Mã theo dõi: Miền và thư mục

Tài liệu tham khảo này mô tả các phương thức mà bạn sử dụng để tuỳ chỉnh cách hoạt động của báo cáo Google Analytics trên các miền, trên các máy chủ khác nhau hoặc trong thư mục con của một trang web.

Phương thức miền/thư mục GATC

Thông tin chi tiết về phương pháp

_cookiePathCopy()

_cookiePathCopy(newPath)

Thay đổi đường dẫn của tất cả cookie GATC thành đường dẫn mới được chỉ định. Hãy sử dụng tính năng này để theo dõi hành vi của người dùng từ cấu trúc thư mục này sang cấu trúc thư mục khác trên cùng một miền.

Khi hàm này được gọi, hàm này sẽ ngay lập tức sao chép mọi cookie vào đường dẫn cookie mới. Do đó, nếu phương thức _trackPageview() chưa được gọi, thì các giá trị của mọi cookie Analytics hiện có sẽ được cung cấp. Do đó, bạn nên gọi phương thức này sau _trackPageview() cũng như các phương thức cấu hình khác có thể ảnh hưởng đến giá trị cookie hoặc giá trị chiến dịch mà bạn muốn chuyển, chẳng hạn như _setCampaignCookieTimeout() hoặc _setReferrerOverride().

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_cookiePathCopy', '/newSubDirectory/']);

tham số

String   newPath Đường dẫn mới để lưu trữ cookie GATC.

_getLinkerUrl()

_getLinkerUrl(targetUrl, useHash)

Phương thức này hoạt động cùng với các phương thức _setDomainName()_setAllowLinker() để bật tính năng theo dõi người dùng trên nhiều miền dành riêng cho iFrame và các đường liên kết mở trong cửa sổ mới. Phương thức này trả về một chuỗi gồm tất cả dữ liệu cookie GATC từ đường liên kết bắt đầu bằng cách thêm nó vào tham số URL. Sau đó, tệp này có thể được chuyển tới một trang web hoặc iFrame khác.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
  _gaq.push(function() {
    var pageTracker = _gat._getTrackerByName(); // Gets the default tracker.
    var linkerUrl = pageTracker._getLinkerUrl('http://www.my-example-iframecontent.com/');
  });

tham số

String   targetUrl URL của trang web mục tiêu để gửi giá trị cookie.

Boolean   useHash Đặt thành đúng (true) để chuyển các biến mã theo dõi bằng cách sử dụng dấu # phân cách thẻ liên kết thay vì mặc định? dấu phân tách chuỗi truy vấn.

câu lệnh trả về

String URL trình liên kết.

_link(targetUrl, useHash)

Phương thức này hoạt động cùng với các phương thức _setDomainName()_setAllowLinker() để bật tính năng theo dõi người dùng trên nhiều miền. Phương thức _link() chuyển cookie GATC từ trang web này đến một trang web khác thông qua các tham số URL (HTTP GET). Thao tác này cũng thay đổi document.location và chuyển hướng người dùng đến URL mới.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
<a href="http://example.com/test.html"
onclick="_gaq.push(['_link', 'http://example.com/test.html']); return false;">click me</a>

tham số

String   targetUrl URL của trang web mục tiêu để gửi giá trị cookie.

Boolean   useHash Đặt thành đúng (true) để chuyển các biến mã theo dõi bằng cách sử dụng dấu # phân cách thẻ liên kết thay vì mặc định? dấu phân tách chuỗi truy vấn.


_linkByPost()

_linkByPost(formObject, useHash)

Phương thức này hoạt động cùng với các phương thức _setDomainName()_setAllowLinker() để bật tính năng theo dõi người dùng trên nhiều miền. Phương thức _linkByPost() chuyển cookie GATC từ biểu mẫu giới thiệu đến một trang web khác trong một chuỗi được thêm vào giá trị thao tác của biểu mẫu (HTTP POST). Phương thức này thường được dùng khi theo dõi hành vi của người dùng từ một trang web đến trang web giỏ hàng của bên thứ ba, nhưng cũng có thể được dùng để gửi dữ liệu cookie đến các miền khác trong cửa sổ bật lên hoặc trong iFrame.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
    <form action="http://www.shoppingcartsite.com/myService/formProcessor.php"
    name="f" method="post" onsubmit="_gaq.push(['_linkByPost', this]);">
...
</form>

Ngoài ra, bạn phải đặt _setAllowLinker() thành true trên trang web đích để có thể liên kết tài khoản với công việc.

tham số

HTMLFormElement   formObject Đối tượng biểu mẫu đóng gói yêu cầu POST.

Boolean   useHash Đặt thành đúng (true) để chuyển các biến mã theo dõi bằng cách sử dụng dấu # phân cách thẻ liên kết thay vì mặc định? dấu phân tách chuỗi truy vấn.


_setAllowHash()

_setAllowHash(bool)

Đặt cờ băm cho phép miền. Theo mặc định, giá trị này được đặt thành true. Chức năng băm miền trong Google Analytics sẽ tạo ra giá trị băm từ miền của bạn và sử dụng số này để kiểm tra tính toàn vẹn của cookie cho khách truy cập. Nếu có nhiều miền con, chẳng hạn như example1.example.comexample2.example.com, và bạn muốn theo dõi hành vi của người dùng trên cả hai miền con này, thì bạn nên tắt tính năng băm miền để quy trình kiểm tra tính toàn vẹn cookie sẽ không từ chối cookie của người dùng đến từ miền này sang miền khác. Ngoài ra, bạn có thể tắt tính năng này để tối ưu hoá hiệu suất theo dõi trên mỗi trang.

tham số

Boolean   true hoặc false Giá trị mặc định là true. Nếu bạn đặt thông số này thành true, thì tính năng băm miền sẽ được bật. Nếu không, hàm băm miền sẽ bị tắt.

_setAllowLinker()

_setAllowLinker(bool)

Đặt cờ chức năng của trình liên kết trong quá trình bật tính năng theo dõi người dùng trên nhiều miền. Theo mặc định, phương thức này được đặt thành false và việc liên kết bị vô hiệu hoá. Xem thêm các phương thức _link(), _linkByPost()_setDomainName() để bật tính năng theo dõi trên nhiều miền. Hãy sử dụng phương thức _setAllowLinker trên trang web mục tiêu để trang web đích sử dụng dữ liệu cookie trong tham số URL thay vì logic phiên bản chuẩn.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_setAllowLinker', true]); 

tham số

Boolean  true hoặc Giá trị mặc định của falsefalse. Nếu bạn đặt thông số này thành true, thì trình liên kết sẽ được bật. Nếu không, tính năng liên kết miền sẽ bị tắt.

_setCookiePath()

_setCookiePath(newCookiePath)

Đặt đường dẫn cookie mới cho trang web của bạn. Theo mặc định, Google Analytics đặt đường dẫn cookie về cấp độ gốc (/). Trong hầu hết các trường hợp, đây là tùy chọn thích hợp và hoạt động chính xác với mã theo dõi mà bạn cài đặt trên trang web, blog hoặc thư mục web của công ty bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi quyền truy cập của người dùng chỉ bị hạn chế đối với một thư mục con của miền, phương pháp này có thể giải quyết các vấn đề về việc theo dõi bằng cách đặt một thư mục con làm đường dẫn mặc định cho tất cả hoạt động theo dõi.

Thông thường, bạn sẽ dùng cách này nếu dữ liệu của bạn không được theo dõi và bạn đã đăng ký dịch vụ blog và chỉ có quyền truy cập vào thư mục con đã xác định, hoặc nếu bạn đang sử dụng mạng Công ty hoặc Đại học và chỉ có quyền truy cập vào thư mục gốc.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_setCookiePath', '/myBlogDirectory']); 

tham số

String   newCookiePath Đường dẫn cookie mới cần đặt.

_setDomainName()

_setDomainName(newDomainName)

Đặt tên miền cho cookie GATC. Có 3 chế độ đối với phương thức này: ("auto" | "none" | [domain]). Theo mặc định, phương thức này được đặt thành auto cố gắng phân giải tên miền dựa trên thuộc tính document.domain trong DOM.

Chỉ định miền

Hãy xem Hướng dẫn theo dõi tên miền chéo để biết nhiều ví dụ minh họa thời điểm và cách chỉ định miền bằng phương thức này. Ví dụ sau minh hoạ cách bạn đặt tên miền thành example.com:

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']); 

Tách biệt miền cấp cao nhất

Việc đặt phương thức này thành none sẽ đảm bảo rằng mọi miền con đều không thể sử dụng cookie trong một miền nhất định.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_setDomainName', 'none']); 

tham số

String   newDomainName Tên miền mặc định mới cần đặt.

_storeGac(bool)

Xác định xem có nên tạo cookie GAC hay không. Theo mặc định, cookie GAC được viết bởi tập lệnh và bạn không cần phải làm gì để viết cookie. Bạn có thể tắt chế độ cài đặt của cookie này bằng cách dùng lệnh dưới đây.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_storeGac', false]);