Method: purchases.subscriptions.acknowledge

Xác nhận giao dịch mua gói thuê bao.

Yêu cầu HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:acknowledge

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng mua gói thuê bao này (ví dụ: "com.some.thing").

subscriptionId

string

Mã gói thuê bao đã mua (ví dụ: "monthly001").

token

string

Mã thông báo được cung cấp cho thiết bị của người dùng khi người dùng mua gói thuê bao.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "developerPayload": string
}
Các trường
developerPayload

string

Tải trọng cần đính kèm với giao dịch mua.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher