Hạn mức

API Nhà phát triển Google Play có giới hạn mặc định là 200.000 truy vấn mỗi ngày. Bạn có thể xem định mức của mình trong phần Hạn mức trên Google Cloud Console.

Đối với mục tiêu thực thi hạn mức này, ngày kết thúc vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương (UTC-8 khi California theo giờ chuẩn, UTC-7 khi California vào giờ ban ngày).

Nếu cần vượt quá giới hạn này, bạn có thể gửi yêu cầu hạn mức cho API Nhà phát triển Google Play.