Sử dụng cookie Google Analytics trên trang web

Tài liệu này mô tả cách Google Analytics sử dụng cookie để đo lường lượt tương tác của người dùng trên trang web.

Tổng quan

Google Analytics là một công cụ đơn giản và dễ sử dụng giúp chủ sở hữu trang web đo lường cách người dùng tương tác với nội dung trên trang web. Khi người dùng di chuyển giữa các trang web, Google Analytics cung cấp thẻ JavaScript (thư viện) của chủ sở hữu trang web để ghi lại thông tin về trang mà người dùng đã xem, ví dụ: URL của trang.

Thư viện JavaScript của Google Analytics sử dụng cookie HTTP để "remember" những gì người dùng đã làm trên các trang/lần tương tác trước đó với trang web.

Google Analytics hỗ trợ 3 thư viện JavaScript (thẻ) để đo lường mức sử dụng trang web: gtag.js, analytics.jsga.js. Các phần sau mô tả cách mỗi thư viện sử dụng cookie cho Universal AnalyticsGoogle Analytics 4, nếu có.

Đối với Google Analytics 4, thư viện JavaScript gtag.js sử dụng cookie của bên thứ nhất để:

 • Phân biệt người dùng riêng biệt
 • Phân biệt các phiên cho người dùng

Khi sử dụng cookie đề xuất JavaScript, hãy đặt cookie ở cấp cao nhất có thể. Ví dụ: nếu địa chỉ trang web của bạn là blog.example.co.uk, thì gtag.js sẽ đặt miền cookie thành .example.co.uk. Việc đặt cookie trên miền cấp cao nhất có thể cho phép đo lường xảy ra trên các miền con mà không cần bất kỳ cấu hình bổ sung nào.

gtag.js đặt các cookie sau:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
_ga 2 năm Dùng để phân biệt người dùng.
_ga_<container-id> 2 năm Dùng để duy trì trạng thái phiên.

Tuỳ chỉnh

Hãy đọc hướng dẫn về mã nhận dạng người dùng và cookie (GA4) của gtag.js để tìm hiểu cách tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt mặc định này bằng gtag.js.

Bạn có thể sử dụng thư viện JavaScript analytics.js hoặc thư viện JavaScript gtag.js cho Universal Analytics. Trong cả hai trường hợp, các thư viện đều sử dụng cookie của bên thứ nhất để:

 • Phân biệt người dùng riêng biệt
 • Điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu

Khi sử dụng cookie đề xuất JavaScript, hãy đặt cookie ở cấp cao nhất có thể. Ví dụ: nếu địa chỉ trang web của bạn là blog.example.co.uk, thì analytics.js và gtag.js sẽ đặt miền cookie thành .example.co.uk. Việc đặt cookie trên miền cấp cao nhất có thể cho phép đo lường xảy ra trên các miền con mà không cần bất kỳ cấu hình bổ sung nào.

gtag.js và analytics.js đặt các cookie sau:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
_ga 2 năm Dùng để phân biệt người dùng.
_gid 24 giờ Dùng để phân biệt người dùng.
_gat 1 phút Dùng để điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu. Nếu bạn triển khai Google Analytics qua Trình quản lý thẻ của Google, cookie này sẽ được đặt tên là _dc_gtm_<property- id>.
AMP_TOKEN 30 giây đến 1 năm Chứa mã thông báo có thể dùng để truy xuất mã ứng dụng từ dịch vụ mã ứng dụng khách AMP. Các giá trị khác có thể cho biết lựa chọn không tham gia, yêu cầu đang tiến hành hoặc lỗi khi truy xuất mã ứng dụng từ dịch vụ mã ứng dụng khách AMP.
_gac_<property-id> 90 ngày Chứa thông tin liên quan đến chiến dịch cho người dùng. Nếu bạn đã liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads, các thẻ chuyển đổi trên trang web của Google Ads sẽ đọc cookie này trừ khi bạn chọn không sử dụng. Tìm hiểu thêm.

Tuỳ chỉnh

Hãy đọc Hướng dẫn về cookie và thông tin nhận dạng người dùng (Universal Analytics) của gtag.js để tìm hiểu cách tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt mặc định này bằng gtag.js.

Hãy đọc hướng dẫn dành cho nhà lập trình Miền và Cookie analytics.js để tìm hiểu tất cả các cách cài đặt mặc định này có thể được tuỳ chỉnh bằng analytics.js.

Hãy đọc tài liệu Bảo mật và quyền riêng tư trong Universal Analytics để biết thêm thông tin về Universal Analytics và cookie.

Thư viện JavaScript gagajs sử dụng cookie bên thứ nhất để:

 • Xác định miền cần đo lường
 • Phân biệt người dùng riêng biệt
 • Điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu
 • Ghi nhớ số lượng và thời gian của các lượt truy cập trước đó
 • Ghi nhớ thông tin về nguồn lưu lượng truy cập
 • Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc phiên
 • Ghi nhớ giá trị của biến tùy chỉnh cấp khách truy cập

Theo mặc định, thư viện này đặt cookie trên miền được chỉ định trong thuộc tính trình duyệt document.host và đặt đường dẫn cookie thành cấp độ gốc (/). Thư viện này đặt các cookie sau:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
__utma 2 năm kể từ khi đặt/cập nhật Dùng để phân biệt người dùng và phiên hoạt động. Cookie này được tạo khi thư viện JavaScript thực thi và không có cookie __utma nào hiện có. Cookie này được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics.
__utmt 10 phút Dùng để điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu.
__utmb 30 phút từ khi đặt/cập nhật Dùng để xác định các phiên/lượt truy cập mới. Cookie này được tạo khi thư viện JavaScript thực thi và không có cookie __utmb hiện có nào. Cookie này được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics.
__utmc Kết thúc phiên hoạt động trên trình duyệt Không được sử dụng trong ga.js. Đặt khả năng tương tác với urchin.js. Trước đây, cookie này hoạt động cùng với cookie __utmb để xác định xem người dùng có truy cập vào một phiên/lượt truy cập mới hay không.
__utmz 6 tháng kể từ khi đặt/cập nhật Lưu trữ nguồn lưu lượng truy cập hoặc chiến dịch giải thích cách người dùng tiếp cận trang web của bạn. Cookie này được tạo khi thư viện JavaScript thực thi và được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics.
__utmv 2 năm kể từ khi đặt/cập nhật Dùng để lưu trữ dữ liệu biến tùy chỉnh ở cấp khách truy cập. Cookie này được tạo khi nhà phát triển sử dụng phương thức _setCustomVar với biến tuỳ chỉnh cấp khách truy cập. Cookie này cũng được dùng cho phương thức _setVar đã ngừng hoạt động. Cookie này được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics.

Tuỳ chỉnh

Bạn có thể sử dụng các phương pháp sau để tuỳ chỉnh cách đặt cookie:

 • _setDomainName – Đặt miền mà tất cả cookie sẽ được đặt.
 • _setCookiePath – Đặt đường dẫn mà tất cả cookie sẽ được đặt.
 • _setVisitorCookieTimeout – Đặt thời gian hết hạn cookie của khách truy cập Google Analytics tính bằng mili giây.
 • _setSessionCookieTimeout – Đặt thời gian chờ cookie của phiên mới tính bằng mili giây.
 • _setCampaignCookieTimeout – Đặt thời gian hết hạn của cookie chiến dịch tính bằng mili giây.
 • _storeGac – Truyền vào false để tắt cookie GAC. Mặc định là true.

Đọc hướng dẫn Theo dõi nhiều miền để tìm hiểu cách định cấu hình ga.js để đo lường hoạt động tương tác của người dùng trên các miền.

Trước đây, Google Analytics cung cấp một thư viện đo lường JavaScript có tên là urchin.js. Khi thư viện ga.js mới ra mắt, các nhà phát triển nên chuyển sang thư viện mới. Đối với các trang web chưa hoàn tất quá trình di chuyển, urchin.js đặt các cookie giống hệt với cookie được đặt trong ga.js. Đọc phần sử dụng cookie ga.js ở trên để biết thêm chi tiết.

Đối với những khách hàng đang dùng các tính năng của Google Analytics Do nhà quảng cáo hiển thị, chẳng hạn như tiếp thị lại, cookie DoubleClick bên thứ ba sẽ được dùng cùng với các cookie khác được mô tả trong tài liệu này cho những tính năng này. Để biết thêm thông tin về cookie này, hãy truy cập vào mục Câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư trong quảng cáo của Google.

Đối với các trang web sử dụng thử nghiệm nội dung của Google Analytics, các cookie sau được dùng cho các tính năng này ngoài các cookie khác được mô tả trong tài liệu này:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
__utmx 18 tháng Dùng để xác định xem người dùng có được đưa vào thử nghiệm hay không.
__utmxx 18 tháng Dùng để xác định thời điểm hết hạn thử nghiệm của người dùng.

Đối với các trang web sử dụng Optimize, những cookie sau sẽ được dùng cùng với các cookie khác được mô tả trong tài liệu này:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
_gaexp Phụ thuộc vào thời lượng của thử nghiệm, nhưng thường là 90 ngày. Dùng để xác định việc người dùng được đưa vào một thử nghiệm hay thời gian hết hạn của thử nghiệm mà người dùng đã được đưa vào.
_opt_awcid 24 giờ Dùng cho các chiến dịch được liên kết với Mã khách hàng Google Ads.
_opt_awmid 24 giờ Dùng cho các chiến dịch được liên kết với Mã chiến dịch Google Ads.
_opt_awgid 24 giờ Dùng cho các chiến dịch được liên kết với Mã nhóm quảng cáo trên Google Ads
_opt_awkid 24 giờ Dùng cho các chiến dịch được liên kết với Mã tiêu chí Google Ads
_opt_utmc 24 giờ Lưu trữ tham số truy vấn utm_campaign cuối cùng.
_opt_expid 10 giây Cookie này được tạo khi chạy thử nghiệm chuyển hướng. Công cụ này lưu trữ mã thử nghiệm, mã biến thể và đường liên kết giới thiệu đến trang đang được chuyển hướng.