یادداشت های انتشار

02 اکتبر 2023

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-pay (v16.3.0) شامل تغییرات زیر است:

  • یک روش جدید notifyCardTapEvent برای برنامه‌های موجود در لیست مجاز اضافه کرد تا خدمات Google Play را از برخی رویدادهای ضربه زدن به کارت مطلع کند.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.3.0

25 سپتامبر 2023

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0

18 سپتامبر 2023

 • به‌روزرسانی بزرگ کتابخانه play-services-games-v2 که راه جدیدی را برای توسعه‌دهندگان بازی فراهم می‌کند تا خدمات بازی‌های Play (PGS) را در بازی‌های خود ادغام کنند. برای اطلاعات بیشتر، به PGS Recall API مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

15 سپتامبر 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Cloud Firestore
  • احراز هویت Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase In-App Messaging

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

14 سپتامبر 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase In-App Messaging

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4

13 سپتامبر 2023

 • Android SDK Ads Google Mobile و Firebase Ads SDK را به‌روزرسانی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت های انتشار محصول مراجعه کنید.

 • آخرین به‌روزرسانی‌های کتابخانه play-services-wallet ، PayButton API را تغییر می‌دهد تا برای دستگاه‌هایی که از سرویس‌های Google Play کمتر از نسخه 23.21.0 استفاده می‌کنند، به یک دارایی دکمه ثابت بازگردد.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

31 آگوست 2023

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-auth شامل تغییرات زیر است:

  • یک سرویس گیرنده API جدید، AuthorizationClient اضافه کرد تا به شما کمک کند برای دسترسی به داده های Google مرتبط با یک حساب وارد شده در دستگاه، مجوز درخواست کنید.

  • getPhoneNumber منسوخ شده و بدون جایگزینی.

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-fido شامل تغییرات زیر است:

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-wearable شامل تغییرات زیر است:

  • پشتیبانی برنامه برای انتقال ساعت از تلفن قدیمی به تلفن جدید.

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار پوشیدنی مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

24 آگوست 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • افزونه Firebase Crashlytics Gradle
  • نظارت بر عملکرد Firebase

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

22 اوت 2023

 • Android SDK Ads Google Mobile و Firebase Ads SDK را به‌روزرسانی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت های انتشار محصول مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

03 اوت 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • توزیع برنامه Firebase
  • احراز هویت Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • افزونه Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase In-App Messaging
  • تاسیسات فایربیس
  • Firebase ML

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

01 اوت 2023

 • به‌روزرسانی‌هایی برای پشتیبانی از ویژگی زوم خودکار در کتابخانه‌های کیت ML خدمات Google Play. برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار کیت ML مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

24 جولای 2023

 • کتابخانه play-services-panorama اکنون منسوخ شده است و در 30 اکتبر 2023 رد خواهد شد. جایگزینی وجود ندارد.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

18 جولای 2023

 • انتشار اولیه کتابخانه sdkcoroutines . این کتابخانه شامل برنامه‌های برنامه‌نویس برنامه‌نویس برای SDK‌های جاوا است.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

13 جولای 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Cloud Firestore
  • توزیع برنامه Firebase
  • احراز هویت Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • افزونه Firebase Crashlytics Gradle
  • نظارت بر عملکرد Firebase
  • Firebase Remote Config

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

05 جولای 2023

 • Android SDK Ads Google Mobile و Firebase Ads SDK را به‌روزرسانی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت های انتشار محصول مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

29 ژوئن 2023

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-wallet شامل تغییرات زیر است:

  • API دکمه Pay را از نسخه بتا به پایدار ارتقا می‌دهد.
  • استایل زیر را برای دکمه تغییر می دهد:

   • اندازه متن دکمه اکنون با اندازه لوگوی "GPay" مطابقت دارد.
   • حاشیه دکمه به حداقل و حداکثر ارتفاع دکمه تنظیم شد.
   • اکنون گرد بودن دکمه قابل تنظیم است.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

26 ژوئن 2023

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-auth شامل تغییرات زیر است:

  • APIهای مربوط به ویژگی شماره تلفن تأیید شده منسوخ شد.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

20 ژوئن 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Nearby UWB SDK ( play-services-nearby ) شامل تغییرات زیر است:

  • قابلیت‌های محدوده جدیدی برای اعلان‌های داده محدوده قابل تنظیم اضافه شده است. به supportedNtfConfigs مراجعه کنید.

  • اضافه شدن پارامترهای محدوده جدید برای پیکربندی اعلان‌های داده محدوده: به uwbRangeDataNtfConfig مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

15 ژوئن 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • فضای ذخیره سازی ابری برای Firebase
  • افزونه Firebase Crashlytics Gradle
  • نظارت بر عملکرد Firebase

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-tagmanager فرآیندهای ابزار داخلی را بهبود می بخشد. هیچ تغییری برای توسعه‌دهنده وجود ندارد.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

25 مه 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Firebase SDK برای Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • توابع ابری برای Firebase (مشتری)
  • بررسی برنامه Firebase
  • پایگاه داده بیدرنگ Firebase

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

18 مه 2023

 • Android SDK Ads Google Mobile و Firebase Ads SDK را به‌روزرسانی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت های انتشار محصول مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

9 مه 2023

 • نسخه بتای عمومی TensorFlow Lite Acceleration Service برای اندروید اکنون در دسترس است.

  با استفاده از کتابخانه خدمات شتاب ( play-services-tflite-acceleration )، می توانید معیارهای عملکرد ML را روی دستگاه اجرا کنید و به طور خودکار بهترین راه را برای تسریع بار کاری ML تعیین کنید. برای اطلاعات بیشتر، به مستندات خدمات شتاب مراجعه کنید.

 • آخرین به‌روزرسانی‌های کتابخانه‌های TensorFlow Lite سرویس‌های Google Play شامل همه تغییرات موجود در نسخه 2.12.0 نسخه TensorFlow است.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

02 مه 2023

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

01 مه 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Cloud Firestore
  • توابع ابری برای Firebase (مشتری)
  • فضای ذخیره سازی ابری برای Firebase
  • بررسی برنامه Firebase
  • احراز هویت Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase In-App Messaging
  • نظارت بر عملکرد Firebase
  • پایگاه داده بیدرنگ Firebase
  • Firebase Remote Config

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

20 آوریل 2023

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-oss-licenses شامل اصلاحی برای حذف اطلاعات مجوزهای اضافی از خود کتابخانه است.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

17 آوریل 2023

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-wallet شامل یک API جدید برای ایجاد و سفارشی کردن دکمه پرداخت Google Pay است. برای جزئیات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Google Pay for Payments مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

13 آوریل 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Firebase SDK برای Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • توزیع برنامه Firebase
  • احراز هویت Firebase
  • افزونه Firebase Crashlytics Gradle
  • پایگاه داده بیدرنگ Firebase

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

04 آوریل 2023

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-auth شامل تغییرات زیر است:

  • یک API جدید در BeginSignInRequest اضافه شد که به توسعه دهندگان امکان می دهد از کتابخانه های Jetpack برای دریافت کلیدهای عبور با درخواست های JSON استفاده کنند.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

29 مارس 2023

 • Android SDK Ads Google Mobile و Firebase Ads SDK را به‌روزرسانی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت های انتشار محصول مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

28 مارس 2023

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

24 مارس 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Firebase SDK برای Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • توزیع برنامه Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Remote Config

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

21 مارس 2023

 • کتابخانه خدمات Google Play Code Scanner ( play-services-code-scanner ) اکنون به طور کلی در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر درباره این به‌روزرسانی، به یادداشت‌های انتشار کیت ML مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

20 مارس 2023

 • انتشار اولیه کتابخانه Device Performance ( play-services-deviceperformance ).

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

13 مارس 2023

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-basement عملکرد اتصال به خدمات Google Play را بهبود می بخشد.

 • آخرین به‌روزرسانی Nearby UWB SDK شامل تغییرات زیر است:

  • مشکلی که در آن سرویس Nearby از UWBClient برای پشتیبانی از چندین جلسه استفاده مجدد می‌کرد، برطرف شد.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

10 مارس 2023

 • آخرین به روز رسانی Play Games Services (v2) Native شامل تغییرات زیر در کتابخانه GNI ( play-services-gni-native-c ) است. این کتابخانه یک کتابخانه پشتیبانی برای ابزار بسته بندی کتابخانه است.

  • پشتیبانی از تماس‌های بومی اضافه شده است
  • اضافه شدن ماکروهای کمکی

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

02 مارس 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Cloud Firestore
  • بررسی برنامه Firebase
  • توزیع برنامه Firebase
  • افزونه Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase In-App Messaging
  • تاسیسات فایربیس

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

28 فوریه 2023

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

27 فوریه 2023

 • آخرین به‌روزرسانی کتابخانه موضوعات Google Play، APIها را از وضعیت بتا به حالت عمومی ارتقا می‌دهد.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

15 فوریه 2023

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-base شامل تغییرات زیر است:

  • یک API جدید در GoogleApiAvailability اضافه شد که به توسعه دهندگان امکان می دهد یک DialogFragment برای کد خطای بازگردانده شده توسط isGooglePlayServicesAvailable با استفاده از الگوی ActivityResultContract نمایش دهند.
 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Firebase Crashlytics
  • تاسیسات فایربیس

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

10 فوریه 2023

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

09 فوریه 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Cloud Firestore
  • تست Firebase A/B
  • Firebase Crashlytics
  • افزونه Firebase Crashlytics Gradle
  • تاسیسات فایربیس

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

01 فوریه 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Nearby UWB SDK شامل تغییرات زیر است:

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

31 ژانویه 2023

 • Android SDK Ads Google Mobile و Firebase Ads SDK را به‌روزرسانی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت های انتشار محصول مراجعه کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

24 ژانویه 2023

 • Stream Protect SDK اکنون منسوخ شده است و در سال 2023 خاموش خواهد شد.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

19 ژانویه 2023

 • آخرین به‌روزرسانی Firebase شامل تغییراتی در موارد زیر است:

  • Firebase Android BoM (بیل مواد)
  • Cloud Firestore
  • توابع ابری برای Firebase (مشتری)
  • بررسی برنامه Firebase
  • افزونه Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase ML
  • نظارت بر عملکرد Firebase
  • Firebase Remote Config

  برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

 • آخرین نسخه پلاگین google-services برای اندروید (نسخه 4.3.15) اکنون در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت‌های انتشار Firebase Android SDK مراجعه کنید.

 • آخرین به روز رسانی کتابخانه play-services-fido شامل تغییرات زیر است:

  • مشکل ResidentKeyRequirement که باعث خرابی در ساخت شده بود را برطرف کرد.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

January 18, 2023

 • The latest update to the play-services-pay library includes the following changes:

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

December 15, 2022

 • The latest update to the Google Play services Matter library upgrades the APIs from beta status to generally available.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

December 14, 2022

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

December 08, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Cloud Messaging

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

December 06, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

December 05, 2022

 • The latest update to the OSS licenses Gradle plugin includes fixes for the following issues:

  • Set notCompatibleWithConfigurationCache to avoid errors with incubating Gradle configuration cache feature. ( GitHub Issue #206 )

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

November 17, 2022

 • The latest update to the play-services-auth library includes the following changes:

 • The latest update to the play-services-fido library includes the following changes:

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (client)
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Performance Monitoring

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

November 11, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

November 03, 2022

 • The latest update to the play-services-location library includes the following changes:

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

October 28, 2022

 • The latest update to the play-services-games library includes the following changes:

  • Re-introduced some constants that were not included in the 23.0.0 release.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

October 27, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase ML

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

October 24, 2022

 • Initial beta release of the Play Games Services (v2) Native. For more information, refer to the documentation .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

October 20, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • The latest update to the TensorFlow Lite for Play services libraries includes the following changes:

  • Improved the stability when downloading optional modules.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

October 13, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

October 13, 2022

 • The latest update to the play-services-threadnetwork library includes the following changes:

  • Added support on Android 8.0 (API level 26).

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

October 12, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (client)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Performance Monitoring Gradle plugin
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config
  • Firebase installations
  • Firebase SDK for Google Analytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

October 10, 2022

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .
 • Updates to the play-services-cast and play-services-cast-framework libraries. For more information, see the Cast Android Sender SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

September 29, 2022

 • The latest update to the play-services-tflite-gpu library includes the following changes:

  • Added a TfLiteGpu.getClient(context) for compatibility with the ModuleInstallClient API .
  • Improved the stability of TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

September 21, 2022

 • The latest update to the play-services-games library includes the following changes:

  • Deprecated the video recording feature.
  • Disabled video recording via Play Games services for Android SDK version 33 and higher.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

September 20, 2022

 • The latest update to the Wearable library includes the following changes:

  • Improved availability for Wearable SDK on devices with Google Play services.
  • Added support for applications targeting Android 13.
  • Replaced @RecentlyNonNull and @RecentlyNullable with strict nullability annotations ( @NonNull and @Nullable ). With this change, what once caused a nullness warning will now cause an error when building Kotlin code or using Java null checking frameworks.

  For more information, refer to the Wearable release notes .

 • Updates the Google Play services ML Kit libraries. For more information, refer to the ML Kit release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

September 15, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

September 13, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

September 06, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Check

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • The latest update of the Google Play services TensorFlow Lite library (v16.0.0) is now available. With this release, the library is now generally available. This library can be used as an alternative to the standalone TensorFlow Lite library to reduce app size and receive automatic updates. For more information, refer to the TensorFlow documentation .

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

September 01, 2022

 • The latest update to the play-services-auth library has the following change:

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (client)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase installations
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

August 16, 2022

 • Updates the Google Play services ML Kit libraries. For more information, refer to the ML Kit release notes .
 • The initial beta release of the play-services-dtdi library (v16.0.0-beta01) is now available. This is the first public release of the device-to-device APIs .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

August 08, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

August 05, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

August 02, 2022

 • The Google Play services G+ SDK ( com.google.android.gms.plus ) was deprecated in 2018 and shutdown in February 2022. As such, all related reference documentation has now been removed.

August 01, 2022

 • The latest update of the Google Play services TensorFlow Lite library (v16.0.0-beta03) is now available. This library can be used as an alternative to the standalone TensorFlow Lite library to reduce app size and receive automatic updates. For more information, refer to the TensorFlow documentation .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

July 25, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

July 18, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

July 15, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Dynamic Module Support
  • Firebase ML
  • Firebase Remote Config
  • Firebase SDK for Google Analytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

July 14, 2022

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

July 06, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

June 28, 2022

 • The latest release of the google-services plugin for Android (v4.3.13) is now available. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • The latest release of the Google Play services Code Scanner library is now available. For more information about its updates, refer to the ML Kit release notes .

 • The latest updates to the play-services-base , play-services-basement , and play-services-tasks libraries include the following changes:

  • Added the new OptionalModuleApi interface that indicates whether an API requires an additional Google Play services component (that is, an optional module).
  • Added the new ModuleInstallClient class that allows you to send explicit requests to download optional modules, to release optional modules, and to check the availability of APIs that require optional modules.
 • The initial release of the play-services-base-testing library is now available. It provides testing fakes for ModuleInstallClient .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

June 23, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

June 07, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

June 1, 2022

 • The play-services-appindex library is now generally available. This library is a replacement for the firebase-appindexing library and supports use cases for sharing structured documents as Indexables and UserActions with Google Assistant.

  For more details on sharing documents with Google Assistant, see Push dynamic shortcuts to Assistant .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

May 26, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Distribution
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Authentication
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase Performance Monitoring

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • The latest updates to the Google Play services TensorFlow Lite libraries include all the changes included in the v2.9 release of TensorFlow .

 • The latest update to the play-services-fitness library deprecates APIs that support reading and writing of historical fitness data in favor of Health Connect .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

May 25, 2022

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

May 23, 2022

 • The latest update to play-service-nearby (v18.2.0) includes the first public release of the Nearby UWB API .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

May 19, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Cloud Messaging

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

May 12, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Authentication

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

May 10, 2022

 • Initial beta release of the Google Play services Code Scanner library. For more information, refer to the ML Kit release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

May 06, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (client)
  • Firebase App Check
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

May 03, 2022

 • The latest updates to the play-services-basement library improve security on signature verification and address the mutable PendingIntent vulnerability.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

April 27, 2022

 • The latest update to the play-services-auth library has the following change:

 • The latest update to Firebase includes changes to Firebase Crashlytics.

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

April 14, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Cloud Messaging

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

April 12, 2022

 • The latest updates to play-services-nearby (v18.1.0) include the following changes:

  • BLUETOOTH_ADVERTISE , BLUETOOTH_CONNECT and BLUETOOTH_SCAN permissions are now required for Nearby Connections from Android S.

  • Added Payload#setFileName() and Payload#setParentFolder() to save the received file with an assigned file name and relative path.

  • Added VariantOfConcern to allow a Public Health Authority (PHA) to attach a PHA-defined variant of concern in exposure notifications. For example, a PHA could assign the following definitions:

  • VariantOfConcernType.type1 as “Vaccine is effective”

  • VariantOfConcernType.type2 as “Highly transmissive”

  • VariantOfConcernType.type3 as “High severity”

  • VariantOfConcernType.type4 as “Vaccine breakthrough”

  • Deprecated Nearby Message ultrasonic feature.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

March 24, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Firebase Authentication

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

March 22, 2022

 • The latest updates to the play-services-basement library address Android 12 StrictMode violations.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

March 17, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Cloud Messaging

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

March 15, 2022

 • The initial release of the play-services-games-v2 library is now available. This library provides a simplified sign-in functionality. For more information, see the sign-in getting started guide for v2 .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

March 10, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (client)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Distribution
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase installations
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

March 08, 2022

 • The latest update to the play-services-wallet library includes a new API for credit card OCR. For more details, refer to the developer guide .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

February 28, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

February 22, 2022

 • Updates the Google Play services ML Kit libraries. For more information, refer to the ML Kit release notes .

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

February 17, 2022

 • The public beta release of the Google Play services TensorFlow Lite library is now available. This library can be used as an alternative to the standalone TensorFlow Lite library to reduce app size and receive automatic updates. For more information, refer to the TensorFlow documentation .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

February 11, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase SDK for Google Analytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

February 01, 2022

 • The latest update to the play-services-auth library includes a new API that facilitates sign-in hints for authentication via phone number. It allows users to select a phone number on their SIM card and share it with the calling app. For more information, refer to the API documentation .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

January 25, 2022

 • Updates the Google Play services ML Kit libraries. For more information, refer to the ML Kit release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

January 20, 2022

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Performance Monitoring Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

January 10, 2022

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

January 05, 2022

 • The latest updates to several libraries (see "Artifacts released" section below) include using the latest versions of play-services-base and play-services-tasks (v18.0.1) to fix the issue described in the December 09, 2021 release .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

December 16, 2021

 • The latest updates to play-services-base and play-services-tasks resolve the issue that can lead to runtime NPEs ( NullPointerException ) when handling Task<Void> results in Kotlin code. If you're using any of the library versions listed in the December 09, 2021 release , you can avoid the runtime NPEs by explicitly depending on v18.0.1 of play-services-base and play-services-tasks . Add the following to the dependencies section of your build.gradle :

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  In January 2022, we plan to release new versions of the other artifacts released on December 09 with new POM dependencies on the 18.0.1 versions of play-services-base and play-services-tasks .

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics

  This Firebase release picks up the latest versions of play-services-base and play-services-tasks (v18.0.1) to fix the issue described in the December 09, 2021 release .

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

December 14, 2021

 • Updates the Google Play services ML Kit libraries. For more information, refer to the ML Kit release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

December 10, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

December 09, 2021

 • The latest updates to several libraries include the following change:

  • Strict nullability annotations ( @NonNull and @Nullable ) are being used where previously @RecentlyNonNull and @RecentlyNullable were used. With this change, what once caused a nullness warning will now cause an error when building Kotlin code or using Java null checking frameworks. Similar annotation changes will be incrementally rolled out in future releases of other com.google.android.gms artifacts.

  Review the "Artifacts released" section for a full list of affected libraries.

 • The latest updates to the play-services-base , play-services-basement , and play-services-tasks libraries include the strict nullability annotation changes described above, as well as these additional changes:

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

November 30, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Realtime Database

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

November 18, 2021

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

November 16, 2021

 • Updates to the play-services-cast and play-services-cast-framework libraries include:

  • Queue improvements:
  • Added a new itemsReorderedAtIndexes callback to MediaQueue that is called when the queue has been reordered.
  • Added support for the serialization of queue commands.
  • Made the customData param in `RemoteMediaClient#queueSetRepeatMode nullable.
  • Deprecated the Remote Display feature.
  • Changed the minSdkVersion from 14 to 16.

  For more information, see the Cast Android Sender SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

October 29, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase SDK for Google Analytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

October 27, 2021

 • The play-services-maps client library is now generally available, supported on Android API Level 19 (Android 4.4, KitKat) and higher.

  The release includes a new map renderer that is available for opt-in use, which provides improved performance and stability, as well as support for Cloud-based maps styling. For more information about this and other updates, see the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

October 11, 2021

 • The play-services-appset library is now generally available. This library is designed to support use cases such as analytics or fraud prevention in a way that respects user privacy.

  This library includes methods to manage app set ID, which is a unique ID that, on a given device, allows you to correlate usage or actions across a set of apps owned by your organization. For more information, refer to this guide .

  This GA release includes the following updates to the developer preview version:

  • Renamed multiple client interfaces. For more details, see the play-services-appset API reference documentation .
  • Made the play-services-appset library compatible with the upcoming developer-scoped app set ID. It's expected that Google Play services will add support for the developer-scoped app set ID soon. This capability will be released in Google Play services and pushed to users' devices without needing to upgrade the version of the play-services-appset library.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

October 04, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase SDK for Google Analytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

September 22, 2021

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

September 22, 2021

 • The latest update to the ads-identifier library includes the declaration of a Google Play services permission: com.google.android.gms.permission.AD_ID .

  If you use ads-identifier v17.1.0 or higher, then you don't need to declare the permission again in your app manifest to access the advertising ID. However, if your app shouldn't access the advertising ID, you must remove the permission using <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" /> .

  For more details, refer to getId() .

 • The latest update to the play-services-pay library fixed permission issues that caused all its APIs to be blocked.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

September 13, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Functions for Firebase (client)
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase App Distribution Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

September 09, 2021

 • The latest update to the AFS Native library includes the following change:

  • Fixed bug where onAdLeftApplication wasn't recording the clicks on ads.
  • Fixed bug where application would crash when attempting to load ads without a connection.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

August 23, 2021

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

August 20, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase SDK for Google Analytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

August 19, 2021

 • The latest update to the Analytics library includes the following change:

  • Fixed issue where library could not be built with Android 12 as its target.
 • The latest update to the TagManager library includes the following changes:

  • Internal infrastructure improvements.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

August 09, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

August 05, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

July 28, 2021

 • The developer preview release of the play-services-appset library is now available. This library is designed to support use cases such as analytics or fraud prevention in a way that respects user privacy.

  This library includes methods to manage app set ID, which is a unique ID that, on a given device, allows you to correlate usage or actions across a set of apps owned by your organization. For more information, refer to this guide .

 • The ads-identifier API reference documentation has been updated with information about an upcoming change to the advertising ID when a user enables limit ad tracking as well as a requirement on a new Google Play services permission.

  See getId() for details. There are no changes to the ads-identifier library itself.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

July 22, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase Realtime Database

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

July 21, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

July 09, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • Firebase Performance Monitoring

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

July 01, 2021

 • The initial release of the play-services-pay library is now available. This library replaces the WalletObjects functionality of the play-services-wallet library. For more information, refer to this integration guide .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

June 23, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

June 17, 2021

 • The latest update to the AFS Native library includes the following changes:

 • The Stream Protect SDK is now available for use with latency-sensitive downstreaming Android TV applications. This SDK requires device firmware support and currently only runs on Chromecast with Google TV. For more information, refer to the Stream Protect SDK reference documentation .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

June 16, 2021

 • In preparation for enforcing strict nullability, we added @RecentlyNonNull and @RecentlyNullable annotations to several SDKs that previously did not explicitly define nullability. This change will cause warnings on null safety violations.

  This change provides better Kotlin interoperability and better static null checking for apps that use Java null checking frameworks.

  Similar additions of @RecentlyNonNull and @RecentlyNullable will be incrementally rolled out in future releases of other com.google.android.gms artifacts.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

June 08, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

June 03, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase Performance Monitoring

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

May 26, 2021

 • In preparation for enforcing strict nullability, we added @RecentlyNonNull and @RecentlyNullable annotations to several SDKs that previously did not explicitly define nullability. This change will cause warnings on null safety violations.

  This change provides better Kotlin interoperability, as well as better static null checking for apps that use Java null checking frameworks.

  Similar additions of @RecentlyNonNull and @RecentlyNullable will be incrementally rolled out in future releases of other com.google.android.gms artifacts.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

May 14, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

May 13, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

May 11, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (client)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase App Indexing
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase installations
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Performance Monitoring Gradle plugin
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config

  The initial beta releases of the following are now available:

  • Firebase App Check
  • Firebase dynamic feature module support

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • An updated version of the google-services plugin for Android (v4.3.6) is now available. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

April 29, 2021

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

April 27, 2021

 • The latest updates to play-services-maps include the following changes:

  • Added "non-semver-breaking" nullability annotations to the API surface.
  • Added the following declaration to the AndroidManifest.xml to support Package visibility filtering on Android 11 (API level 30) and above. After updating to com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1 , you can remove the following line from your own AndroidManifest.xml :

 • The latest update to the Wearable library includes the following changes:

  • Fixed bugs
  • Improved availability for Wearable SDK on devices with Google Play services.

  For more information, refer to the Wearable release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

April 20, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

April 12, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

April 08, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Instance IDs
  • Firebase SDK for Google Analytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

April 05, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

March 25, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

March 15, 2021

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

March 11, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Realtime Database

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

March 01, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Authentication
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase ML
  • Firebase Remote Config
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase Performance Monitoring Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

February 18, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

February 11, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Indexing
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

February 02, 2021

 • The latest updates to the play-services-base , play-services-basement , and play-services-tasks libraries include internal updates only.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

January 28, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

January 25, 2021

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

January 20, 2021

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

January 14, 2021

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Authentication
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase SDK for Google Analytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

December 16, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (client)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase installations
  • Firebase Instance IDs
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Realtime Database

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

December 08, 2020

 • The latest update to Google Play services vision libraries include internal updates only.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

December 04, 2020

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

December 03, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Remote Config

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

November 25, 2020

 • Added the play-services-password-complexity library.

  This library supports screen lock quality check (introduced in Android 10) for devices running Android 4.4 and later.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

November 12, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Authentication
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase installations
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Performance Monitoring Gradle plugin
  • Firebase Remote Config

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

November 09, 2020

 • The latest update to the play-services-auth library includes the following changes:

 • The latest update to the play-services-games library includes the following changes:

  • Removed the Real-time and Turn-based multiplayer APIs. For more details, refer to the documentation .

  • Changed the following clients to interfaces: AchievementsClient , EventsClient , GamesClient , GamesMetadataClient , LeaderboardsClient , PlayersClient , SnapshotClient , and VideosClient .

  • Removed the following deprecated GoogleApiClient methods: getAppId , getSdkVariant , and getSettingsIntent .

  • Internal updates.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

October 27, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase Authentication
  • Cloud Firestore
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase In-App Messaging
  • Firebase Instance IDs
  • Firebase Remote Config
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Performance Monitoring Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

October 23, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Realtime Database SDK

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

October 20, 2020

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

October 19, 2020

 • The latest updates to the play-services-base and play-services-basement libraries include the following changes:

 • The latest update of Google Play services Fitness has the following changes:

  • Write-access now only lets an app read data it has written. To continue reading data written by other apps from the Google Fit platform, update your code to request read-access scopes for the relevant data types.

  • Heart rate data has its own scope.

  • Sleep data has its own scopes and a new data type. See TYPE_SLEEP_SEGMENT and SleepStages .

  • Deprecated FitnessActivities#SLEEP and other sleep types. Use the new SleepStages instead.

  • When working with the SessionsClient , you now need to specify what type of session your app needs to access, using the appropriate methods from FitnessOptions .

  For more information, see the Google Fit Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

October 07, 2020

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

October 06, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore and Firebase Dynamic Links SDKs
  • Firebase Performance Monitoring Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

September 30, 2020

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

September 23, 2020

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

September 11, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Bill of Materials (BoM)
  • Firebase Authentication SDK
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

September 10, 2020

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

September 08, 2020

September 01, 2020

 • Updates to the Google Play services vision libraries include:

  • Fixed SecurityException from vision libraries when Google Play services is not installed.
  • Internal updates.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

August 28, 2020

 • Updates to the play-services-games library include a fix for LeaderboardsClient .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

August 27, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Bill of Materials (BoM)
  • Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (client), Cloud Storage for Firebase, Firebase In-App Messaging, and Firebase Realtime Database SDKs
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

August 20, 2020

 • Minor internal feature updates were made to the Google Play services Awareness library.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

August 18, 2020

 • The latest updates to play-services-basement , play-services-tasks , and play-services-base include the following changes:

  • In preparation for enforcing strict nullability, we've added @RecentlyNonNull and @RecentlyNullable annotations where the base and basement SDKs previously did not explicitly define nullability. This provides better Kotlin interoperability, as well as better static null checking for anyone using Java null checking frameworks. Similar additions of @RecentlyNonNull and @RecentlyNullable will be incrementally rolled out in releases of com.google.android.gms artifacts.

  • When an API call fails due to a connection issue between the app and Google Play services, the failing ConnectionResult is now accessible from the Status of the ApiException .

  • In certain situations where a device does not have valid Google Play services, API calls will fail faster instead of waiting for user acknowledgement.

  • Added new GoogleApiAvailability#getErrorDialog overloads that accept a Fragment .

  • Deprecated Tasks#call methods in favor of TaskCompletionSource .

  • Internal updates for other Google Play services APIs.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

August 17, 2020

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

August 14, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Bill of Materials (BoM)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Crashlytics and Firebase ML SDKs
  • Firebase App Distribution Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

August 10, 2020

 • The latest release of Google Play services Fitness has the following changes:

  • Deprecated the following DataType s:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • Removed the following deprecated DataType s:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • Removed the deprecated methods DataSource#getDataQualityStandards (and associated constants), DataSource#getName , and DataSource.Builder#setName .
  • Added the methods DataReadRequest#aggregate(DataSource) and DataReadRequest#aggregate(DataType) to make aggregation of data easier.
  • Deprecated the existing methods DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType) and DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType) .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

July 30, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Bill of Materials (BoM)
  • Firebase Cloud Messaging, Firebase Instance IDs, and Firebase installations SDKs

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

July 29, 2020

 • Added new Cast Receiver SDK for Android TV apps. The SDK allows Android TV apps to be compliant to the Cast protocol so that they behave as Receiver apps. For details, refer to the Cast Android Sender SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

July 20, 2020

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

July 17, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Bill of Materials (BoM)
  • Firebase Performance Monitoring

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

July 16, 2020

 • The latest update to the play-services-auth library includes the following changes:

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

July 08, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Bill of Materials (BoM)
  • Firebase Cloud Messaging and Firebase Instance IDs SDKs

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

July 06, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase A/B Testing, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase In-App Messaging, Firebase Instance IDs, and Firebase Remote Config SDKs
  • Firebase SDK for Google Analytics

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

June 18, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Bill of Materials (BoM)
  • Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Instance IDs, Firebase Realtime Database SDKs
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

June 04, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, and Firebase installations SDKs
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

June 01, 2020

 • The latest updates to play-services-basement , play-services-tasks , and play-services-base include the following changes:

  • A bug fix to correctly update Google Play services availability error message strings when the user changes locales.
  • Bug fixes for race conditions when instantiating GoogleApi -based clients off the main thread with Activity s.
  • More detailed error messages for duplicate Task completions.
  • Internal updates for other Google Play services APIs.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

May 21, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Cloud Messaging, Firebase In-App Messaging, Firebase installations, and Firebase Instance ID SDKs
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

May 07, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Cloud Messaging, Firebase installations, and Firebase Instance ID SDKs
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

April 29, 2020

 • The initial release of the play-services-recaptcha library is now available. It includes support for the following two features for both Android phones and TVs that target API levels 16 and later.

  • reCAPTCHA Enterprise APIs, which provide clients with a numeric score, indicating the likelihood that a user is a real person and not part of an automated attack. For more information, refer to this integration guide .

  • reCAPTCHA 2FA APIs, which provide clients with the ability to challenge users with an email challenge to confirm their identity. For more information, refer to this integration guide .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

April 23, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Authentication, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase In-App Messaging, Firebase installations, Firebase Instance ID, Firebase ML Kit, Firebase Performance Monitoring, Firebase Realtime Database, and Firebase Remote Config SDKs
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

April 16, 2020

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

April 09, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Firebase In-App Messaging, ML Kit for Firebase, and Firebase Performance Monitoring SDKs
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin and the Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

April 03, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Cloud Messaging, Firebase installations, and Firebase Instance IDs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

April 01, 2020

 • The latest update to play-services-auth library includes the following changes:

  • Added a new API client, SignInClient , to help you authenticate users for your app, including both signing in an existing user or signing up a new user. Two types of credentials are currently supported: ID Token and username/password.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

March 30, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Firebase installations, and Firebase Instance IDs
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

March 26, 2020

 • The latest updates to play-services-basement , play-services-tasks , and play-services-base include the following changes:

  • play-services-basement references a method in androidx-core:core:1.2.0 , so this patch updates dependencies accordingly.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

March 19, 2020

 • The latest updates to play-services-basement , play-services-tasks , and play-services-base include the following changes:

  For example, GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable now returns a @NonNull Task so that the Kotlin compiler treats it as non-null instead of a platform type . However, the Activity parameter passed to it is not marked @NonNull (even though it is effectively non-null) so that this change does not break Kotlin code that passes in an Activity? .

  • Internal updates for other Play services libraries.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

March 18, 2020

 • Updates to the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. Refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

March 17, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase Crashlytics, Firebase Cloud Messaging, Firebase In-App Messaging, Firebase Installations, Firebase Instance IDs, and Firebase Remote Config SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

March 12, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Authentication SDK
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

March 10, 2020

 • The latest update to play-services-fido library includes the following changes:

  • Deprecated the U2F APIs. U2F API users should migrate to the FIDO2 APIs. The U2F API's will be supported through 2020, and will removed in 2021.
  • Exposed new methods in Fido2ApiClient for registration and signing. These methods are more aligned with standard
  • Added support for the UserVerificationMethod Extension in sign requests only. The extension is not supported for registration requests.
  • Added support for the IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable method .
  • Exposed the PublicKeyCredential as a top level response, in accordance with the WebAuthn spec.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

March 09, 2020

 • The latest update to Firebase includes the following:

  • Kotlin extension libraries for many Firebase Android SDKs are now out of beta! These ktx libraries enable you to access Firebase Android APIs using idiomatic Kotlin syntax. Learn more about these ktx libraries in the Android -- Kotlin reference documentation .
 • The latest update to the OSS licenses Gradle plugin includes fixes for the following issues:

  • Failure to find any licenses when a library project is present ( GitHub Issue #119 )
  • Ambiguous method overloading when POM file cannot be resolved ( GitHub Issue #120 )

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

March 03, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Cloud Messaging and Firebase Instance IDs SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • Google Play services SMS Verification APIs added a new permission for protecting the receiver. For more detail, refer to the SmsRetriever documentation .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

March 02, 2020

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

February 27, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Instance IDs, and Firebase Remote Config SDKs
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  This update also includes the initial release for the Firebase installations SDK.

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

February 24, 2020

 • Updates to the play-services-cast and play-services-cast-framework libraries adding pre-defined constants for MediaError detailed error codes and error reasons.

  For more information, refer to the Cast Android Sender SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

February 14, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Dynamic Links SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

February 03, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Crashlytics Gradle plugin
  • Firebase A/B Testing, Firebase App Indexing, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (client), Cloud Storage for Firebase, Firebase Realtime Database, and Firebase Remote Config SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • The v18.0.0 release of the Google Play services Awareness library has the following breaking changes :

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

January 14, 2020

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase In-App Messaging and Firebase Performance Monitoring SDKs
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  This update also includes initial beta releases for Firebase Crashlytics:

  • Firebase Crashlytics SDK and Firebase Crashlytics SDK for NDK crash reporting
  • Firebase Crashlytics Gradle plugin

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

January 13, 2020

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

December 18, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Performance Monitoring and Remote Config SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

December 09, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Instance IDs, Firebase Performance Monitoring, and Remote Config SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

December 05, 2019

 • Updates to the play-services-cast and play-services-cast-framework libraries include:

  • Added setMediaSessionEnabled to enable and disable a media session created by the Cast SDK.
  • Changed how media notifications show during a Cast session. If media notification is enabled, it will always show during a Cast session. Previously, it would only show when the app was in the background.
  • Changed some media-related classes to implement a Parcelable interface.

November 22, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Authentication SDK
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

November 19, 2019

 • Updates to the com.google.android.gms:play-services-games library includes deprecation of Real-time and Turn-based multiplayer APIs. For more details, refer to the documentation .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

November 11, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

November 5, 2019

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

October 25, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore SDK
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

October 16, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Cloud Firestore, ML Kit for Firebase, Firebase Performance Monitoring, Firebase Realtime Database, and Firebase Remote Config SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

October 15, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

October 10, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

September 26, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase Authentication, Cloud Storage for Firebase, Firebase In-App Messaging, Firebase ML Kit, and Firebase Remote Config SDKs
  • Firebase App Distribution Gradle plugin
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

September 25, 2019

 • Bug fix for API feature availability for the play-services-basement library.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

September 13, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Cloud Firestore SDK (v21.1.1)
  • Firebase Bill of Materials (BoM) (v22.2.1)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • Issue - We have received reports that the v21.1.0 release of the Firebase Android SDK for Cloud Firestore can trigger an uncaught exception. Consequently, this issue also affects the Firebase BoM v22.2.0 release. Make sure to update to the next version of the Cloud Firestore SDK or Firebase BoM to get the fix.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

September 11, 2019

 • Updates to the play-services-cast and play-services-cast-framework libraries include:

  • Added MediaError field to RemoteMediaClient.MediaChannelResult that can be used to access the detailed error code for failed media commands.
  • The MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARD and MediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD are deprecated. Apps should use MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT and MediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS instead.
  • Added a new dependency on com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0 .

  For more information, see the Cast Android Sender SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

September 09, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase, Firebase ML Kit, Firebase Realtime Database, and Firebase Remote Config SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

September 06, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

August 29, 2019

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

August 28, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Functions for Firebase (client) and Firebase ML Kit SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

August 27, 2019

 • Updates to the Google Play Services Wallet SDK include:

  • Removal of the deprecated Android Pay APIs and associated symbols:

   • Class com.google.android.gms.wallet.Cart
   • Class com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • Class com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • Class com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • Class com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • Class com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • Class com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • Class com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • Class com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • Field com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • Field com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • Interface com.google.android.gms.wallet.Payments
   • Package com.google.android.gms.wallet.fragment
  • Deprecation of the non-JSON methods in Google Pay API objects as well as the non-JSON builders. Instead of the deprecated symbols, use the JSON-based API described in Google Pay API documentation .

   • Class com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • Method com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • Method com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • Class com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • Class com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • Method com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

August 22, 2019

 • The google-services plugin for Android (v4.3.1) is now available. This release removes calls to a deprecated API. For more information, refer to the Firebase Android SDK Release Notes .

 • The v18.0.0 release of Google Play services Fitness has the following breaking changes:

  • Deprecated the following GoogleApiClient-based APIs:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • Removed the following deprecated DataTypes:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • Removed the deprecated method fromLocationRequest from SensorRequest .
  • Added builders for DataPoint and DataSet .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

August 16, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase SDK for Google Analytics, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, and Firebase ML Kit SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

August 14, 2019

 • Updates to the com.google.android.gms:play-services-games library includes a fix for an issue caused by IllegalArgumentException in onSnapshotOpened .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

August 07, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

August 01, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

July 24, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Cloud Functions for Firebase (client), Firebase Realtime Database, Cloud Storage for Firebase, Cloud Firestore, and Firebase ML Kit SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

July 23, 2019

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

July 12, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Analytics, Firebase Authentication, Cloud Storage for Firebase, Firebase In-App Messaging, and ML Kit SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

July 10, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

July 09, 2019

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

July 02, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

Known Issue with com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

June 27, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

June 24, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Performance Monitoring, and Firebase Instance IDs SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

June 20, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Firebase In-App Messaging SDKs
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

June 17, 2019

 • The latest update to Google Play services and Firebase includes the following changes:

  • Migration from Android Support Libraries to Jetpack (AndroidX) Libraries. Libraries will not work unless you make the following changes in your app:

   • Upgrade com.android.tools.build:gradle to v3.2.1 or later.
   • Upgrade compileSdkVersion to 28 or later.
   • Update your app to use Jetpack (AndroidX); follow the instructions in Migrating to AndroidX .
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

May 31, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Cloud Firestore SDK
  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

May 28, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to the Cloud Firestore, In-App Messaging, ML Kit, and Performance Monitoring SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

May 21, 2019

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

May 16, 2019

 • The OSS licenses Gradle plugin has been updated. For more details, refer to https://github.com/google/play-services-plugins/releases/tag/oss-licenses-plugin-v0.9.5.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

May 07, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to:

  • Google Analytics for Firebase, Firebase App Indexing, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (client), Firebase Cloud Messaging, Cloud Storage for Firebase, Firebase Dynamic Links, Firebase Invites, Firebase ML Kit, Firebase Performance Monitoring Firebase Realtime Database, Firebase Remote Config, Firebase A/B Testing, and Firebase Instance IDs SDKs

  • Firebase Gradle Plugins

  • Firebase Bill of Materials (BoM)

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

April 29, 2019

 • The Google Play Services version of the Places SDK for Android is deprecated. Refer to the migration guide for details on how to switch to the new static Places SDK for Android.

Update: As of July 29, 2019, the com.google.android.gms:play-services-places artifact has been decommissioned . To continue use of the Places SDK for Android, update to a supported version of the Places SDK for Android. Supported versions are listed in release notes .

April 23, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

April 15, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

April 09, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

April 05, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to the Instance IDs, Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging, Firebase Performance Monitoring, and Firebase Remote Config SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • The beta release of a Cloud Firestore Android library with Kotlin extensions is now available. For more details, check out the latest Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

April 02, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

March 27, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to the:

  • Firebase Instance IDs, Firebase In-App Messaging, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase ML Kit, and Firebase Remote Config SDKs
  • Firebase Gradle Plugins

  For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

March 21, 2019

 • The Drive API is deprecated and will be turned down on December 6, 2019. See the migration guide for details.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

March 18, 2019

 • The Google Play services Client Library for Cronet is now available. Cronet is a high performance networking library; to learn more, visit Perform network operations using Cronet . The Google Play services Client Library for Cronet allows apps to use an up-to-date copy of Cronet loaded from Google Play services.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

March 15, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to the Firebase Core, Google Analytics for Firebase, Firebase Invites, Firebase Dynamic Links, and Cloud Functions for Firebase Client SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

 • The Firebase Bill of Materials (BoM) is now available as an experimental feature. Using the Bill of Materials (BoM) Gradle feature with Firebase, you can set the version of the Firebase platform as a whole. To add SDKs to your app using the Firebase BoM, visit Add Firebase to your Android Project .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

March 13, 2019

 • Updates the Google Mobile Ads Android SDK. For more information, refer to the product release notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

March 12, 2019

 • Undeprecated Games.GamesOptions and Games.Builder .
 • Added SnapshotMetadata.getSnapshotId method.
 • Removed Requests/Gifts and Quests API. See previous announcement .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

March 11, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to the Firebase Authentication, Firebase Performance Monitoring, and Firebase Remote Config SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

February 26, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to the Instance IDs, Cloud Firestore, Firebase In-App Messaging, and Firebase Cloud Messaging SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .
 • Fixed an issue in Google Cloud Messaging that occasionally caused apps to crash with Android Not Responding (ANR) errors when the app received a message.
 • Fixed an issue in Instance ID where responses to token requests were slow or, in some cases, caused requests to time out.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

February 7, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

February 6, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

January 31, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to the ML Kit for Firebase, Firebase Core, Google Analytics for Firebase, and Ads SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

January 30, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

January 25, 2019

 • The latest update to Firebase includes changes to the Realtime Database, Cloud Firestore, and In-App Messaging SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

January 10, 2019

OSS Licenses

 • The latest update to the OSS Licenses Library allows for updates to OSS license data via Google Play services updates.

Google Play services core libraries

 • play-services-base and play-services-basement received a handful of new methods to support changes in other libraries.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

January 9, 2019

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

December 22, 2018

Artifacts released on maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

December 19, 2018

 • The latest update to Firebase includes changes to the Cloud Firestore and Firebase Performance Monitoring SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

December 18, 2018

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

December 13, 2018

 • Fixed a bug where the Cast SDK may try to resume the session if the session was stopped by another sender.
 • Fixed a notification bug that occurred on devices running Android O or later when the Casting app was in background.
 • Fixed a bug where the Cast media notification might be unresponsive after the Casting app is killed.
 • Moved a set of artifacts to maven.google.com due to repository issues.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

Artifacts moved to maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

December 6, 2018

 • The latest update to Firebase includes changes to the Firebase Authentication and Cloud Firestore SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .
Artifacts released on maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

December 3, 2018

 • The latest update to Firebase includes changes to the Firebase Dynamic Links, Firebase Invites, Firebase Remote Config, Firebase Performance Monitoring, Google Analytics for Firebase, and Google Ads for Firebase SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

November 29, 2018

 • The latest update to Firebase includes changes to the Firebase App Invites, Firebase Ml Kit, and Firebase Performance Monitoring SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

November 13, 2018

Known Issue with October 2, 2018 release

Some of the libraries in the October 2, 2018 release contained an issue in their POM dependencies. This most likely manifests as dex merge issues when some dependency version is updated (even when using the strict-version-matcher-plugin ). To resolve, update to the Recommended Minimum Version as follows:

Library Affected Version Recommended Minimum Version
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

November 12, 2018

Ads

 • Fixed a bug where certain combinations of play-services-ads & firebase-analytics (eg, ads:17.1.0 & analytics:16.0.5 ) resulted in a duplicate entry compiler error. Publishers using firebase-analytics along with version 17.1.1 of any of the ads library (eg, com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1 ) must use com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5 .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

November 9, 2018

 • The latest update to Firebase includes updates to the Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase, Firebase In-App Messaging, Firebase Database, and Firebase Storage SDKs. For more information see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

November 5, 2018

 • The latest update to the OSS licenses Gradle plugin encodes the license text with UTF-8 to resolve a bug some developers were experiencing.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

November 2, 2018

 • The latest update to Firebase includes bug fixes and reduced startup latency optimization for Google Analytics for Firebase. For more information see the Firebase Android SDK Release Notes .

Ads

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

October 25, 2018

 • The latest update to Firebase includes changes to the Cloud Firestore, In-App Messaging, and Performance Monitoring SDKs, as well as the Google Services Gradle Plugin. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .
Artifacts released on maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

October 18, 2018

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

October 16, 2018

 • The latest update to Firebase includes changes to Firebase Messaging, Firebase IID, Firebase ML, Firebase Vision, Firebase Config and Firebase Auth SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Google Play services core libraries

 • play-services-basement received a handful of new methods to support changes in other libraries.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

October 9, 2018

 • Refactored the strict-version-matcher-plugin dependency analysis to present a better error messaging when conflicting artifact versions are identified. The error messages now include project names and intra-project dependency names, to help you identify which of your declared dependencies are causing errors.
 • Fixed bugs in the plugin related to multi-module and parallel builds.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

October 5, 2018

Ads

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

October 2, 2018

Core libraries minor feature updates.

 • Minor internal feature updates were made to some core libraries (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) used by other Google Play services libraries.
 • The strict interdependencies between the core libraries were relaxed so that minor and patch versions can be used individually. Previously the POM files for these libraries specified their dependencies at exact versions, which complicates resolution of dependencies.
 • The core library dependency changes necessitated releasing a full set of libraries that have updated versions in their POM dependencies. Non-core libraries do not have any external changes except to update their transitive dependencies.
 • Bug fixes and internal improvements to firebase-database and firebase-firestore.

Artifacts released on maven.google.com

 • The following libraries have code changes:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • The following libraries have no code changes, only POM dependency updates. The new releases were incremented by a patch version, except when the library was below version 16.0.0. Libraries below 16.0.0 were incremented to 16.0.0 in accordance with the May 23rd note :

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

September 26, 2018

The v16.0.0 release of Google Play services Fitness provides access to two new data types and their respective aggregates:

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

September 25, 2018

Wearable

 • Fixed bugs and improved availability for Wearable SDK on devices with Google Play services. For more information, see the Wearable Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

September 18, 2018

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

September 5, 2018

 • The latest update to Firebase includes changes to the Firebase Common, Firebase Database, Firebase Instance ID, Firebase Messaging and Firebase Storage SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Cast

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

August 23, 2018

 • The latest update to Firebase includes API changes to the Firebase Core, Google Analytics for Firebase, Firebase Crash Reporting, Firebase Dynamic Links, and Firebase Invites SDKs. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

August 22, 2018

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

August 16, 2018

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

August 15, 2018

New release of Google Play Services Wallet 16.0.0 containing:

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

August 13, 2018, update

 • Corrected an issue with methods in the Cloud Firestore v17.0.5 release.
 • Removed wrongly exposed and non-usable API method Credential#getGeneratedPassword in play-services-auth.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

August 13, 2018

 • The latest update to Firebase includes API changes for Firebase Performance Monitoring, Firebase ML Kit, Cloud Firestore, and more. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .
 • Fixed an issue in SignIn APIs that the wrong status code is returned when the user cancels the sign-in.

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

August 2, 2018

Cast

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

August 1, 2018

 • The latest version of the OSS licenses Gradle plugin has been repackaged into group ID com.google.android.gms and renamed the oss-licenses-plugin . It will continue to be published under this new group ID and name going forward. It has also been made open source on GitHub .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

July 30, 2018

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

July 27, 2018

Cloud Firestore

Cast

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

July 12, 2018

 • The latest update to Firebase includes API changes for Cloud Functions for Firebase and Cloud Firestore. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

July 10, 2018

OSS Licenses Library bugfix

 • Fixed bug that prevented supporting app themes with no action bar.
 • This release is considered a bug fix release, per SemVer, but was incremented a major version per the May 23rd, 2018 note below.

Artifacts released on maven.google.com:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

June 28, 2018

Firebase

 • The latest update to Firebase includes API changes for Firebase Cloud Messaging and Firebase Instance ID. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

June 27, 2018

Strict Version Matcher plugin made open source

June 21, 2018

Firebase

Artifacts released on maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

June 14, 2018

Firebase

 • The latest update to Firebase includes API changes for Firebase Authentication, Firebase App Indexing, and Firebase Core. For more information, see the Firebase Android SDK Release Notes .

May 23, 2018

Version Ranges Removed

Starting with the 15.0.0 release of Google Play services and Firebase, inter-library dependencies were defined using version ranges in the POMs. This affected the build reproducibility of projects using these libraries. As an example, Gradle's dependency resolution will attempt to use the highest available concrete version in a repository, causing uplift of a dependency version without any changes to the project itself.

The use of version ranges was a mistake and has been corrected; Google Play services and Firebase dependencies will no longer use version ranges. However, existing, published library POM files already contain ranges. Thus, all future library updates will need to start outside the dependency ranges of previously published libraries.

Example:

 • If play-services-bar had a dependency onto play-services-foo with range [15.0.0, 16.0.0) , a new release of play-services-foo must begin with 16.0.0 to be outside this range.
 • Any future releases of play-services-bar will declare a "soft" requirement onto a single version of play-services-foo .
 • Any future release of play-services-foo will follow SemVer.

Firebase

 • The latest update to Firebase includes API changes for Cloud Firestore, Cloud Storage, Firebase Authentication, Firebase Realtime Database, and Machine Learning. For more information, see Firebase Android SDK Release Notes .
 • Firebase now requires the app gradle file to explicitly list com.google.firebase:firebase-core as a dependency for Firebase services to work as expected.

May 8, 2018

Firebase

 • The latest update to Firebase includes additions to Firebase Performance Monitoring and the release of the ML Kit for Firebase beta. For more information, read the Firebase Android SDK Release Notes .

May 2, 2018

Firebase

 • The latest update to Firebase includes additions to Firebase Analytics, Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, Firebase Crash Reporting, and Firebase Performance Monitoring along with independent version numbers. For more information, read the Firebase Android SDK Release Notes .

Play Services updates

 • Google Play services libraries after 15.0.0 now have independent version numbers which follow SemVer . This change will allow for more frequent, flexible updates by individual components.
 • The Google Services Gradle plugin has been updated to version 3.3.0 to support this change in versioning. If you do not use this plugin, a standalone plugin, com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin has been released with the same version support functionality. For more details, see versioning guide .

April 12, 2018 - Version 15.0.0

Known Issues with version 15.0.0

 • If you are using the Android Plugin for Gradle version 2.2.0 or lower, you may encounter the following error:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  To resolve the issue, update to a more recent version of the plugin.

Highlights from the v 15.0.0 release:

Play Services updates

 • A new version of the com.google.gms.oss.licenses.plugin Gradle plugin is now available. Please update as only this latest version works with Google Play services 15.0.0 and beyond. This is the last version of the plugin to support Android Studio 2.x. Starting with the next version, the plugin will support Android Studio 3.x only.

 • All references to com.google.android.gms.R classes have been replaced by component specific references; for example, com.google.android.gms.ads.R . If you use these classes directly in your code, you may need to update your code to be compatible.

 • Starting with 15.0.0, there will no longer be an updated offline Javadoc (the Google Play services artifact in Android Studio's SDK Manager).

 • Starting with 15.0.0, there will no longer be a play-services alias target to pull in all Google Play services components. This has been recommended against for some time.

Ads

Auth

Cast

Firebase

Fitness

Google Cloud Messaging

Games

Instant Apps

Nearby

Wallet

March 28, 2018 - Version 12.0.1

Issues fixed in 12.0.1:

 • Fixes issue that caused spurious Android lint errors claiming GoogleSignIn and CredentialsClient were internal-only.
 • Adds missing minSdkVersion in -license artifacts to prevent automatic inclusion of READ_PHONE_STATE and READ_EXTERNAL_STORAGE permissions.
 • Restores unique package names for runtime linked -license artifacts which affected some build systems' (eg Ionic Pro) compatibility issues.
 • Restores some fields names that were obfuscated in 12.0.1, namely the value() method of @PropertyName annotations in firebase-firestore and firebase-database.

March 20, 2018 - Version 12.0.0

Known Issues with version 12.0.0

 • -license POM dependencies have no minSdkVersion / targetSdkVersion set, which means that the implied targetSdkVersion is 1. This adds READ_PHONE_STATE and READ_EXTERNAL_STORAGE permissions for apps using 12.0.0.
 • -license POM dependencies cause "more than one library with package name 'com.google.android.gms.license'" issues in Ionic Pro.
 • @PropertyName annotations for firebase-database and firebase-firestore have their value() method obfuscated. This means your app will not build if you use @PropertyName .
 • An annotation causes spurious lint errors claiming GoogleSignIn and CredentialsClient are internal-only. These can safely be ignored.

We will provide an updated 12.0.1 release to address these issues soon.

Highlights from the Google Play services 12.0.0 release:

December 18, 2017 - Version 11.8.0

Highlights from the Google Play services 11.8.0 release:

For more information about the latest Wearable API release, see the Android Wear Release Notes page.

Resolved issue in version 11.8.0

GoogleApi instances created with a Context in apps with targetSdkVersion 26 now automatically prompt users to update Google Play services, resolving that known issue from 11.6.0.

November 27, 2017 - Version 11.6.2

Highlights from the Google Play services 11.6.2 release:

 • Firebase

November 6, 2017 - version 11.6.0

Highlights from the Google Play services 11.6 release:

Known Issues with version 11.6.0

GoogleApi instances created with a Context in apps with targetSdkVersion 26 won't automatically prompt users to update Google Play services. Consider using GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() under these conditions instead.

October 3, 2017 - version 11.4.2

Highlights from the Google Play services 11.4.2. release:

 • Cloud Firestore
  • The initial public beta release of Cloud Firestore is now available. Cloud Firestore is a flexible, scalable database for mobile, web, and server development from Firebase and Google Cloud Platform. Like Firebase Realtime Database, it keeps your data in sync across client apps through realtime listeners and offers offline support so you can build responsive apps that work regardless of network latency or internet connectivity. Cloud Firestore also offers enterprise-grade scalability and seamless integration with other Firebase and Google Cloud Platform products, including Cloud Functions. For more information about Cloud Firestore, see the Firebase blog . To get started with Cloud Firestore right away, visit the quickstart .

September 2017 - version 11.4.0

Highlights from the Google Play services 11.4 release.

August 2017 - version 11.2.0

Highlights from the Google Play services 11.2 release.

 • Google Play services updated to 11.2.2 In this release:

 • Google Play services dependencies are now available via maven.google.com

  Dependencies are now available directly from maven.google.com . You can update your app's Gradle build scripts to use this repository by configuring the build as follows:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  For more information on this change, see the accompanying blog post . For further details about the Google maven repository, see Add Build Dependencies in the Android documentation.

 • SDK Version Support in 11.2

  When you upgrade your app's Play services dependencies to 11.2.0 or later, your app's build.gradle must also be updated to specify a compileSdkVersion of at least 26 (Android O). This does not change the way your app runs. You will not be required to update targetSdkVersion . If you update compileSdkVersion to 26, you may receive an error in your build with the following message referring to the Android support library:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  This error can be resolved by upgrading your support library dependencies to at least version 26.0.0.

 • Ads

  • Added the loadAds() method to the AdLoader class, which allows apps to load multiple unique ads in a single request.
 • Auth

  • Added the WorkAccountClient class. This class provides methods for managing the lifecycle of Android for Work accounts.
  • Added the accounttransfer package. This package contains APIs used by authenticators for bootstrapping accounts.
  • The Fast Identity Online Universal 2nd Factor (FIDO U2F) API is now available. It provides U2F physical security key support to apps and websites, in accordance with the standards defined by the FIDO Alliance. To learn more, see Get Started with FIDO U2F and com.google.android.gms.fido .
 • Cast

 • Firebase

 • Instant Apps

 • Places

  • Added the GeoDataClient class. This class provides access to Google's database of local place and business information.
  • Added the PlaceDetectionClient class. This class provides quick access to the device's current place, and offers the opportunity to report the location of the device at a particular place (like a check in).
  • Added getGeoDataClient() and getPlaceDetectionClient() methods to the Places class.
 • Wallet

  • Several deprecated methods and classes have been removed.

June 2017 - version 11.0

Highlights from the Google Play services 11.0 release.

 • Google Play services updated to 11.0.4 This release fixes minor issues in Firebase Cloud Messaging and Firebase Performance Monitoring. To learn more, see the Firebase Android Release Notes .

 • Google Play services updated to 11.0.2 This release fixes minor issues in Firebase Crash Reporting and Firebase Performance Monitoring. To learn more, see the Firebase Android Release Notes .

 • Google Play services updated to 11.0.1 This release fixes an issue impacting apps that use rxjava .

 • Ads

  • Added the OnVideoMute() , OnVideoPause() , OnVideoPlay() and OnVideoStart() methods to the VideoController.VideoLifecycleCallbacks class.
  • Added the ability to enable immersive mode on full-screen ads by adding the setImmersiveMode() method to the PublisherInterstitialAd and RewardedVideoAd classes.
  • Added the OnPublisherAdViewLoadedListener interface and PublisherAdViewOptions and PublisherAdViewOptions.Builder classes for use with AdLoader for native-plus-banner requests.
  • Added the optional OnImmersiveModeUpdatedListener interface that mediation adapters can implement to be informed of immersive mode updates.
  • Added the getMediationAdapterClassName() method to the RewardedVideoAd class.
 • App Invites

  • The AppInvite class is now deprecated. Use FirebaseDynamicLinks#getInstance() instead as the main entry point for accessing Dynamic Link data and FirebaseAppInvite#getInvitation() instead to get App Invites data.
 • Awareness

  • Added constants to the TimeFence class to provide new context types to the Snapshot API and Fence API.
  • Added the ability to create time fences that are responsive to changes in a device's local time zone.
  • Added the ability to create time fences that are responsive to device location changes, including time fences specified based on the local time of sunrise or sunset.
 • Identity

  • Added the SmsRetriever API that helps you retrieve SMS messages directed to your app without asking users for permissions to read all SMS messages sent to their device. To learn more, see SMS Retriever API .
 • Cast

  • The Cast.CastApi , Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult , RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener , RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener , RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener , RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener , interfaces are now deprecated. The RemoteMediaPlayer class is also deprecated. For instructions on updating your app, see Migrate Android Sender App from Cast SDK v2 to Cast SDK v3 .
  • The bindTextViewToSmartSubtitle() method is now available in the UIMediaController class.
 • Common API

  • The getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() method in the GoogleApiAvailability class is now deprecated.
  • Added the ApiException and ResolvableApiException classes. These classes provide exceptions for Task objects when a call to Google Play services fails.
  • Added the GoogleApi class. API clients based on this class manage the connection between your app and Google Play services.
  • Added the Response class. This class provides the results of calling an API method in Google Play services using a subclass of GoogleApi .
 • Firebase

  • The latest update to Firebase includes the addition of Phone Authentication, and several improvements across App Indexing and Dynamic Links. For more information, see Firebase Android SDK Release Notes .
 • Games

  • The getPlayerSearchIntent() , loadConnectedPlayers() , loadInvitablePlayers() , and loadMoreInvitablePlayers() methods in the Players class are now deprecated.
  • The loadInvitations() method in the Invitations class is now deprecated.
  • The getSelectOpponentsIntent() method in the RealTimeMultiplayer and TurnBasedMultiplayer classes is now deprecated.
  • The GameRequest , OnRequestReceivedListener , and Requests interfaces are now deprecated. Additionally, the GameRequestBuffer and GameRequestEntity classes are now deprecated. For instructions on updating your app, see Play Games authentication adopting Google Sign-In API .
 • Instant Apps

 • Location

  • Added the FusedLocationProviderClient class. This class provides the main entry point for interacting with the fused location provider, which uses a variety of data sources in addition to GPS to determine a device's location as accurately and quickly as possible.
  • Added the GeofencingClient class. This class provides the main entry point for interacting with the geofencing APIs.
  • Added the getFusedLocationProvider() and getGeofencingClient() methods to the LocationServices class.
  • Added the LocationSettingsResponse class. This class is returned as a response when successfully checking location-related system settings using the checkLocationSettings() method.
  • Added the SettingsClient class. This class provides the main entry point for interacting with the location settings APIs that help to examine and configure a device's location-related system settings.
 • Nearby

  • The Nearby Connections API now offers the following capabilities:
   • Fully-offline peer-to-peer communication using Bluetooth, BLE and Wifi hotspots
   • Simultaneous advertising and discovery
   • Encryption (with optional authentication)
   • Support for byte data payloads up to 32kb
   • Support for file data payloads (limited to the space available on the device) and stream data payloads with no limits on payload size.
  • Added the AdvertistingOptions class. This class provides options for a call to the startAdvertising() method.
  • Added the ConnectionInfo class. This class provides information about a connection that is being initiated.
  • Added the ConnectionLifecycleCallback class. This class is a listener for lifecycle events associated with a connection to a remote endpoint.
  • Added the ConnectionResolution class. This class is the result received from calling the onConnectionInitiated() method.
  • Added the DiscoveredEndpoints class. This class provides information about an endpoint when it is discovered.
  • Added the DiscoveryOptions class. This class provides options for a call to the startDiscovery() method.
  • Added the EndpointDiscoveryCallback class. This class is a listener that is called during endpoint discovery.
  • Added the Payload , PayloadCallback , Payload.File and Payload.Stream classes. These classes represent data, a data payload listener, data in a file in local storage on a device, and a stream of data. Also added the related PayloadTransferUpdate.Status interface.
  • Added the Strategy class. This class defines the connectivity requirements for the device and the topology constraints of the connection.
  • The Connections.ConnectionRequestListener and Connections.ConnectionResponseCallback classes are now deprecated. Use the ConnectionLifecycleCallback class instead.
  • The Connections.EndpointDiscoveryListener class is now deprecated. Use the EndpointDiscoveryCallback class instead.
  • The Connections.MessageListener interface is now deprecated. Use the PayloadCallback class instead.
  • The ConnectionsStatusCodes class now includes several new status codes related to permissions.
 • Security

  • Added the SafetyNetClient class. This class provides the main entry point for SafetyNet, which offers the following capabilities:
   • Provides a device health check
   • Verifies users using the reCAPTCHA API
   • Helps users to avoid potentially harmful apps
   • Provides safe browsing within apps
   • Checks for known threats associated with specific URIs
  • Added the HarmfulAppsData class and the related SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse class. These classes represent information pertaining to potentially harmful apps. The related SafetyNetApi.HarmfulAppsResult class is now deprecated in favor of these methods.
  • Added the getClient(Context) and getClient(Activity) methods to the SafetyNet class. These methods return a SafetyNetClient that is used to access all SafetyNet APIs. These methods replace the API and SafetyNetAPI fields of the SafetyNet class, which are now deprecated.
  • Added the SafetyNetApi.AttestationResponse class. This class provides test results from the Android Compatibility Test Suite . This class replaces the SafetyNetApi.AttestationResult and SafetyNet.SafeBrowsingResult classes, which are now deprecated.
  • Added the SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse class. This class contains a reCAPTCHA user response token. This class replaces the SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult class, which is now deprecated.
  • Added the SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse class. This class provides the Response provided when an app calls the lookupUri() method. This class replaces the SafetyNetApi.SafeBrowsingResult class, which is now deprecated.
  • Added the SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse class and added new constants to the VerifyAppsConstants class. These classes support the Verify Apps API.
 • Wallet

  • Added the InstrumentInfo.CardClass class. This class indicates whether a card is a credit, debit or prepaid card.

May 2017 - verson 10.2.6

 • App Indexing

  Since the Google Play services 10.0 SDK release, the App Indexing API has migrated to the new Firebase App indexing API . The original App Indexing API is now fully deprecated, and no longer available to use in apps built with the 10.2.6 SDK.

 • Firebase

  The latest update to Firebase includes the beta release of Performance Monitoring and several improvements across multiple features, including Cloud Messaging and Test Lab. For more information, see Firebase Android SDK Release Notes .

April 2017 - version 10.2.4

March 2017 - version 10.2.1

 • Android O Developer Preview 1

  This release includes updates to provide compatibility with Android O Developer Preview 1. The most significant updates are internal changes to the Google Cloud Messaging (GCM) and Firebase Cloud Messaging (FCM) libraries and a change in the guaranteed lifecycle of GCM and FCM callbacks to 10 seconds, after which Android O considers such callbacks eligible for termination. For more information on handling GCM and FCM messages on Android O, see The Firebase Blog .

February 2017 - version 10.2

Highlights from the Google Play services 10.2 release.

