Tệp nhị phân Pixel 5a (5G) dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 14b67bbb624febc8c8dc92cfb2cad96695a6387bd803390df397a94f9c8c980f
GPS, Âm thanh, Máy ảnh, Cử chỉ, Đồ họa, DRM, Video, Cảm biến Qualcomm Đường liên kết d2766cc5dd4b0f8bcf2b50906ce6f298ca1c6ce690beaf8f6fb725c2a74b4266

Tệp nhị phân Pixel 6a dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 20485c8fe8af877587b7d0efec88dc70569460686e308f4e3c0f18e5742cb815

Tệp nhị phân Pixel 4a (5G) dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 55681e949d3a16fa1738bb4c450d91801f35ffc086c15df3ae2665e9ee34696e
GPS, Âm thanh, Máy ảnh, Cử chỉ, Đồ họa, DRM, Video, Cảm biến Qualcomm Đường liên kết 06e12b9d5ce427e7a5b1dd8eb1d6ad69658a7a855e9ca873fd46b51c266ccd45

Tệp nhị phân Pixel 7 Pro dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 3af2a2557f2a63fe157240ad769ce9116bf5400f8cbda65e5d3d9aeef14d8322

Tệp nhị phân Pixel 7a dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết de74814991d862dbe575bec14e5dca36a02e30a860e6913dc0113f0197361648

Tệp nhị phân Pixel 6 dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 3f0863d831a57626eda726f9475f4d29d474ffac35d943e70b8cf17d6befcbbc

Tệp nhị phân Pixel 7 dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 02754f725c59e3330d18bf584b1b4b198beffc03b4f161a3f74e17883bb64c24

Tệp nhị phân Pixel 6 Pro dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 4383244954c242a05cc16d7c97b82b396432b515c504c10b82fb602f387cc7a3

Tệp nhị phân Pixel 5 dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 7d52d148b2530f8dd2dfb0644131aa2b5f3492dddd94bae80f5cd3d4f2d76c10
GPS, Âm thanh, Máy ảnh, Cử chỉ, Đồ họa, DRM, Video, Cảm biến Qualcomm Đường liên kết b98d31af3aea46b4fa2cfd07de855d90e87fc27ce770804da4fd35ca71088fe9

Tệp nhị phân Pixel 4a dành cho Android (10178611)

Thành phần phần cứng Công ty Tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Hình ảnh nhà cung cấp Google Đường liên kết 667aeb420b41e233a1c18773473ad12acf1c2fede410a7254bec56e656bd782f
GPS, Âm thanh, Máy ảnh, Cử chỉ, Đồ họa, DRM, Video, Cảm biến Qualcomm Đường liên kết 76f2d92f8dce20e0eb7becf033e31b2c9d2233f7c384e8bc8914b518c881d9d5