Di chuyển từ analytics.js sang gtag.js (Universal Analytics)

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn quy trình di chuyển analytics.js triển khai Universal Analytics hiện tại để sử dụng gtag.js.

Tổng quan

analytics.js có hai cơ chế chính để gửi dữ liệu đến Google Analytics:

 1. trình theo dõi

  Trình theo dõi chỉ định thuộc tính mà bạn đang đo lường.

 2. loại lượt truy cập

  Loại lượt truy cập chỉ định loại tương tác mà bạn đang đo lường.

Trong các thuộc tính gtag.js được chỉ định thông qua lệnh config hoặc dưới dạng tham số của một lệnh.

Không giống như analytics.js, gtag.js không sử dụng trình theo dõi để gửi dữ liệu đến Google Analytics. Trình phân tích cú pháp gửi dữ liệu đến các tài sản Google Analytics được xác định bằng mã nhận dạng do lệnh config đặt. Tên sự kiện được cung cấp cho gtag.js sẽ chỉ định các loại dữ liệu sẽ được gửi đến Google Analytics.

Để di chuyển từ analytics.js sang gtag.js, hãy thực hiện các bước sau cho mọi trang trong trang web của bạn:

Thay thế đoạn mã analytics.js bằng đoạn mã gtag.js

Thay thế đoạn mã analytics.js trong trang web:

<!-- Google Analytics -->
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'TAG_ID', 'auto');
 ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- End Google Analytics -->

bằng đoạn mã gtag.js sau:

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID');
</script>

Đo lường lượt xem trang

analytics.js sử dụng trình theo dõi để gửi lượt xem trang đến Google Analytics. Trình theo dõi có Mã đo lường của một tài sản Google Analytics. gtag.js sẽ gửi lượt xem trang đến một tài sản Google Analytics được xác định bằng TAG_ID được chỉ định trong lệnh config.

Đo lường lượt xem trang bằng trình theo dõi mặc định

Xoá mã analytics.js sau đây (đang sử dụng trình theo dõi mặc định cho lượt xem trang send) trên Google Analytics:

// Creates the default tracker.
ga('create', 'TAG_ID', 'auto');

// Uses the default tracker to send a pageview to the
// Google Analytics property with tag ID of 'TAG_ID'.
ga('send', 'pageview');

Mã sau trong đoạn mã gtag.js sẽ tự động gửi một lượt xem trang tới tài sản Google Analytics có mã thẻ là TAG_ID:

gtag('config', 'TAG_ID');

Đo lường lượt xem trang bằng trình theo dõi được chỉ định

Thay thế mã analytics.js sử dụng trình theo dõi được chỉ định để gửi lượt xem trang đến Google Analytics:

ga('create', 'TAG_ID', 'auto', 'trackerName');
ga('trackerName.send', 'pageview');

bằng lệnh event gtag.js sau đây:

gtag('event', 'page_view', { 'send_to': 'TAG_ID' });

Đo lường các sự kiện

Như đã đề cập trước đó, analytics.js sử dụng trình theo dõi để gửi các sự kiện đến Google Analytics. Trình theo dõi có mã theo dõi của một tài sản Google Analytics. Ngược lại, gtag.js sẽ gửi các sự kiện đến một tài sản Google Analytics được xác định bằng TAG_ID được chỉ định trong lệnh config.

Đo lường các sự kiện bằng trình theo dõi mặc định

Thay thế mã analytics.js sau đây (sử dụng trình theo dõi mặc định cho các sự kiện send) sang Google Analytics:

ga('create', 'TAG_ID', 'auto');
ga('send', 'event', [eventCategory], [eventAction], [eventLabel], [eventValue], [fieldsObject]);

bằng lệnh gtag.js event sau đây:

gtag('event', eventName, eventParameters);

trong đó eventName là tên của sự kiện bạn muốn ghi nhật ký.

Ví dụ:

analytics.js:

// Creates the default tracker.
ga('create', 'TAG_ID', 'auto');

// Uses the default tracker to send the event to the
// Google Analytics property with a tag ID of `TAG_ID`.
ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

gtag.js:

// Sends the event to the Google Analytics property with a
// tag ID of `TAG_ID` set by the config command in
// the gtag.js snippet.
gtag('event', 'play', {
 'event_category': 'Videos',
 'event_label': 'Fall Campaign'
});

