باینری Pixel 5a (5G) برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 14b67bbb624febc8c8dc92cfb2cad96695a6387bd803390df397a94f9c8c980f
GPS، صدا، دوربین، حرکات، گرافیک، DRM، ویدئو، حسگرها کوالکام ارتباط دادن d2766cc5dd4b0f8bcf2b50906ce6f298ca1c6ce690beaf8f6fb725c2a74b4266

باینری Pixel 6a برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 20485c8fe8af877587b7d0efec88dc70569460686e308f4e3c0f18e5742cb815

باینری Pixel 4a (5G) برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 55681e949d3a16fa1738bb4c450d91801f35ffc086c15df3ae2665e9ee34696e
GPS، صدا، دوربین، حرکات، گرافیک، DRM، ویدئو، حسگرها کوالکام ارتباط دادن 06e12b9d5ce427e7a5b1dd8eb1d6ad69658a7a855e9ca873fd46b51c266ccd45

باینری Pixel 7 Pro برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 3af2a2557f2a63fe157240ad769ce9116bf5400f8cbda65e5d3d9aeef14d8322

باینری Pixel 7a برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن de74814991d862dbe575bec14e5dca36a02e30a860e6913dc0113f0197361648

باینری Pixel 6 برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 3f0863d831a57626eda726f9475f4d29d474ffac35d943e70b8cf17d6befcbbc

باینری Pixel 7 برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 02754f725c59e3330d18bf584b1b4b198beffc03b4f161a3f74e17883bb64c24

باینری Pixel 6 Pro برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 4383244954c242a05cc16d7c97b82b396432b515c504c10b82fb602f387cc7a3

باینری Pixel 5 برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 7d52d148b2530f8dd2dfb0644131aa2b5f3492dddd94bae80f5cd3d4f2d76c10
GPS، صدا، دوربین، حرکات، گرافیک، DRM، ویدئو، حسگرها کوالکام ارتباط دادن b98d31af3aea46b4fa2cfd07de855d90e87fc27ce770804da4fd35ca71088fe9

باینری Pixel 4a برای Android (10178611)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 667aeb420b41e233a1c18773473ad12acf1c2fede410a7254bec56e656bd782f
GPS، صدا، دوربین، حرکات، گرافیک، DRM، ویدئو، حسگرها کوالکام ارتباط دادن 76f2d92f8dce20e0eb7becf033e31b2c9d2233f7c384e8bc8914b518c881d9d5