩn) các đối tượng như đường, công viên, doanh nghiệp, v.v.
  • Giờ đây, các địa điểm kinh doanh yêu thích (POI) sẽ xuất hiện trên bản đồ theo mặc định. Địa điểm yêu thích là doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp như cửa hàng, nhà hàng và khách sạn. Bạn có thể ẩn các bản đồ này bằng cách sử dụng kiểu bản đồ tuỳ chỉnh.
  • Để biết thông tin chi tiết và các ghi chú quan trọng, hãy xem Ghi chú phát hành API Maps dành cho Android.
 • Địa điểm

  • Thêm phương thức setCountry để giới hạn phạm vi của yêu cầu tự động hoàn thành Địa điểm ở một quốc gia duy nhất.
 • Firebase

Tháng 8 năm 2016 – phiên bản 9.4

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.4.

 • Đăng nhập bằng Google

  • GoogleSignInAccount hiện bao gồm các phương thức getFamilyName()getGivenName() để cho phép truy cập vào họ và tên của người dùng đã đăng nhập.
 • Google+

  Plus.API (bao gồm cả Plus.PeopleApiPlus.AccountApi) không được dùng nữa. Tất cả tiện ích trên giao diện người dùng của Google+ như nút chia sẻ và nút "+1" sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

  • Nếu bạn muốn tích hợp với tính năng Đăng nhập bằng Google, hãy chuyển sang GoogleSignInApi.
  • Nếu ứng dụng của bạn cần thông tin xã hội và dữ liệu hồ sơ chuyên sâu hơn, hãy dùng Trình cung cấp danh bạ của Android hoặc People API trên nhiều nền tảng. Để tăng cường việc phân phối ứng dụng của bạn thông qua các biểu đồ xã hội về cơ sở người dùng của ứng dụng, hãy sử dụng Lời mời Firebase.

  Xem ghi chú về việc ngừng sử dụng Plus.API để biết thông tin chi tiết.

 • Truyền

  Cast API v3 hiện có chức năng cải tiến dành cho nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Giao diện ControlButtonsContainer xác định vùng chứa cho các nút điều khiển.
  • Lớp ExpandedControllerActivity cung cấp hầu hết các phương thức triển khai cho bộ điều khiển mở rộng (điều khiển từ xa toàn màn hình).
 • Địa điểm

 • Maps

  • Thêm một nhóm trình nghe thay đổi máy ảnh mới cho các sự kiện bắt đầu, đang diễn ra và kết thúc chuyển động của máy ảnh.
  • Thêm tính năng lưu trữ và truy xuất các đối tượng dữ liệu tuỳ ý được liên kết với điểm đánh dấu.
  • Đã thêm khả năng đặt mức thu phóng tối thiểu và tối đa ưa thích.
  • Thêm khả năng ràng buộc những giới hạn mà người dùng có thể cuộn và kéo.
  • Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành API Google Maps dành cho Android mới nhất.
 • Tính bảo mật

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến và bản sửa lỗi cho nhiều tính năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành của Firebase.

Tháng 6 năm 2016 – phiên bản 9.2

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 9.2.

 • Các dịch vụ của Google Play đã được cập nhật lên phiên bản 9.2.1 Bản phát hành này khắc phục một vấn đề với tệp proguard.txt trong bản phát hành 9.2.0 gây ra các lỗi sau đây:

  • Trong các dự án Android sử dụng trình thu gọn tài nguyên Gradle, lỗi sau sẽ xảy ra:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • Trong các dự án Android sử dụng chuỗi công cụ Jack, các lỗi tương tự sẽ xảy ra:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • Quảng cáo

  • Thêm phương thức setAdChoicesPlacement vào lớp NativeAdOptions.Builder. Nhà xuất bản ứng dụng có thể sử dụng phương thức này để chỉ định vị trí của biểu tượng Lựa chọn quảng cáo trong quảng cáo gốc.
  • Cải thiện khả năng phát quảng cáo dạng video với một số bản sửa lỗi.
 • Mức độ nhận biết

  API Nhận biết hợp nhất 7 tín hiệu vị trí và ngữ cảnh trong một API duy nhất, cho phép bạn tạo ứng dụng có các tính năng mạnh mẽ dựa trên bối cảnh mà ít ảnh hưởng đến tài nguyên hệ thống. Nó bao gồm hai bộ API:

  • API ảnh chụp nhanh cho phép các ứng dụng nhận giá trị hiện tại của bất kỳ tín hiệu nào trong số 7 tín hiệu.
  • API Fence cho phép ứng dụng phản ứng với những thay đổi về bối cảnh của người dùng.
 • Truyền

  Cast API v3 cung cấp chức năng cải tiến cho nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Quản lý trạng thái phiên
  • Kết nối, ngắt kết nối và kết nối lại logic
  • Triển khai trải nghiệm người dùng và giao diện người dùng
  • Hỗ trợ nhiều loại thiết bị hơn
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem SDK Google Cast phiên bản 3.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến và bản sửa lỗi cho nhiều tính năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành của Firebase.
 • Google Fit

  • Cải tiến về số bước trên Android Wear để giúp hoạt động đo lường số bước luôn nhất quán trên mặt đồng hồ và ứng dụng, đồng thời liên tục với historyApi#readdailyTotal
  • Theo dõi nội dung cập nhật dữ liệu bằng historyApi#registerDataUpdateListener() để cho phép ứng dụng của bạn cập nhật bộ nhớ đệm dữ liệu nội bộ khi một ứng dụng khác cập nhật dữ liệu đã lưu trữ.
  • Thêm loại dữ liệu lượng nước uống mới dùng để đo lượng nước tiêu thụ.
 • Vị trí

  • Sửa lỗi và cải tiến một số lĩnh vực, bao gồm cả quản lý pin và nhận dạng hoạt động.
 • Maps

  • Phương thức MarkerOptions.zIndex() mới đặt thứ tự ngăn xếp của một điểm đánh dấu liên quan đến các điểm đánh dấu khác trên bản đồ.
  • Bạn có thể thiết lập hệ số trong suốt cho lớp phủ ô để người dùng có thể nhìn thấy bản đồ cơ sở bên dưới các ô ở lớp phủ.
  • Giờ đây, bạn có thể dễ dàng nhấp vào các vòng kết nối, sau đó sử dụng OnCircleClickListener để nghe các sự kiện nhấp chuột.
  • Để biết thông tin chi tiết và các ghi chú quan trọng, hãy xem Ghi chú phát hành API Maps dành cho Android.
 • Tầm nhìn trên thiết bị di động

  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến một dịch vụ mà tính năng phát hiện mã vạch và phát hiện khuôn mặt của Mobile Vision yêu cầu. Tất cả người dùng lại có thể sử dụng chức năng phát hiện khuôn mặt và mã vạch. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành về Tầm nhìn thiết bị di động.
  • Thêm Text API: công nghệ nhận dạng ký tự quang học cho văn bản ký tự Latinh (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, v.v.) trong ảnh. Text API trả về cấu trúc tổ chức của văn bản (đoạn, dòng, từ) cũng như chính văn bản đó.
 • Chia sẻ lân cận

  • Thêm tính năng Thông báo lân cận để cho người dùng biết về các ứng dụng và trang web liên kết với beacon và thiết bị thông minh ở gần.
  • Tính năng Nearby.Messages có thể quét tìm beacon Eddystone và iBeacons ở chế độ nền, đánh thức các ứng dụng khách khi phát hiện thấy các beacon phù hợp với bộ lọc của chúng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Nearby.Messages.
  • Bản phát hành này loại bỏ yêu cầu ứng dụng sử dụng API Báo hiệu vùng lân cận để quản lý beacon của họ. Giờ đây, tính năng Lân cận sẽ trực tiếp trả về các quảng cáo BLE đã phân tích cú pháp, cho phép khách hàng sử dụng giải pháp của riêng họ để diễn giải các quảng cáo đó.
  • Giờ đây, dữ liệu ước tính khoảng cách và thông tin RSSI sẽ được trả về cho các ứng dụng báo hiệu ở nền trước.

Tháng 5 năm 2016 - phiên bản 9.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 9.0.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 9.0.2 Hiện đã có bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.2. Bản phát hành này khắc phục vấn đề đã biết với tính năng Xác thực Firebase, trong đó FirebaseAuthApi không có trên một số thiết bị. Lỗi FirebaseApiNotAvailableException xảy ra khi các thiết bị đó cố gắng sử dụng API xác thực.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 9.0.1

  Hiện đã có bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.1. Bản phát hành này khắc phục các vấn đề sau với bản phát hành phiên bản 9.0.0:

  • Khắc phục lỗi biên dịch thay đổi lớp bằng ContextCompat.getNoBackupFilesDir().
  • Khắc phục vấn đề đã biết về việc phân phát quảng cáo AdMob trên các thiết bị không có APK Dịch vụ Google Play khi ứng dụng sử dụng quy trình xử lý hậu kỳ ProGuard.
 • Firebase

  Firebase cung cấp cho nhà phát triển thiết bị di động các công cụ và cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển ứng dụng, tăng số lượng người dùng và kiếm doanh thu từ quảng cáo trong ứng dụng. Trong bản phát hành này, API Firebase hiện có trong Dịch vụ Google Play và bao gồm các sản phẩm mới: Firebase Analytics, Bộ nhớ Firebase, Cấu hình từ xa Firebase, Báo cáo sự cố Firebase, Liên kết động Firebase và Thông báo Firebase.

  Để biết danh sách thư viện dành cho các tính năng của Firebase, hãy xem thư viện Firebase. Các tính năng sau hiện đã có của Firebase trong SDK Dịch vụ Google Play 9.0:

  • Bạn vẫn có thể sử dụng Lời mời ứng dụng (hiện là Lời mời Firebase) tại com.google.android.gms.appinvite, nhưng sau này, bạn nên sử dụng com.google.firebase:firebase-invites.

  • Giải pháp Gửi thông báo qua đám mây của Firebase được xây dựng dựa trên và cải thiện API Gửi thông báo qua đám mây của Google. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Google Cloud Messaging bằng com.google.android.gms.gcm, nhưng bạn nên nâng cấp lên com.google.firebase:firebase-messaging.

  Để tìm hiểu thêm về Firebase, hãy truy cập vào https://firebase.google.com/.

 • Quảng cáo

  • API nhà xuất bản video có tặng thưởng hiện đã hỗ trợ các sự kiện tuỳ chỉnh.
  • Video gốc express hiện bao gồm các API kiểm soát cách hiển thị video, bao gồm cả việc chỉ định trạng thái tắt tiếng ban đầu và các lệnh gọi lại khi video hoàn tất.
  • Đã cập nhật Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh cho ứng dụng di động, cho phép nhà phát triển ứng dụng kiếm tiền từ các sự kiện tìm kiếm trong ứng dụng bằng các quảng cáo thực sự phù hợp dựa trên cụm từ tìm kiếm của người dùng. Với bản cập nhật này, giải pháp kiếm tiền trong ứng dụng tương đương với các giải pháp có sẵn trên máy tính để bàn hoặc web dành cho thiết bị di động. Giờ đây, nhà phát triển ứng dụng có quyền truy cập vào tập hợp đầy đủ các tiện ích, bố cục, lựa chọn phân bổ, lệnh gọi lại và biểu tượng quảng cáo tuỳ chỉnh.
  • MobileAds API hiện hỗ trợ đặt âm lượng ưu tiên của quảng cáo dạng video bằng cách sử dụng setAppVolume(), đồng thời tắt tiếng quảng cáo dạng video bằng setAppMuted().
  • Phương thức initialize(android.content.Context, java.lang.String) của MobileAds đã ngừng hoạt động. Thay vào đó, phương thức initialize(android.content.Context) hiện không được dùng nữa.
  • Giao diện MediationNativeListener hiện bao gồm một phương thức, onAdImpression(), mà các mạng quảng cáo trên thiết bị di động có thể gọi khi các mạng này ghi lại một lượt hiển thị.
 • Chia sẻ lân cận