Đo lường các sự kiện bằng các trình theo dõi được chỉ định

Thay thế mã analytics.js sử dụng trình theo dõi được chỉ định để gửi các sự kiện đến Google Analytics:

ga('create', 'TAG_ID', 'auto', 'trackerName');
ga('trackerName.send', 'event', [eventCategory], [eventAction], [eventLabel], [eventValue], [fieldsObject]);

bằng lệnh event gtag.js sau đây:

gtag('event', eventName, {
 'send_to': 'TAG_ID',
 'parameter1': 'value1',
 'parameter2': 'value2',
 // ...
});

Ví dụ:

analytics.js:

// Creates a tracker named <b>clientTracker</b>.
ga('create', 'TAG_ID', 'auto', 'clientTracker');

// Uses tracker clientTracker to send the event to the
// Google Analytics property with a tag ID of TAG_ID.
ga('clientTracker.send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

gtag.js:

// Send the event to the Google Analytics property
// with a tag ID of 'TAG_ID'.
gtag('event', 'play', {
 'send_to': 'TAG_ID',
 'event_category': 'Videos',
 'event_label': 'Fall Campaign'
});

Gửi phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh

Thay thế bất kỳ lệnh send analytics.js nào trong các trang web gửi phương diện tuỳ chỉnh đến Google Analytics:

ga('send', 'hitType', { 'dimension&lt;Index&gt;': 'dimension_value'});

bằng mã gtag.js sau:

gtag('config', 'TAG_ID', {
 'custom_map': {'dimension<Index>': 'dimension_name'}
});
gtag('event', 'any_event_name', {'dimension_name': 'dimension_value'});

Thay thế TAG_ID bằng mã Analytics của riêng bạn.

Thay thế bất kỳ lệnh send analytics.js nào trong các trang web gửi chỉ số tùy chỉnh đến Google Analytics:

ga('send', 'hitType', { 'metric<Index>': 'metric_value'});

bằng mã gtag.js sau:

gtag('config', 'TAG_ID', {
 'custom_map': {'metric<Index>': 'metric_name'}
});
gtag('event', 'any_event_name', {'metric_name': 'metric_value'});

Thay thế TAG_ID bằng mã thẻ.

Đo lường thời gian của người dùng

Thay thế mọi lệnh send analytics.js trong các trang web theo dõi thời gian người dùng:

ga('send', 'timing', 'timingCategory', 'timingVar', timingValue, 'timingLabel');

bằng lệnh gtag.js event sau:

gtag('event', 'timing_complete', {
 'name': 'timingVar',
 'value': timingValue,
 'event_category': 'timingCategory',
 'event_label': 'timingLabel'
});

Đo lường các trường hợp ngoại lệ

Thay thế mọi lệnh send analytics.js trong các trang web theo dõi ngoại lệ:

ga('send', 'exception', {
 'exDescription': 'error_message',
 'exFatal': false // set to true if the exception is fatal
});

bằng lệnh gtag.js event sau đây:

gtag('event', 'exception', {
 'description': 'error_message',
 'fatal': false // set to true if the exception is fatal
});

Liên kết các trường analytics.js với thông số gtag.js

Các bảng sau đây liên kết các trường analytics.js với các thông số gtag.js tương ứng.

Sự kiện

trường analytics.js Thông số gtag.js
eventAction event_action
eventCategory event_category
eventLabel event_label
eventValue value

Phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh

trường analytics.js Thông số gtag.js
dimension<Index> dimension<Index>
metric<Index> metric<Index>

trong đó <Index> là một số nguyên không âm biểu thị chỉ mục của phương diện hoặc chỉ số tuỳ chỉnh.

Thời gian người dùng

trường analytics.js Thông số gtag.js
timingCategory event_category
timingLabel event_label
timingValue value
timingVar name

Đo lường ngoại lệ

trường analytics.js Thông số gtag.js
exDescription description
exFatal fatal

Dữ liệu hành động thương mại điện tử nâng cao

trường analytics.js Thông số gtag.js
id transaction_id
affiliation affiliation
revenue value
tax tax
shipping shipping
coupon coupon
list list_name
step checkout_step
option checkout_option

Dữ liệu khuyến mãi

trường analytics.js Thông số gtag.js
creative creative_name
position (lượt hiển thị, sản phẩm) list_position
position (chương trình khuyến mãi) creative_slot

Hành động đối với sản phẩm và chương trình khuyến mãi

trường analytics.js Sự kiện gtag.js
add add_to_cart
checkout (bước đầu tiên) begin_checkout
checkout (bất kỳ bước tiếp theo nào) checkout_progress
checkout_option set_checkout_option
click select_content (không có chương trình khuyến mãi)
detail view_item
promo_click select_content (có chương trình khuyến mãi)
purchase purchase
refund refund
remove remove_from_cart

Client-ID và user ID

trường analytics.js Thông số gtag.js
clientId client_id
userId user_id