 • Android version 2.3.x (Gingerbread) Deprecation

  Google Play services 10.2.x is the first release that no longer includes full support for Android version 2.3.x (Gingerbread). Apps developed using SDK release 10.2.x and later require a minimum Android API level of 14 and cannot be installed on devices running an API level below 14. To learn more about your options, including building multiple APKs to extend your app's support for Android Gingerbread, see the Android Developers Blog .

 • Ads

  • Added support for video assets to Native Advanced content ads and Doubleclick for Publishers (DFP) custom-rendered native ads.
  • Added the destroy() method to the NativeCustomTemplateAd interface.
  • Added the getVideoController() , setVideoOptions , and getVideoOptions() methods to the PublisherAdView class.
  • Added the AdChoicesView class.
  • Added the getAdChoicesContent() and setAdChoicesContent() methods to the NativeAdMapper class.
  • Added the InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter interface for rewarded video adapters capable of initializing multiple ad units at once.
 • Smart Lock for Passwords

  Improved the behavior of ID tokens with Smart Lock. Apps must now explicitly request a token by calling setIdTokenRequested(true) . Also, apps can specify the audience and nonce values for a token using the setServerClientId() and setIdTokenNonce() methods. To learn more, see the following API reference updates:

  • Added the getAccountTypesSet() , getIdTokenNonce() , getServerClientId() , and isIdTokenRequested() methods to the CredentialRequest class.
  • Added the setIdTokenRequested() and setServerClientId() methods to the CredentialRequest.Builder class.
  • Added the getIdTokenNonce() , getServerClientId() and isIdTokenRequested() methods to the HintRequest class.
  • Added the setIdTokenNonce() , setIdTokenRequested() and setServerClientId() methods to the HintRequest.Builder class.
 • Awareness

 • Google Sign-in

  Added the ability for game developers to use the Google Sign-in API to simplify server-side authentication. To learn more, see the GoogleSignInOptionsExtension interface, the GoogleSignInOptions class, and the GoogleSignInOptions.Builder.addExtension() method. To learn more about integrating server-side authentication in your games, see Enabling Server-Side Access to Google Play Games Services .

 • Google Fit

  Added new health data types that let you write a wider variety of health data to the Google Fit platform, including blood pressure, blood glucose, oxygen saturation, body position, body temperature, and reproductive health data. To learn more, see the HealthDataTypes and HealthDataFields classes.

 • Maps

  This release introduces custom styling for polylines and for the outlines of polygons and circles.

  • You can now store arbitrary data objects with your geometry objects. For example, call setTag() to add a data object to a polyline.
  • For a full list of features, bug fixes, and other notes, see the release notes for the Maps Android API.
 • Nearby

  Added the AudioBytes class to the Nearby messages.audio API to allow devices to send or receive data using near-ultrasound audio.

 • Firebase

  The latest update to Firebase includes several improvements across multiple features, including Analytics, Authentication, Realtime Database, Storage, Test Lab for Android, Crash Reporting, and Dynamic Links. For more information, see Firebase Android SDK Release Notes .

November 2016 - version 10.0

Highlights from the Google Play services 10.0 release.

 • Google Play services updated to 10.0.1

  This release fixes a missing minSdkVersion value in play-services-location.aar that caused unintended WRITE_EXTERNAL_STORAGE , READ_EXTERNAL_STORAGE , and READ_PHONE_STATE permissions to be merged into app manifests.

 • Android version 2.3.x (Gingerbread) Deprecation

  Google Play services 10.0.x is the final release that includes full support for Android version 2.3.x (Gingerbread). Apps developed using future SDK releases after 10.0.x will not be able to connect to Google Play services on Android Gingerbread devices. To learn more about your options, including building multiple APKs to extend your app's support for Android Gingerbread, see the Android Developers Blog .

 • Cast

  Cast API November release provides improved functionality to app developers in the following areas:

 • Location

  • Improvements to Bluetooth Low Energy (BLE) scans.
 • Nearby

 • Firebase

  • The latest update to Firebase includes several improvements and bug fixes across multiple features, including the availability of a new Firebase App Indexing API. For more information, see Firebase Android SDK Release Notes .

October 2016 - version 9.8

Highlights from the Google Play services 9.8 release.

 • Ads

  • Added the collection of Active View traffic measurement data for DoubleClick Campaign Manager advertisers whose ads render in apps that use the Google Mobile Ads SDK .
 • Cast

  Cast API v3.3 provides improved functionality to app developers in the following areas:

  • When playing ads, the appearance of the seek bar has been improved, and the background poster image is blurred.
  • Added the ability to customize the style of mini controllers.
  • Added the ImageHints class, which provides hints to the ImagePicker object about the type and size of image to select for display in the UI.
  • To learn more about this version, see Cast SDK v3.3 .
 • Fit

  • Fit now includes a Goals API that allows your app to read fitness goals created by users of the Google Fit Android app.
 • Google Sign-in

  • Added the ability for users to fill in phone numbers associated with their account with a single tap in apps that use the Credentials API .
 • Nearby

 • Firebase

September 2016 - version 9.6

Highlights from the Google Play services 9.6 release.

 • Google Play services updated to 9.6.1 This release fixes a missing minSdkVersion value in play-services-location.aar that caused unintended WRITE_EXTERNAL_STORAGE , READ_EXTERNAL_STORAGE , and READ_PHONE_STATE permissions to be merged into app manifests.

 • Ads

  • Added a publisher diagnostics API method, openDebugMenu , to the MobileAds class to provide mobile web and mobile app ad publishers with the same troubleshooting and preview functionality that is available for desktop ads.
 • Cast

  Cast API v3.2 provides improved functionality to app developers in the following areas:

  • Ads Mode : Put controllers and notification control into a mode where controls are disabled while ads are served.
  • Live Mode : Live video and audio streams now have a play/stop button in place of the play/pause button.
  • To learn more about this version, see Cast SDK v3.2 .
 • Maps

  • Introducing custom map styling: You can now style your map to change the appearance of (or even hide) features such as roads, parks, businesses, and more.
  • Business points of interest (POIs) now appear by default on the map. Business POIs represent businesses such as shops, restaurants, and hotels. You can hide these using custom map styling.
  • For details and important notes, see the Maps Android API release notes .
 • Places

  • Added the setCountry method to restrict the scope of a Places autocomplete request to a single country.
 • Firebase

August 2016 - version 9.4

Highlights from the Google Play services 9.4 release.

 • Google Sign-In

  • GoogleSignInAccount now includes the getFamilyName() and getGivenName() methods to allow access to the family name and given name of signed-in users.
 • Google Plus

  Plus.API (including Plus.PeopleApi and Plus.AccountApi ) has been deprecated. All Google+ UI widgets such as sharing and "+1" buttons continue to be supported.

  • If you want to integrate with Google Sign-In, switch to GoogleSignInApi .
  • If your app needs social information and more extensive profile data, check out the Android Contacts Provider or the cross-platform People API . To enhance the distribution of your app through the social graphs of your app's userbase, use Firebase Invites .

  See the Plus.API deprecation notes for details.

 • Cast

  The Cast API v3 now includes improved functionality for app developers in the following areas:

 • Places

  • The Places API now includes a redesigned Place Picker UI that implements the principles of material design.
 • Maps

  • Added a set of new camera change listeners for camera motion start, ongoing, and end events.
  • Added the ability to store and retrieve arbitrary data objects that are associated with markers.
  • Added the ability to set preferred minimum and maximum zoom levels.
  • Added the ability to constrain the bounds within which users can scroll and pan.
  • To learn more, see the latest Google Maps Android APIs Release Notes .
 • Security

 • Firebase

  • The latest update to Firebase includes several improvements and bug fixes across multiple features. For more information, see Firebase Release Notes .

June 2016 - version 9.2

Highlights from the Google Play services 9.2 release.

 • Google Play services updated to 9.2.1 This release fixes an issue with the proguard.txt file included with the 9.2.0 release that causes the following errors to occur:

  • In Android projects that use the Gradle resource shrinker , the following error occurs:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • In Android projects that use the Jack toolchain , errors similar to the following occur:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • Ads

  • Added the setAdChoicesPlacement method to the NativeAdOptions.Builder class. App publishers can use this method to specify the location of their AdChoices icon in native ads.
  • Improved video ad playback with several bug fixes.
 • Awareness

  The Awareness API unifies seven location and context signals in a single API, enabling you to create apps with powerful context-based features that have a minimal impact on system resources. It includes two sets of APIs:

  • The Snapshot API allows apps to get the current value of any of the seven signals.
  • The Fence API allows apps to react to changes in the user's context.
 • Cast

  Cast API v3 provides improved functionality to app developers in the following areas:

  • Session state management
  • Connect, disconnect, and reconnect logic
  • UX implementation and UI
  • Support for a wider range of device types
  • To learn more about this version, see the Google Cast SDK v3 .
 • Firebase

  • The latest update to Firebase includes several improvements and bug fixes across multiple features. For more information, see Firebase Release Notes .
 • Google Fit

  • Improvements to step counts on Android Wear to make step count measurement both consistent across watchfaces and apps, and persistent with HistoryApi#readDailyTotal
  • Listen for data updates with HistoryApi#registerDataUpdateListener() to allow your app to update its internal data cache when stored data is updated by another app.
  • Added a new hydration data type used to measure water consumption.
 • Location

  • Bug fixes and improvements in several areas, including battery management and activity recognition.
 • Maps

  • The new MarkerOptions.zIndex() method sets the stack order of a marker in relation to other markers on the map.
  • You can set a transparency factor on tile overlays, so users can see the base map below the overlaid tiles.
  • It's now easier to make circles clickable, and then use an OnCircleClickListener to listen to click events.
  • For details and important notes, see the Maps Android API release notes .
 • Mobile Vision

  • Resolved issues with a service required by Mobile Vision barcode detection and face detection. All users can once again use barcode and face detection functionality. For more information, see Mobile Vision Release Notes .
  • Added Text API: optical character recognition for Latin character text (English, Spanish, German, French, etc.) in photos. Text API returns the organizational structure of the text (paragraphs, lines, words) as well as the text itself.
 • Nearby

  • Added Nearby notifications , to let users know about apps and websites associated with nearby beacons and smart devices.
  • Nearby.Messages can scan for Eddystone beacons and iBeacons in the background, waking client applications up when beacons matching their filter are found. To learn more, see Nearby.Messages .
  • This release removes the requirement that clients use the Proximity Beacon API to manage their beacons. Nearby will now return parsed BLE advertisements directly, allowing clients to use their own solution to interpret those advertisements.
  • Distance estimates and RSSI information are now returned to foreground beacon clients.

May 2016 - version 9.0

Highlights from the Google Play services 9.0 release.

 • Google Play services updated to 9.0.2 The Google Play services version 9.0.2 release is now available. This release fixes a known issue with Firebase Authentication where the FirebaseAuthApi is not available on some devices. A FirebaseApiNotAvailableException error occurs when those devices attempt to use Authentication APIs.

 • Google Play services updated to 9.0.1

  The Google Play services version 9.0.1 release is now available. This release fixes the following issues with the version 9.0.0 release:

 • Firebase

  Firebase gives mobile developers the tools and infrastructure they need to develop their app, grow their user base, and earn revenues from in-app ads. In this release, Firebase APIs are now available in Google Play services, and include new products: Firebase Analytics, Firebase Storage, Firebase Remote Config, Firebase Crash Reporting, Firebase Dynamic Links, and Firebase Notifications.

