باینری Pixel 5a (5G) برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 61e1e072600dd1c7b80927a5f1a899fc29d2b813bb72a27381ffa5b9fb505e96
GPS، صدا، دوربین، حرکات، گرافیک، DRM، ویدئو، حسگرها کوالکام ارتباط دادن d20b0ba288bd6d54e07c16da574968bb853f85636d7890d5d52258564a34b857

باینری Pixel 6a برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 012df67612c55515c9597d11b5e9968b406b211995adb1097cb2dda128ce68ef

باینری Pixel 7 Pro برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن f41f9e6004585f3044299b5e40b382e9939e650469ccfd739e302bcb4a741611

باینری Pixel Fold برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 0029bcfe98e8e0c22ea742781db62d5be92ad1c89f0a5f3b9284d8bd6e6606a2

باینری Pixel 8 Pro برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 3cd341e6a6b46098ec5147980b45e68e04c91d13962fa8949a0a4ba79bcc66ab

باینری Pixel 7a برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 9fdc45efcd5ed84850ab3586a817bb1d9cfa9cab155fb6f32b0ba19b4796a7a0

باینری Pixel 6 برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 3396c3ad34f270554e1a306994e7a6c8a5e3297f1e5194429c604b3ef958770e

باینری Pixel 6 Pro برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن aa5dbc29d27c8920ad4d1cf824be1f8aaa0e1f920198805e72cc28e36c776387

باینری Pixel 8 برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 2ea5599d2e351ff91be08b8a436eaeaceca3989930c161154ff33676b4c0bbb4

باینری‌های تبلت Pixel برای Android (11828832)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 41b6627ff27fe1f0be948a95a5637efa1edbe2cfbf8ea4d4db9787602bea5ffa

باینری Pixel 7 برای Android (11829636)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 7df51df5a968d7a29c8795ed63411bdbafc3d9848df5d3bdd4a9c63ba89c3551