Method: purchases.products.get

Kiểm tra trạng thái mua và tiêu thụ của một mặt hàng trong ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng nơi bán sản phẩm trong ứng dụng (ví dụ: "com.some.thing").

productId

string

SKU của sản phẩm trong ứng dụng (ví dụ: "com.some.thing.inapp1").

token

string

Mã thông báo được cung cấp cho thiết bị của người dùng khi người dùng mua sản phẩm trong ứng dụng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của ProductPurchase.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher