RegionsVersion

เวอร์ชันของภูมิภาคที่พร้อมใช้งานซึ่งใช้สำหรับทรัพยากรที่ระบุ

การแสดง JSON
{
  "version": string
}
ช่อง
version

string

ต้องระบุ สตริงที่แสดงเวอร์ชันของภูมิภาคที่พร้อมใช้งานซึ่งใช้สำหรับทรัพยากรที่ระบุ คุณต้องระบุราคาระดับภูมิภาคสำหรับทรัพยากรตามข้อมูลที่เผยแพร่ในบทความนี้ ทุกครั้งที่สถานที่ที่สนับสนุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เวอร์ชันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การใช้ช่องนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสร้างและอัปเดตทรัพยากรด้วยเวอร์ชันเก่า รวมถึงชุดราคาและสกุลเงินระดับภูมิภาคจะประสบความสำเร็จ แม้ว่าจะมีเวอร์ชันใหม่ก็ตาม เวอร์ชันล่าสุดคือปี 2022/02