REST Resource: generatedapks

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

download

ดาวน์โหลด APK ที่มีการรับรองเดียวซึ่งสร้างจาก App Bundle

list

แสดงข้อมูลเมตาการดาวน์โหลดสำหรับ APK ทั้งหมดที่สร้างขึ้นจาก App Bundle หนึ่งๆ