คุณสามารถใช้การย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซรายการเดียวสําหรับการวัดผล Universal Analytics (UA) และ Google Analytics 4 (GA4) เพื่อลดความซับซ้อนในการย้ายข้อมูล

เลือกโซลูชันการติดแท็กที่คุณใช้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มต้นใช้งานการย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซ ดังนี้
การแปลเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซช่วยให้คุณใช้แท็กแท็กอีคอมเมิร์ซได้รายการเดียวสําหรับทั้ง UA และ GA4 ซึ่งเหมาะสําหรับสถานการณ์ต่อไปนี้
  • การใช้งานอีคอมเมิร์ซของ UA ที่มีอยู่สําหรับการวัด GA4:
    ช่วยให้คุณคงการรายงานอีคอมเมิร์ซของ UA ทั้งหมดไว้ต่อไป รวมถึงเปิดใช้การวัดผลอีคอมเมิร์ซของ GA4 ได้อย่างง่ายดาย
  • การใช้งานอีคอมเมิร์ซของ GA4 ใหม่สําหรับการวัด UA:
    ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ได้อย่างเต็มที่และรักษารายงานอีคอมเมิร์ซของ UA ไว้
หากไม่แน่ใจว่ากําลังใช้โซลูชันการติดแท็กแบบใด ใช้เครื่องมือผู้ช่วยการย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซเพื่อหาคําตอบ