  • Đơn giản hoá mô hình quản lý quyền và giao diện người dùng yêu cầu đồng ý sử dụng tính năng Lân cận.
   • Bất kỳ ứng dụng nào có quyền truy cập thông tin vị trí chi tiết cũng có thể quét Báo hiệu BLE mà không cần được cấp thêm quyền.
   • Người dùng sẽ thấy hộp thoại chọn tham gia khi ứng dụng gọi phương thức connect() của GoogleAPIClient.
 • Trò chơi

  • Cập nhật SDK ứng dụng để cải thiện Player Stat API với hai thông tin dự đoán mới: dự đoán mức chi tiêu của người chơi trong 28 ngày tới và dự đoán xác suất người chơi sẽ chi tiêu ở phân vị thứ 95.
  • Ứng dụng khách cập nhật SDK để cung cấp rộng rãi API quay video.
 • Gửi thông báo qua đám mây của Google

  • Google Cloud Messaging (GCM) được tích hợp với Firebase. Người dùng hiện tại của GCM có thể tiếp tục sử dụng GCM mà không bị gián đoạn, mặc dù bạn nên nâng cấp lên API Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) mới và đơn giản để người dùng có thể hưởng lợi từ các bản phát hành của các tính năng và tính năng nâng cao mới trong tương lai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Di chuyển ứng dụng GCM cho Android sang Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase.
 • Tầm nhìn trên thiết bị di động

  • Một dịch vụ do Mobile Vision yêu cầu hiện đã bị vô hiệu hoá do có vấn đề với dịch vụ đó. Việc này sẽ ngăn những người dùng chưa từng dùng tính năng phát hiện khuôn mặt hoặc mã vạch dùng các tính năng đó. Bạn không nên thêm các tính năng mới của Mobile Vision vào ứng dụng của mình cho đến khi vấn đề này được khắc phục.
  • Đối với các ứng dụng đã sử dụng tính năng Mobile Vision, hãy kiểm tra FaceDetector.isOperational() hoặc BarcodeDetector.isOperational() để xác nhận trạng thái sẵn sàng của trình phát hiện trước khi sử dụng trình phát hiện khuôn mặt hoặc mã vạch.
 • Xác thực

  GoogleAuthUtil đã chuyển sang phần phân tách API -auth trong SDK dịch vụ của Google Play. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng GoogleAuthUtil.getToken(), bạn có thể thấy lỗi tương tự như sau:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  Nếu bạn cần truy cập vào API REST trên Android, hãy thêm phần phân tách -auth vào tệp build.gradle của mình:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  Nếu không, bạn nên di chuyển ứng dụng của mình sang API Đăng nhập bằng Google để tích hợp những cải tiến mới nhất về tính bảo mật và trải nghiệm người dùng vào ứng dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn các phương pháp hay nhất dành cho tính năng Đăng nhập bằng Google.

Các vấn đề đã biết với phiên bản 9.0.0

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng AdMob và cũng sử dụng quy trình xử lý hậu kỳ ProGuard, thì ứng dụng của bạn sẽ không thể phân phát quảng cáo cho các thiết bị không có APK Dịch vụ Google Play, trừ phi bạn điều chỉnh cấu hình ProGuard hoặc cập nhật ứng dụng để sử dụng SDK Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.1. Để đảm bảo quảng cáo được phân phát đến các thiết bị này sau khi ứng dụng của bạn được cập nhật để sử dụng SDK Dịch vụ Google Play 9.0.0, hãy thêm tuỳ chọn giữ lại sau đây vào tệp cấu hình ProGuard của bạn:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

Tháng 12 năm 2015 – phiên bản 8.4

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 8.4.

 • Google Maps

  • Bản phát hành này ra mắt một số trình nghe sự kiện mới:
  • Bạn có thể bật hoặc tắt khả năng nhấp của hình nhiều đường, đa giác và lớp phủ mặt đất bằng cách gọi setClickable(boolean) trên đối tượng có liên quan.
  • Sửa một số lỗi. Thông tin chi tiết có trong ghi chú phát hành của Google Maps.
 • Google Địa điểm

  • Bản phát hành này giới thiệu một dịch vụ tự động hoàn tất mới có chức năng trả về thông tin gợi ý địa điểm để phản hồi các cụm từ tìm kiếm của người dùng.
   • PlaceAutocompleteFragment là hộp thoại tìm kiếm tích hợp sẵn chức năng tự động hoàn thành.
   • GeoDataApi.getAutocompletePredictions() cho phép quyền truy cập có lập trình vào thông tin dự đoán về địa điểm để tạo ra một giao diện người dùng tìm kiếm tuỳ chỉnh đầy đủ.
  • Tính năng tự động hoàn thành cũng được thêm vào Bộ chọn địa điểm.
 • Đăng nhập bằng Google

  • Khi người dùng thu hồi quyền truy cập của một ứng dụng trong phần Cài đặt Google > Ứng dụng đã kết nối, Dịch vụ Google Play sẽ bắt đầu Dịch vụ thu hồi để xoá trạng thái đăng nhập đã lưu vào bộ nhớ đệm.
  • Bạn có thể định cấu hình đối tượng GoogleSignInOptions để nhắc người dùng chỉ đăng nhập bằng các tài khoản trong miền Google Apps bằng cách sử dụng phương thức trình tạo setHostedDomain.
  • Lệnh gọi lại onUploadServerAuthCode và các hàm liên quan đã bị xoá. Để lấy mã truy cập cho phần phụ trợ, hãy sử dụng các phương thức requestServerAuthCodegetServerAuthCode. Xem bài viết Bật quyền truy cập phía máy chủ để biết thông tin chi tiết.
 • Nhật ký hoạt động trên Google Fit

  • API Nhật ký hoạt động trên Google Fit hiện bao gồm một phương thức mới là updateData, giúp bạn dễ dàng cập nhật dữ liệu lưu trữ trong Google Fit hơn. Với updateData, bạn không còn phải xoá các điểm dữ liệu hiện có chồng chéo với điểm dữ liệu mới mà bạn muốn thêm vào Google Fit. Các xung đột sẽ tự động được giải quyết bằng cách xoá các điểm dữ liệu hiện có chồng chéo với điểm dữ liệu mới.
 • Nhắn tin lân cận

 • Lời mời dùng ứng dụng

  • Giờ đây, bạn có thể thêm dữ liệu bổ sung từ ứng dụng của mình khi gửi lời mời qua email, bao gồm: hình ảnh tuỳ chỉnh, văn bản lời kêu gọi hành động tuỳ chỉnh cho nút cài đặt lời mời và HTML tuỳ chỉnh cho email gửi lời mời.
 • API Vision

 • Dịch vụ vị trí

  • Cải thiện độ chính xác khi sử dụng Wi-Fi hoặc trạm phát sóng để xác định vị trí.

Lỗi đã biết

 • Hiện không có trình mô phỏng cho phiên bản Android Wear mới nhất.

Tháng 11 năm 2015 – phiên bản 8.3

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 8.3.

 • Đăng nhập bằng Google – API GoogleSignIn mới giúp bạn dễ dàng tích hợp chức năng cơ bản của Tài khoản Google vào ứng dụng của mình dễ dàng hơn. Một số thay đổi bao gồm:
  • Giờ đây, bạn có thể thay đổi trạng thái đăng nhập GoogleApiClient mà không phải thiết lập lại kết nối. Hãy xem SIGN_IN_MODE_OPTIONALSIGN_IN_MODE_REQUIRED để biết thêm thông tin chi tiết.
  • Đơn giản hoá quá trình tích hợp khi xác thực với máy chủ.
  • Không còn yêu cầu quyền hệ thống để có được một tài khoản đã đăng nhập nữa.
  • Nút Đăng nhập mới được thiết kế lại.
 • Dịch vụ vị trí
  • Cải thiện pin cho Trình cung cấp vị trí kết hợp.
  • Phương thức flushLocations() mới cho phép bạn trả về mọi vị trí theo lô ngay lập tức, thay vì đợi thực hiện việc phân lô.
 • Đo lường ứng dụng – Bản phát hành này bổ sung một tính năng để thu thập số liệu thống kê ẩn danh về các sự kiện mua hàng trong ứng dụng.
  • Lời mời ứng dụng – Phương thức AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() mới sẽ thiết lập một ResultCallback mà bạn có thể sử dụng để chạy hoạt động liên kết sâu của mình.
 • Những điểm cải tiến khác – Dịch vụ Google Play có nhiều điểm cải tiến và thay đổi, bao gồm:
  • Phương thức AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies mới cho phép các ứng dụng đã chọn tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình chỉ định xem một yêu cầu quảng cáo nhất định có trả về quảng cáo tuân thủ chương trình Thiết kế cho Gia đình hay không.
  • Bạn có thể dùng ResolvingResultCallbacks để tự động bắt đầu các độ phân giải mà lệnh gọi API trả về khi cần có sự tương tác của người dùng
  • CastRemoteDisplayLocalService hiển thị một lệnh gọi lại mới là onServiceCreated. Lệnh gọi lại này sẽ được gọi khi dịch vụ cục bộ được tạo.
  • Bạn có thể sử dụng phương thức GoogleApiClient.dumpAll() để giúp gỡ lỗi các vấn đề trong vòng đời.
  • Giờ đây, bạn có thể lập trình setAutoFocusEnabled() trên CameraSource.
  • DataApi hiện cho phép bạn chỉ định mức độ khẩn cấp của các mục cần được đồng bộ hoá với thiết bị đeo bằng phương thức PutDataRequest.isUrgent().
  • API Thông tin xác thực đã chuyển sang thư viện -auth từ -base. Bạn có thể cần thêm compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' để tránh lỗi biên dịch.

Lỗi đã biết

 • Nếu bạn gặp lỗi "Found com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0, nhưng cần có phiên bản 8.1.0" khi sử dụng trình bổ trợ google-services, vui lòng nâng cấp trình bổ trợ google-services lên 1.5.0-beta2 trở lên.

Tháng 9 năm 2015 - phiên bản 8.1

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 8.1.