  For a list of the libraries available for the different Firebase features, see Firebase libraries . The following features are now part of Firebase in the Google Play Services 9.0 SDK:

  • App Invites (now Firebase Invites) is still available at com.google.android.gms.appinvite , but going forward you should use com.google.firebase:firebase-invites .

  • Firebase Cloud Messaging builds on and improves the Google Cloud Messaging API. You can keep using Google Cloud Messaging with com.google.android.gms.gcm , but we recommend upgrading to com.google.firebase:firebase-messaging .

  To learn more about Firebase, see https://firebase.google.com/ .

 • Ads

  • The Rewarded Video Publisher API now includes support for custom events.
  • Native express video now includes APIs that provide control of how videos are displayed, including specifying the initial mute state and callbacks when the video is complete.
  • Updated Custom Search Ads for mobile apps that let app developers monetize in-app search events with highly relevant ads based on their user's queries. With this update, the in-app monetization solution is equivalent to what is available on the desktop or the mobile web. App developers now have access to the full set of extensions, layouts, attribution options, callbacks and custom ad icons.
  • The MobileAds API now includes support for setting the preferred volume of video ads using setAppVolume() , and also muting video ads using setAppMuted() .
  • The MobileAds initialize(android.content.Context, java.lang.String) method is no longer deprecated. Instead, the initialize(android.content.Context) method is now deprecated.
  • The MediationNativeListener interface now includes a method, onAdImpression() , which mobile ad networks can call when they record an impression.
 • Nearby

  • Simplified the Nearby consent UI and permission model.
   • Any app with fine-grain location permission can scan for BLE Beacons without additional permission.
   • Opt-in dialogs are shown to users when the app calls the GoogleAPIClient connect() method.
 • Games

  • Client SDK updates to improve the Player Stat API with two new predictions: predicting player spend in the next 28 days, and predicting the probability of a player being a 95th percentile spender.
  • Client SDK updates to make the Video Recording API widely available.
 • Google Cloud Messaging

  • Google Cloud Messaging (GCM) is integrated with Firebase. Existing users of GCM can continue to use GCM without interruption, though we strongly recommend upgrading to the new and simplified Firebase Cloud Messaging (FCM) APIs, so that users can benefit from future releases of new features and enhancements. To learn more, see Migrate a GCM Client App for Android to Firebase Cloud Messaging .
 • Mobile Vision

  • A service required by Mobile Vision is now disabled due to an issue with that service. This will prevent users who have not already used face or barcode detection from using those features. We do not recommend adding new Mobile Vision features to your app until this issue is fixed.
  • For apps that already use Mobile Vision features, check FaceDetector.isOperational() or BarcodeDetector.isOperational() to confirm detector readiness before using the face or barcode detector.
 • Auth

  GoogleAuthUtil has moved to the -auth API split in the Google Play services SDK. If your app uses GoogleAuthUtil.getToken() you may see an error similar to the following:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  If you need to access the REST API on Android, include the -auth split in your build.gradle file:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  Otherwise, we recommend migrating your app to the Google Sign-In API to incorporate the latest improvements in security and user experience into your app. To learn more, see our guide to Google Sign In best practices .

Known Issues with version 9.0.0

If your app uses AdMob and also uses ProGuard post-processing, your app won't be able to serve ads to devices without the Google Play services APK unless you adjust your ProGuard configuration or update your app to use the Google Play services version 9.0.1 SDK. To ensure that ads are served to these devices after your app is updated to use the Google Play Services 9.0.0 SDK, add the following keep option to your ProGuard configuration file:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

December 2015 - version 8.4

Highlights from the Google Play services 8.4 release.

 • Google Maps

  • This release introduces a number of new event listeners:
  • You can enable or disable the clickability of polylines, polygons and ground overlays by calling setClickable(boolean) on the relevant object.
  • Several bug fixes. Details available in the Google Maps release notes.
 • Google Places

 • Google Sign In

  • When users revoke an app's access with Google Settings > Connected Apps , Google Play services will start the Revocation service to clean up cached sign-in state.
  • You can configure the GoogleSignInOptions object to prompt users to sign in with only accounts in your Google Apps domain by using the setHostedDomain builder method.
  • The onUploadServerAuthCode callback and related functions have been removed. To acquire an access token for your backend, use the requestServerAuthCode and getServerAuthCode methods. See Enabling Server-Side Access for details.
 • Google Fit History

  • The Google Fit History API now includes a new method, updateData , that makes it easier to update data stored in Google Fit. With updateData , you no longer need to delete existing data points that overlap with a new data point that you want to add to Google Fit. Conflicts are automatically resolved by deleting existing data points that overlap with the new data point.
 • Nearby Messaging

 • App Invites

  • You can now include additional data from your app when sending email based invites, including: a custom image, custom call-to-action text for the invitation's install button, and custom HTML for the invitation email .
 • Vision API

 • Location Services

  • Improved accuracy when using WiFi or cell towers to determine location.

Known Issues

 • Emulators for the latest version of Android Wear are currently unavailable.

November 2015 - version 8.3

Highlights from the Google Play services 8.3 release.

 • Google Sign In - The new GoogleSignIn API makes it significantly easier to integrate basic Google account functionality into your app. Some of the changes include:
  • You can now change the GoogleApiClient sign-in state without having to re-establish a connection. See SIGN_IN_MODE_OPTIONAL and SIGN_IN_MODE_REQUIRED for more details.
  • Simplifies integration when authenticating with a server.
  • No longer requires system permission to get a signed-in account.
  • A newly redesigned Sign In button.
 • Location Services
  • Battery improvements for Fused Location Provider.
  • The new flushLocations() method allows you to return any batched locations immediately, instead of waiting for batching to occur.
 • Application Measurement - This release adds a feature for collecting anonymous statistics on in-app purchase events.
 • Miscellaneous Improvements - Various improvements and changes have been made to Google Play services, including:
  • The new AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies method allows apps that have opted into the Designed for Families program to specify whether a given ad request should return Designed for Families-compliant ads.
  • ResolvingResultCallbacks can be used to automatically start resolutions returned by API calls when user interaction is required
  • The CastRemoteDisplayLocalService exposes a new callback, onServiceCreated that is called when the local service has been created.
  • The GoogleApiClient.dumpAll() method can be used to help debug lifecycle issues.
  • You can now programmatically setAutoFocusEnabled() on CameraSource .
  • The DataApi now allows you to specify the urgency of items to be synced to a wearable device with the PutDataRequest.isUrgent() method.
  • The Credentials API has moved to the -auth library from -base. You may need to add compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' to avoid compile errors.

Known Issues

 • If you receive the error 'Found com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0, but version 8.1.0 is needed' when using the google-services plugin, please upgrade your google-services plugin to 1.5.0-beta2 or later.

September 2015 - version 8.1

Highlights from the Google Play services 8.1 release.

 • Adds support for the Marshmallow Permissions model.
 • Play Games Player Stats API - A new API that lets you tailor player experiences to specific segments of players across the game lifecycle. Player segments are based on player progression, spend, and engagement.
 • Google Maps Android API - New support for ambient mode for wearable apps . Ambient mode is for always on apps, and is activated when the user is no longer actively using the app.
 • App Invites - You can now customize the email invitation sent from your app.
 • Nearby Messages API - Your app will receive callbacks when an active Nearby publish or subscribe expires.
 • Google Places API - Three new methods have been added to AutocompletePrediction , giving you easy access to the primary and secondary parts of the place description as well as the full text of the description. These methods replace the getDescription() and getMatchedSubstrings() , which are now deprecated. Refer to the Google Places API for Android release notes for more details.
 • Application Measurement - This release adds the measurement package, which contains features for collecting anonymous statistics on application events such as when a user first opens your application. While this data is not collected unless correctly configured, you may permanently opt-out of reporting these statistics by adding the following resource to your application:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient , PendingResult , and OptionalPendingResult are now abstract classes instead of interfaces. The signature of PendingResult.setResultCallback has changed from setResultCallback(ResultCallback<R> callback) to setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback) . An equivalent change has been made to setResultCallback that accepts a timeout parameter. If you were directly implementing these interfaces before, you'll need to extend the abstract classes instead. If you used these classes for testing purposes, we recommend using the provided utility class PendingResults which can provide a Result that is either canceled or immediately available.

August 2015 - version 7.8

For a summary of the feature highlights in Google Play services 7.8, see the announcement blog post .

 • Mobile Vision API - This release introduces a new, real-time, on-device API for understanding objects in photos and video. The Mobile Vision framework includes a face detector , barcode scanner , and functions for tracking the position of these objects in video.
 • Nearby Messages API - The new Nearby Messages API provides a cross-platform API for nearby devices and beacons to discover each other and communicate without having to be on the same Wi-Fi network.
 • Smart Lock for Android This release enhances Smart Lock for Android with the ability to detect the unique gait of your walk. If a pickpocket walks away with your phone, the device will lock up in most cases. Enable on-body detection to give it a try.
 • Place Photos Added support for retrieving and displaying Place photos with the Places API.

May 2015 - version 7.5

For a summary of the feature highlights in Google Play services 7.5, see the announcement blog post .

 • Smart Lock for Passwords - This release introduces the gms.auth.api.credentials API to save and retrieve credentials, and automatically sign users in across devices (and websites in Chrome). To save credentials, call the Auth.CredentialsApi.save() method. Conversely, to retrieve credentials saved on Android devices and Chrome, call the Auth.CredentialsApi.request() method.

 • Google Cloud Messaging - This release offers you the ability to send messages and notifications to end users more efficiently, optimize task scheduling to save on battery usage, and simplify how your app receives messages. Topic messaging lets you build personalized notifications to reach a targeted audience. Use the new GcmListenerService to implement a standardized way to receive GCM messages, and display notifications upon request by the GCM server. The new GcmNetworkManager class lets you schedule one-off and periodic tasks in a battery-efficient way, and specify network and device charging constraints to further optimize battery use.

 • Ads - This release adds publisher-rendered native ads to AdMob , DFP , and AdX . With native ads, publishers have access to the ad's individual assets, and have the power to decide how to present the ad in a way that best fits their app content. AdMob, DFP, and AdX all support two system-defined formats, app install and content ads. DFP publishers also have access to custom native ad formats to build a custom native solution using their own reservation inventory.

 • Cast - The new Game Manager APIs for Google Cast introduces support for games with a streamlined communication model, multiple players per sender device, and custom messaging between senders and receiver that lets you enhance any game with the Cast experience. The new Remote Display connection model lets native apps, especially games, Cast a second display directly to the TV; now any game can be bigger with Cast. The new Autoplay and Queueing APIs give all connected apps a synchronized, editable media queue, and support for pre-loading adaptive streams.

 • Instance ID - Instance ID is a unique identifier per instance of an app that enables it to generate security tokens using the Instance ID cloud service.

 • Maps - This release makes the Google Maps Android API available on Android Wear, so you can now create map-based apps that run directly on wearable devices.

 • Fit - The Fit API now provides distance traveled and calories expended data that you can subscribe to. This release also introduces a new a data type for exercise activities ( TYPE_WORKOUT_EXERCISE ).

 • Drive - This release allows you to permanently delete files and folders even when your application is offline, by calling the delete() method.

 • App Invites - Use the new appinvite API to grow your app via word-of-mouth. Enable your users to share your app with their contacts and friends. Let Google power your referral and onboarding flows, so you can focus on building a great app.