API siêu dữ liệu là gì – Tổng quan

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về API Siêu dữ liệu của Google Analytics. Để tham khảo chi tiết về API, hãy đọc Tài liệu tham khảo API.

Giới thiệu

API siêu dữ liệu trả về danh sách và thuộc tính của các cột (tức là các phương diện và chỉ số) hiển thị trong các API báo cáo của Google Analytics. Các thuộc tính được trả về bao gồm tên giao diện người dùng, nội dung mô tả, khả năng hỗ trợ phân đoạn và nhiều thông tin khác.

Bạn có thể sử dụng API Siêu dữ liệu để:

  • Tự động khám phá các cột mới
  • Truy cập vào tất cả thuộc tính phương diện và chỉ số cho các API báo cáo Google Analytics

Hãy xem phản hồi trực tiếp của API siêu dữ liệu và tìm hiểu cách sử dụng tính năng này bằng cách đọc Hướng dẫn cho nhà phát triển.

Tổng quan về khái niệm

Dưới đây là các khái niệm cơ bản làm cơ sở cho API Siêu dữ liệu:

Cột

Tài nguyên Cột trong API siêu dữ liệu đại diện cho một phương diện hoặc chỉ số và chứa các thông tin như Id và các thuộc tính khác của cột đó. Một tập hợp tài nguyên Column đại diện cho tất cả các phương diện và chỉ số của một API báo cáo.

Làm việc với API

Khi truy vấn API, bạn chỉ định loại báo cáo mà bạn muốn truy xuất siêu dữ liệu. Phản hồi từ API sẽ bao gồm một tập hợp tất cả các cột (tức là các phương diện và chỉ số) có sẵn cho loại báo cáo đó. Hãy đọc Hướng dẫn tham khảo API siêu dữ liệu để biết thêm thông tin về phản hồi API và ví dụ về mã, cũng như Hướng dẫn dành cho nhà phát triển API siêu dữ liệu để biết thêm thông tin về cách làm việc với API.

Quyền truy cập vào API

API siêu dữ liệu không yêu cầu xác thực và uỷ quyền. Thay vào đó, yêu cầu duy nhất là ứng dụng của bạn phải tự xác định mỗi khi gửi yêu cầu đến API Analytics. Để biết thông tin chi tiết về cách thực hiện việc này, hãy xem phần Quyền truy cập API trong Hướng dẫn cho nhà phát triển.

Chính sách về hạn mức và việc ngừng sử dụng

API siêu dữ liệu xử lý hàng triệu thao tác. Để ngăn hệ thống nhận nhiều hoạt động hơn khả năng xử lý và đảm bảo phân bổ tài nguyên hệ thống một cách công bằng, bạn cần sử dụng hệ thống hạn mức. Hãy đọc hướng dẫn về Giới hạn và hạn mức để biết thêm thông tin chi tiết.

Để biết thông tin chi tiết về cách xử lý những thay đổi đối với các cột API báo cáo (tức là các phương diện và chỉ số), hãy đọc Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu. Để tìm hiểu cách dùng API siêu dữ liệu để kiểm tra các cột không dùng nữa, hãy xem Hướng dẫn cho nhà phát triển API siêu dữ liệu.