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ cho mô hình Quyền trên Marshmallow.
 • Play Games Player thống kê APIMột API mới cho phép bạn điều chỉnh trải nghiệm người chơi theo những phân khúc người chơi cụ thể trên toàn vòng đời của trò chơi. Phân khúc người chơi được xác định dựa trên sự tiến bộ, mức chi tiêu và mức độ tương tác của người chơi.
 • API Android của Google Maps – Hỗ trợ mới cho chế độ môi trường xung quanh dành cho ứng dụng cho thiết bị đeo. Chế độ môi trường xung quanh dành cho các ứng dụng luôn bật và được kích hoạt khi người dùng không còn tích cực sử dụng ứng dụng.
 • Lời mời ứng dụng – Giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh lời mời qua email được gửi từ ứng dụng của mình.
 • API Tin nhắn lân cận – Ứng dụng của bạn sẽ nhận được lệnh gọi lại khi một gói thuê bao hoặc tính năng xuất bản lân cận đang hoạt động hết hạn.
 • Google Places API – Ba phương thức mới đã được thêm vào AutocompletePrediction, giúp bạn dễ dàng truy cập vào phần chính và phụ của nội dung mô tả địa điểm, cũng như toàn bộ văn bản của nội dung mô tả. Các phương thức này thay thế getDescription()getMatchedSubstrings() (hiện không dùng nữa). Hãy tham khảo Ghi chú phát hành API Google Địa điểm dành cho Android để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Đo lường ứng dụng – Bản phát hành này bổ sung gói đo lường, trong đó có các tính năng thu thập số liệu thống kê ẩn danh về các sự kiện ứng dụng, chẳng hạn như khi người dùng mở ứng dụng của bạn lần đầu tiên. Mặc dù dữ liệu này không được thu thập trừ phi được định cấu hình chính xác, nhưng bạn có thể vĩnh viễn chọn không báo cáo các số liệu thống kê này bằng cách thêm tài nguyên sau vào ứng dụng của mình:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResultOptionalPendingResult hiện là các lớp trừu tượng thay vì giao diện. Chữ ký của PendingResult.setResultCallback đã thay đổi từ setResultCallback(ResultCallback<R> callback) thành setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback). Một thay đổi tương đương đã được thực hiện đối với setResultCallback chấp nhận tham số thời gian chờ. Nếu đã trực tiếp triển khai các giao diện này trước đó, bạn sẽ cần mở rộng các lớp trừu tượng. Nếu sử dụng các lớp này cho mục đích kiểm thử, bạn nên sử dụng lớp tiện ích PendingResults được cung cấp. Lớp này có thể cung cấp Result bị huỷ hoặc có sẵn ngay lập tức.

Tháng 8 năm 2015 – phiên bản 7.8

Để nắm được nội dung tóm tắt về những điểm nổi bật của tính năng trong Dịch vụ Google Play phiên bản 7.8, vui lòng xem bài đăng trên blog này.

 • Mobile Vision API – Bản phát hành này giới thiệu một API mới theo thời gian thực trên thiết bị để hiểu các đối tượng trong ảnh và video. Khung Mobile Vision bao gồm trình phát hiện khuôn mặt, trình quét mã vạch và các chức năng theo dõi vị trí của các đối tượng này trong video.
 • API Tin nhắn lân cận – API Tin nhắn lân cận mới cung cấp API đa nền tảng cho các thiết bị và beacon ở gần để khám phá lẫn nhau cũng như giao tiếp mà không cần phải sử dụng cùng một mạng Wi-Fi.
 • Smart Lock cho Android Bản phát hành này cải thiện Smart Lock cho Android nhờ khả năng phát hiện dáng đi riêng của kiểu đi bộ. Nếu một người cầm điện thoại bỏ túi, thì thiết bị sẽ khoá trong hầu hết các trường hợp. Hãy bật tính năng phát hiện trên cơ thể để dùng thử.
 • Place Photos Thêm hỗ trợ cho việc truy xuất và hiển thị Ảnh địa điểm bằng Places API.

Tháng 5 năm 2015 – phiên bản 7.5

Để nắm được nội dung tóm tắt về những điểm nổi bật của tính năng trong Dịch vụ Google Play phiên bản 7.5, hãy xem bài đăng trên blog này.

 • Smart Lock cho Mật khẩu – Bản phát hành này giới thiệu API gms.auth.api.credentials để lưu và truy xuất thông tin xác thực, đồng thời tự động đăng nhập người dùng trên các thiết bị (và trang web trong Chrome). Để lưu thông tin xác thực, hãy gọi phương thức Auth.CredentialsApi.save(). Ngược lại, để truy xuất thông tin xác thực đã lưu trên các thiết bị Android và Chrome, hãy gọi phương thức Auth.CredentialsApi.request().

 • Gửi thông báo qua đám mây của Google – Bản phát hành này cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn và thông báo cho người dùng cuối hiệu quả hơn, tối ưu hoá việc lên lịch tác vụ để tiết kiệm mức sử dụng pin, đồng thời đơn giản hoá cách ứng dụng nhận tin nhắn. Thông điệp theo chủ đề cho phép bạn tạo thông báo dành riêng cho bạn để tiếp cận đối tượng mục tiêu. Hãy sử dụng GcmListenerService mới để triển khai cách thức chuẩn hoá để nhận thông báo của GCM và hiển thị thông báo theo yêu cầu của máy chủ GCM. Lớp GcmNetworkManager mới cho phép bạn lên lịch các tác vụ một lần và định kỳ theo cách tiết kiệm pin, đồng thời chỉ định các giới hạn sạc thiết bị và mạng để tối ưu hoá hơn nữa việc sử dụng pin.

 • Quảng cáo – Bản phát hành này thêm quảng cáo gốc do nhà xuất bản hiển thị vào AdMob, DFPAdX. Với quảng cáo gốc, nhà xuất bản có quyền truy cập vào các tài sản riêng lẻ của quảng cáo và có quyền quyết định cách hiển thị quảng cáo sao cho phù hợp nhất với nội dung ứng dụng của họ. AdMob, DFP và AdX đều hỗ trợ hai định dạng do hệ thống xác định là quảng cáo nội dung và quảng cáo cài đặt ứng dụng. Nhà xuất bản DFP cũng có quyền truy cập vào các định dạng quảng cáo gốc tuỳ chỉnh để xây dựng một giải pháp gốc tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng khoảng không quảng cáo đặt trước của riêng họ.

 • TruyềnAPI Trình quản lý trò chơi dành cho Google Cast mới ra mắt tính năng hỗ trợ trò chơi với mô hình giao tiếp tinh giản, nhiều người chơi trên mỗi thiết bị gửi và tính năng nhắn tin tuỳ chỉnh giữa người gửi và trình nhận cho phép bạn cải thiện mọi trò chơi với trải nghiệm Truyền. Mô hình kết nối Màn hình từ xa mới cho phép các ứng dụng gốc, đặc biệt là trò chơi, Truyền màn hình thứ hai trực tiếp tới TV; giờ đây, mọi trò chơi đều có thể lớn hơn với tính năng Truyền. Các API Tự động phát và hàng đợi mới cung cấp cho tất cả ứng dụng đã kết nối một hàng đợi nội dung nghe nhìn có thể chỉnh sửa và đồng bộ hoá, đồng thời hỗ trợ các luồng thích ứng tải trước.

 • Mã phiên bản – Mã phiên bản là giá trị nhận dạng duy nhất cho mỗi phiên bản của ứng dụng, cho phép ứng dụng đó tạo mã thông báo bảo mật bằng dịch vụ đám mây cho mã phiên bản.

 • Maps – Bản phát hành này cung cấp API Android của Google Maps trên Android Wear, vì vậy, giờ đây bạn có thể tạo các ứng dụng dựa trên bản đồ chạy trực tiếp trên thiết bị đeo.

 • Fit – API Fit hiện cung cấp quãng đường đã đi và dữ liệu lượng calo đã tiêu thụ mà bạn có thể đăng ký. Bản phát hành này cũng giới thiệu một kiểu dữ liệu mới cho các hoạt động tập thể dục (TYPE_WORKOUT_EXERCISE).

 • Drive – Bản phát hành này cho phép bạn xoá vĩnh viễn các tệp và thư mục ngay cả khi ứng dụng không có kết nối mạng, bằng cách gọi phương thức delete().

 • Lời mời ứng dụng – Sử dụng API appinvite mới để phát triển ứng dụng của bạn thông qua truyền miệng. Cho phép người dùng chia sẻ ứng dụng của bạn với những người liên hệ và bạn bè của họ. Hãy để Google hỗ trợ quy trình giới thiệu và giới thiệu của bạn để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng tuyệt vời.