Method: purchases.subscriptions.get

Kiểm tra xem giao dịch mua gói thuê bao của người dùng có hợp lệ không và trả về thời gian hết hạn.

Yêu cầu HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng mà bạn mua gói đăng ký này (ví dụ: 'com.some.thing').

subscriptionId

string

Mã nhận dạng gói thuê bao được mua (ví dụ: "monthly001").

token

string

Mã thông báo được cung cấp cho thiết bị của người dùng khi người dùng mua gói đăng ký.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của SubscriptionPurchase.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher