Tệp nhị phân của Pixel 5a (5G) dành cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 9867b632080bef812d1c6ae03a9c93b0d4026cf5b8275feadfaf72bb8a1d1677
GPS, Âm thanh, Máy ảnh, Cử chỉ, Đồ hoạ, DRM, Video, Cảm biến Qualcomm Đường liên kết b8b9ddb899494c795d2c28a39ccf2cb87bbf6d967d708b82d5b07038e18f434e

Tệp nhị phân của Pixel 6a dành cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 92a7f576a2257d3cc05232cb70ccc6d7912b74c92c6df42ed04e7b146e2da078

Tệp nhị phân của Pixel 7 Pro dành cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết e7230f6d1b5e01751d37f6d108afe5cc32af6a8ddb8399d8282cc16ce77547ca

Tệp nhị phân của Pixel Fold dành cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết e4fe9a478cb5b9db76fbbc45b4b79a46ef0d8024e3867b9d2c81133842e9a7cc

Tệp nhị phân của Pixel 8 Pro dành cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 8c495440346c1a6f53b1369a0429e2796e1418559674abd63f6d40ce0be73000

Tệp nhị phân của Pixel 7a cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 569e21c6fd40ebb7bace3ab8fa31b1091b639c57cae582a2486d8dec06237370

Tệp nhị phân của Pixel 6 dành cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 5cfa200a22a6d8e66d8075086357be70a62c355dc25e84b29266ee1a04ec73fc

Tệp nhị phân của Pixel 7 dành cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết e4e0e078c086717a004c0aca72b4990ff74d9c56432efd03df056cb290968b39

Tệp nhị phân của Pixel 6 Pro dành cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 841e3ae258e52699fe74b45479ab53aff43884beb4b23f142cea6820d5979e51

Tệp nhị phân của Pixel 8 dành cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 858730ecb7a2007ed2611955ed4e5a4334027f8923a54ebbeedb4accee4a045a

Tệp nhị phân của Pixel Tablet cho Android (11269695)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết e9d8e3416ac70dd92646dc41736b323af176d3f843bee0c04e947e0f8e0aef40