RegionsVersion

เวอร์ชันของภูมิภาคที่ใช้ได้ที่ใช้สําหรับทรัพยากรที่ระบุ สตริงแสดงเวอร์ชันของภูมิภาคที่พร้อมใช้งานที่ใช้สําหรับทรัพยากรที่ระบุ คุณต้องระบุราคาระดับภูมิภาคของแหล่งข้อมูลตามข้อมูลที่เผยแพร่ในบทความนี้

การแสดง JSON
{
  "version": string
}
ช่อง
version

string

ต้องระบุ เวอร์ชันล่าสุดคือ 2022/02