Mã theo dõi: Tên miền và thư mục

Tài liệu tham khảo này mô tả các phương pháp mà bạn sử dụng để tuỳ chỉnh cách hoạt động của báo cáo Google Analytics trên nhiều miền, trên nhiều máy chủ lưu trữ hoặc trong các thư mục con của trang web.

Phương pháp thư mục/miền GATC

Thông tin chi tiết về phương pháp

_cookiePathCopy()

_cookiePathCopy(newPath)

Thay đổi đường dẫn của mọi cookie GATC thành đường dẫn mới được chỉ định. Hãy sử dụng tính năng này để theo dõi hành vi của người dùng từ cấu trúc thư mục này sang cấu trúc thư mục khác trên cùng một miền.

Khi được gọi, hàm này sẽ ngay lập tức sao chép mọi cookie vào đường dẫn cookie mới. Do đó, nếu phương thức _trackPageview() chưa được gọi, thì giá trị cho mọi cookie Analytics hiện có sẽ được cung cấp. Vì lý do đó, bạn nên gọi phương thức này sau _trackPageview() cũng như các phương thức cấu hình khác có thể ảnh hưởng đến giá trị cookie hoặc giá trị chiến dịch mà bạn muốn chuyển, chẳng hạn như _setCampaignCookieTimeout() hoặc _setReferrerOverride().

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_cookiePathCopy', '/newSubDirectory/']);

tham số

String   newPath Lộ trình mới để lưu trữ cookie GATC trong đó.

_getLinkerUrl()

_getLinkerUrl(targetUrl, useHash)

Phương thức này hoạt động cùng với các phương thức _setDomainName()_setAllowLinker() để cho phép theo dõi người dùng trên nhiều miền, dành riêng cho iFrame và các đường liên kết mở trong cửa sổ mới. Phương thức này trả về một chuỗi gồm tất cả dữ liệu cookie GATC từ đường liên kết khởi tạo bằng cách thêm dữ liệu đó vào tham số URL. Sau đó, thông số này có thể được chuyển đến một trang web khác hoặc iFrame.

Đoạn mã không đồng bộ (được đề xuất)
  _gaq.push(function() {
    var pageTracker = _gat._getTrackerByName(); // Gets the default tracker.
    var linkerUrl = pageTracker._getLinkerUrl('http://www.my-example-iframecontent.com/');
  });

tham số

String   targetUrl URL của trang web đích sẽ gửi giá trị cookie đến.

Boolean   useHash Đặt thành đúng để truyền các biến mã theo dõi bằng cách sử dụng dấu phân cách thẻ ký tự liên kết # thay vì dấu mặc định ? dấu phân tách chuỗi truy vấn.

giá trị trả về

String URL trình liên kết.

_link(targetUrl, useHash)

Phương thức này hoạt động cùng với các phương thức _setDomainName()_setAllowLinker() để cho phép theo dõi người dùng trên nhiều miền. Phương thức _link() chuyển cookie GATC từ trang web này sang trang web khác thông qua tham số URL (HTTP GET). URL này cũng thay đổi document.location và chuyển hướng người dùng đến URL mới.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
<a href="http://example.com/test.html"
onclick="_gaq.push(['_link', 'http://example.com/test.html']); return false;">click me</a>

tham số

String   targetUrl URL của trang web đích sẽ gửi giá trị cookie đến.

Boolean   useHash Đặt thành đúng để truyền các biến mã theo dõi bằng cách sử dụng dấu phân cách thẻ ký tự liên kết # thay vì dấu mặc định ? dấu phân tách chuỗi truy vấn.


_linkByPost()

_linkByPost(formObject, useHash)

Phương thức này hoạt động cùng với các phương thức _setDomainName()_setAllowLinker() để cho phép theo dõi người dùng trên nhiều miền. Phương thức _linkByPost() chuyển cookie GATC từ biểu mẫu giới thiệu đến một trang web khác trong một chuỗi được thêm vào giá trị hành động của biểu mẫu (HTTP POST). Phương thức này thường được dùng khi theo dõi hành vi của người dùng từ một trang web đến trang web giỏ hàng của bên thứ ba. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng phương thức này để gửi dữ liệu cookie đến các miền khác trong cửa sổ bật lên hoặc trong iFrame.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
    <form action="http://www.shoppingcartsite.com/myService/formProcessor.php"
    name="f" method="post" onsubmit="_gaq.push(['_linkByPost', this]);">
...
</form>

Ngoài ra, bạn phải đặt _setAllowLinker() thành true trên trang web đích để đường liên kết này hoạt động.

tham số

HTMLFormElement   formObject Đối tượng biểu mẫu đóng gói yêu cầu POST.

Boolean   useHash Đặt thành đúng để truyền các biến mã theo dõi bằng cách sử dụng dấu phân cách thẻ ký tự liên kết # thay vì dấu mặc định ? dấu phân tách chuỗi truy vấn.


_setAllowHash()

_setAllowHash(bool)

Đặt cờ băm cho phép miền. Theo mặc định, giá trị này được đặt thành true. Chức năng băm miền trong Google Analytics sẽ tạo giá trị băm từ miền của bạn và sử dụng số này để kiểm tra tính toàn vẹn của cookie cho khách truy cập. Nếu có nhiều miền phụ (chẳng hạn như example1.example.comexample2.example.com) và muốn theo dõi hành vi của người dùng trên cả hai miền phụ này, bạn nên tắt tính năng băm miền để quy trình kiểm tra tính toàn vẹn của cookie sẽ không từ chối cookie của người dùng chuyển từ miền này sang miền khác. Ngoài ra, bạn có thể tắt tính năng này để tối ưu hoá hiệu suất theo dõi trên mỗi trang.

tham số

Boolean   true hoặc false Giá trị mặc định là true. Nếu bạn đặt tham số này thành true, thì chức năng băm miền sẽ bật. Nếu không, băm miền sẽ bị tắt.

_setAllowLinker()

_setAllowLinker(bool)

Đặt cờ chức năng liên kết trong quá trình bật tính năng theo dõi người dùng trên nhiều miền. Theo mặc định, phương thức này được đặt thành false và tính năng liên kết sẽ bị vô hiệu hoá. Xem thêm các phương thức _link(), _linkByPost()_setDomainName() để bật tính năng theo dõi trên nhiều miền. Hãy sử dụng phương thức _setAllowLinker trên trang web đích để trang web đích sử dụng dữ liệu cookie trong tham số URL, thay vì logic phiên chuẩn.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_setAllowLinker', true]); 

tham số

Boolean  true hoặc false Giá trị mặc định là false. Nếu bạn đặt thông số này thành true, thì trình liên kết sẽ được bật. Nếu không, tính năng liên kết miền sẽ bị tắt.

_setCookiePath()

_setCookiePath(newCookiePath)

Đặt đường dẫn cookie mới cho trang web của bạn. Theo mặc định, Google Analytics đặt đường dẫn cookie về cấp gốc (/). Trong hầu hết các trường hợp, đây là lựa chọn thích hợp và hoạt động đúng cách với mã theo dõi mà bạn cài đặt trên trang web, blog hoặc thư mục web của công ty. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp mà quyền truy cập của người dùng chỉ bị hạn chế cho một thư mục con của một miền, thì phương pháp này có thể giải quyết các vấn đề về hoạt động theo dõi bằng cách đặt một thư mục con làm đường dẫn mặc định cho tất cả hoạt động theo dõi.

Thông thường, bạn sẽ sử dụng chế độ cài đặt này nếu dữ liệu của bạn không được theo dõi và bạn đã đăng ký một dịch vụ blog và chỉ có quyền truy cập vào thư mục con đã xác định, hoặc nếu bạn sử dụng mạng Doanh nghiệp hoặc Trường đại học và chỉ có quyền truy cập vào thư mục gốc.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_setCookiePath', '/myBlogDirectory']); 

tham số

String   newCookiePath Đường dẫn cookie mới cần thiết lập.

_setDomainName()

_setDomainName(newDomainName)

Đặt tên miền cho cookie GATC. Có 3 chế độ cho phương thức này: ("auto" | "none" | [domain]). Theo mặc định, phương thức này được đặt thành auto. Điều này sẽ cố gắng phân giải tên miền dựa trên thuộc tính document.domain trong DOM.

Chỉ định miền

Hãy xem Hướng dẫn theo dõi nhiều miền để xem nhiều ví dụ minh hoạ thời điểm và cách thức chỉ định một miền bằng phương thức này. Ví dụ sau minh hoạ cách bạn thiết lập tên miền thành example.com:

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']); 

Tách biệt các miền cấp cao nhất

Việc đặt phương thức này thành none đảm bảo rằng miền phụ không thể truy cập vào cookie trong một miền nhất định.

Đoạn mã không đồng bộ (được đề xuất)
_gaq.push(['_setDomainName', 'none']); 

tham số

String   newDomainName Tên miền mặc định mới cần đặt.

_storeGac(bool)

Xác định xem có nên tạo cookie GAC hay không. Theo mặc định, cookie GAC được viết bởi tập lệnh và bạn không cần phải làm gì để viết cookie đó. Bạn có thể tắt chế độ cài đặt của cookie này bằng cách dùng lệnh bên dưới.

Đoạn mã không đồng bộ (nên dùng)
_gaq.push(['_storeGac', false]);