Method: purchases.subscriptionsv2.get

subscriptionsv2.get siêu dữ liệu về gói thuê bao

Yêu cầu HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptionsv2/tokens/{token}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
packageName

string

Gói ứng dụng mà đăng ký này đã được mua (ví dụ: 'com.some.thing').

token

string

Bắt buộc. Mã thông báo được cung cấp cho thiết bị của người dùng khi người dùng mua gói đăng ký.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của SubscriptionPurchaseV2.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher