Ads Data Hub'daki örnek sorgular

Bu örnek sorgularda SQL ve BigQuery hakkında bilgi sahibi olduğunuz varsayılır. BigQuery'deki SQL hakkında daha fazla bilgi edinin.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı sorguları

Floodlight değişkenlerini geçici tablolarla eşleştirme

Etkinlik tablosunda user_id ile özel Floodlight değişkenleri arasında bir eşleştirme oluşturun. Bu eşleştirme, daha sonra birinci taraf verilerini Campaign Manager 360 verileriyle birleştirmek için kullanılabilir.


/* Creating the match temp table. This can be a separate query and the
temporary table will persist for 72 hours. */

CREATE TABLE
 temp_table AS (
 SELECT
  user_id,
  REGEXP_EXTRACT(event.other_data, 'u1=([^;]*)') AS u1_val
 FROM
  adh.cm_dt_activities_attributed
 GROUP BY
  1,
  2 )

/* Matching to Campaign Manager 360 impression data */

SELECT
 imp.event.campaign_id,
 temp.u1_val,
 COUNT(*) AS cnt
FROM
 adh.cm_dt_impressions AS imp
JOIN
 tmp.temp_table AS temp USING (user_id)
GROUP BY
 1,
 2

Gösterim yayını

Gösterim yönetimi için uygun olan bu örnek, sıklık sınırları dışında sunulan gösterimlerin sayısını gösterir veya belirli potansiyel müşterilere reklamların yeterince gösterilip gösterilmediğini belirtir. Sitelerinizi ve taktiklerinizi optimize etmek için bu bilgilerden yararlanarak seçtiğiniz bir kitleye doğru sayıda gösterim yayınlayın.

/* For this query to run, @advertiser_ids and @campaigns_ids
must be replaced with actual IDs. For example [12345] */

WITH filtered_uniques AS (
 SELECT
  user_id,
  COUNT(event.placement_id) AS frequency
 FROM adh.cm_dt_impressions
 WHERE user_id != '0'
  AND event.advertiser_id IN UNNEST(@advertiser_ids)
  AND event.campaign_id IN UNNEST(@campaign_ids)
  AND event.country_domain_name = 'US'
 GROUP BY user_id
)
SELECT
 frequency,
 COUNT(*) AS uniques
FROM filtered_uniques
GROUP BY frequency
ORDER BY frequency
;

Bu örnek, benzersiz çerez sayısı veya sıklığında artışa ya da düşüşe neden olan taktikleri ve reklam biçimlerini belirlemeye yardımcı olur.

/* For this query to run, @advertiser_ids and @campaigns_ids and @placement_ids
must be replaced with actual IDs. For example [12345] */

SELECT
 COUNT(DISTINCT user_id) AS total_users,
 COUNT(DISTINCT event.site_id) AS total_sites,
 COUNT(DISTINCT device_id_md5) AS total_devices,
 COUNT(event.placement_id) AS impressions
FROM adh.cm_dt_impressions
WHERE user_id != '0'
 AND event.advertiser_id IN UNNEST(@advertiser_ids)
 AND event.campaign_id IN UNNEST(@campaign_ids)
 AND event.placement_id IN UNNEST(@placement_ids)
 AND event.country_domain_name = 'US'
;

Sorgunuzu daraltmak için WHERE yan tümcesine site veya yerleşim kimlikleri de ekleyebilirsiniz.

Bu örnek, cm_dt_impressions tablosu ile cm_dt_state meta veri tablosunu birleştirerek toplam gösterim sayısını, duruma göre çerez sayısını ve kullanıcı bazında ortalama gösterimi, Kuzey Amerika'daki coğrafi eyaletlere veya bölgelere göre gruplandırarak gösterir.


WITH impression_stats AS (
 SELECT
  event.country_domain_name AS country,
  CONCAT(event.country_domain_name, '-', event.state) AS state,
  COUNT(DISTINCT user_id) AS users,
  COUNT(*) AS impressions
 FROM adh.cm_dt_impressions
 WHERE event.country_domain_name = 'US'
  OR event.country_domain_name = 'CA'
 GROUP BY 1, 2
)
SELECT
 country,
 IFNULL(state_name, state) AS state_name,
 users,
 impressions,
 FORMAT(
  '%0.2f',
  IF(
   IFNULL(impressions, 0) = 0,
   0,
   impressions / users
  )
 ) AS avg_imps_per_user
FROM impression_stats
LEFT JOIN adh.cm_dt_state USING (state)
;

Display & Video 360 kitleleri

Bu örnek, Display & Video 360 kitlelerinin nasıl analiz edileceğini gösterir. Gösterimlerin hangi kitlelere ulaştığını öğrenin ve bazı kitlelerin diğerlerinden daha iyi performans gösterip göstermediğini belirleyin. Bu bilgi, hedeflerinize bağlı olarak tekil çerez sayısını (reklamları çok sayıda kullanıcıya gösterme) ve kalitesini (dar hedefleme ve görüntülenebilir gösterimler) dengelemenize yardımcı olabilir.

/* For this query to run, @advertiser_ids and @campaigns_ids and @placement_ids
must be replaced with actual IDs. For example [12345] */

WITH filtered_impressions AS (
 SELECT
  event.event_time as date,
  CASE
   WHEN (event.browser_enum IN ('29', '30', '31')
      OR event.os_id IN
       (501012, 501013, 501017, 501018,
        501019, 501020, 501021, 501022,
        501023, 501024, 501025, 501027))
   THEN 'Mobile'
   ELSE 'Desktop'
  END AS device,
  event.dv360_matching_targeted_segments,
  event.active_view_viewable_impressions,
  event.active_view_measurable_impressions,
  user_id
 FROM adh.cm_dt_impressions
 WHERE event.dv360_matching_targeted_segments != ''
  AND event.advertiser_id in UNNEST(@advertiser_ids)
  AND event.campaign_id IN UNNEST(@campaign_ids)
  AND event.dv360_country_code = 'US'
)
SELECT
 audience_id,
 device,
 COUNT(*) AS impressions,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS uniques,
 ROUND(COUNT(*) / COUNT(DISTINCT user_id), 1) AS frequency,
 SUM(active_view_viewable_impressions) AS viewable_impressions,
 SUM(active_view_measurable_impressions) AS measurable_impressions
FROM filtered_impressions
JOIN UNNEST(SPLIT(dv360_matching_targeted_segments, ' ')) AS audience_id
GROUP BY 1, 2
;

Görüntülenebilirlik

Bu örnek, Aktif Görüntüleme Plus görüntülenebilirlik metriklerinin nasıl ölçüleceğini gösterir.


WITH T AS (
  SELECT cm_dt_impressions.event.impression_id AS Impression,
     cm_dt_impressions.event.active_view_measurable_impressions AS AV_Measurable,
     SUM(cm_dt_active_view_plus.event.active_view_plus_measurable_count) AS AVP_Measurable
   FROM adh.cm_dt_impressions
FULL JOIN adh.cm_dt_active_view_plus
     ON (cm_dt_impressions.event.impression_id =
       cm_dt_active_view_plus.event.impression_id)
  GROUP BY Impression, AV_Measurable
)
SELECT COUNT(Impression), SUM(AV_Measurable), SUM(AVP_Measurable)
 FROM T
;


WITH Raw AS (
 SELECT
  event.ad_id AS Ad_Id,
 SUM(event.active_view_plus_measurable_count) AS avp_total,
 SUM(event.active_view_first_quartile_viewable_impressions) AS avp_1st_quartile,
 SUM(event.active_view_midpoint_viewable_impressions) AS avp_2nd_quartile,
 SUM(event.active_view_third_quartile_viewable_impressions) AS avp_3rd_quartile,
 SUM(event.active_view_complete_viewable_impressions) AS avp_complete
 FROM
  adh.cm_dt_active_view_plus
 GROUP BY
  1
)

SELECT
 Ad_Id,
 avp_1st_quartile / avp_total AS Viewable_Rate_1st_Quartile,
 avp_2nd_quartile / avp_total AS Viewable_Rate_2nd_Quartile,
  avp_3rd_quartile / avp_total AS Viewable_Rate_3rd_Quartile,
  avp_complete / avp_total AS Viewable_Rate_Completion_Quartile
FROM
 Raw
WHERE
 avp_total > 0
ORDER BY
 Viewable_Rate_1st_Quartile DESC
;

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı'ndaki dinamik veriler

Dinamik profil ve feed başına gösterim sayısı

SELECT
 event.dynamic_profile,
 feed_name,
 COUNT(*) as impressions
FROM adh.cm_dt_impressions
JOIN UNNEST (event.feed) as feed_name
GROUP BY 1, 2;

Feed 1'deki dinamik raporlama etiketi başına gösterim sayısı

SELECT
 event.feed_reporting_label[SAFE_ORDINAL(1)] feed1_reporting_label,,
 COUNT(*) as impressions
FROM adh.cm_dt_impressions
WHERE event.feed_reporting_label[SAFE_ORDINAL(1)] <> “” # where you have at least one reporting label set
GROUP BY 1;

Feed 2'de raporlama etiketinin "red" olduğu gösterimlerin sayısı

SELECT
 event.feed_reporting_label[SAFE_ORDINAL(2)] AS feed1_reporting_label,
 COUNT(*) as impressions
FROM adh.cm_dt_impressions
WHERE event.feed_reporting_label[SAFE_ORDINAL(2)] = “red”
GROUP BY 1;

Feed 1'de reporting_dimension_1 değerinin "red" ve reporting_dimension_2 değerinin "car" olduğu gösterimlerin sayısı

SELECT
 event.feed_reporting_label[SAFE_ORDINAL(1)] AS feed1_reporting_label,
 event.feed_reporting_dimension1[SAFE_ORDINAL(1)] AS feed1_reporting_dimension1,
 event.feed_reporting_dimension2[SAFE_ORDINAL(1)] AS feed2_reporting_dimension1,
 event.feed_reporting_dimension3[SAFE_ORDINAL(1)] AS feed3_reporting_dimension1,
 event.feed_reporting_dimension4[SAFE_ORDINAL(1)] AS feed4_reporting_dimension1,
 event.feed_reporting_dimension5[SAFE_ORDINAL(1)] AS feed5_reporting_dimension1,
 event.feed_reporting_dimension6[SAFE_ORDINAL(1)] AS feed6_reporting_dimension1,
 COUNT(*) as impressions
FROM adh.cm_dt_impressions
WHERE event.feed_reporting_dimension1[SAFE_ORDINAL(1)] = “red”
AND event.feed_reporting_dimension2[SAFE_ORDINAL(1)] = “car”
GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7;

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı'ndaki reklam biçimleri

Bu örnekler, tekil çerez sayısını veya gösterim sıklığını en üst düzeye çıkaran reklam biçimlerinin nasıl belirleneceğini gösterir. Toplam tekil çerez sayısı ile kullanıcılara reklamların gösterilme sayısını dengelemek için bu bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Gösterim yayını

/* For this query to run, @advertiser_ids and @campaigns_ids
must be replaced with actual IDs. For example [12345]. YOUR_BQ_DATASET must be
replaced with the actual name of your dataset.*/

WITH filtered_uniques AS (
 SELECT
  user_id,
  CASE
   WHEN creative_type LIKE '%Video%' THEN 'Video'
   WHEN creative_type IS NULL THEN 'Unknown'
   ELSE 'Display'
  END AS creative_format,
  COUNT(*) AS impressions
 FROM adh.cm_dt_impressions impression
 LEFT JOIN YOUR_BQ_DATASET.campaigns creative
  ON creative.rendering_id = impression.event.rendering_id
 WHERE user_id != '0'
  AND event.advertiser_id IN UNNEST(@advertiser_ids)
  AND event.campaign_id IN UNNEST(@campaign_ids)
  AND event.country_domain_name = 'US'
 GROUP BY user_id, creative_format
)
SELECT
 impressions AS frequency,
 creative_format,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS uniques,
 SUM(impressions) AS impressions
FROM filtered_uniques
GROUP BY frequency, creative_format
ORDER BY frequency
;

/* For this query to run, @advertiser_ids and @campaigns_ids
must be replaced with actual IDs. For example [12345]. YOUR_BQ_DATASET must be
replaced with the actual name of your dataset. */

WITH filtered_impressions AS (
 SELECT
  event.campaign_id AS campaign_id,
  event.rendering_id AS rendering_id,
  user_id
 FROM adh.cm_dt_impressions
 WHERE user_id != '0'
  AND event.advertiser_id IN UNNEST(@advertiser_ids)
  AND event.campaign_id IN UNNEST(@campaign_ids)
  AND event.country_domain_name = 'US'
)
SELECT
 Campaign,
 CASE
  WHEN creative_type LIKE '%Video%' THEN 'Video'
  WHEN creative_type IS NULL THEN 'Unknown'
  ELSE 'Display'
 END AS creative_format,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS users,
 COUNT(*) AS impressions
FROM filtered_impressions
LEFT JOIN YOUR_BQ_DATASET.campaigns USING (campaign_id)
LEFT JOIN YOUR_BQ_DATASET.creatives USING (rendering_id)
GROUP BY 1, 2
;

_rdid tabloları içeren mobil uygulama gösterimleri

Sorgu 1:


SELECT
 campaign_id,
 COUNT(*) AS imp,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS users
FROM adh.google_ads_impressions
WHERE is_app_traffic
GROUP BY 1
;

Sorgu 2:


SELECT
 campaign_id,
 COUNT(DISTINCT device_id_md5) AS device_ids
FROM adh.google_ads_impressions_rdid
GROUP BY 1
;

Sonuçlar campaign_id kullanılarak birleştirilebilir.

Demografik gruba yayınlama

Bu örnek, belirli bir demografik gruba hangi kampanyaların ulaştığını nasıl belirleyeceğinizi gösterir.

/* For this query to run, @customer_id
must be replaced with an actual ID. For example [12345] */

WITH impression_stats AS (
 SELECT
  campaign_id,
  demographics.gender AS gender_id,
  demographics.age_group AS age_group_id,
  COUNT(DISTINCT user_id) AS users,
  COUNT(*) AS impressions
 FROM adh.google_ads_impressions
 WHERE customer_id = @customer_id
 GROUP BY 1, 2, 3
)
SELECT
 campaign_name,
 gender_name,
 age_group_name,
 users,
 impressions
FROM impression_stats
LEFT JOIN adh.google_ads_campaign USING (campaign_id)
LEFT JOIN adh.gender USING (gender_id)
LEFT JOIN adh.age_group USING (age_group_id)
ORDER BY 1, 2, 3
;

Bir kullanıcı grubunu başka bir gruptan çıkarma

Bu örnek, bir kullanıcı grubunun diğerinden nasıl çıkarılacağını gösterir. Bu tekniğin dönüşüm gerçekleştirmeyen, görüntülenebilir gösterimi olmayan ve tıklama yapmayan kullanıcıları sayma gibi çok çeşitli uygulama alanları bulunur.


WITH exclude AS (
 SELECT DISTINCT user_id
 FROM adh.google_ads_impressions
 WHERE campaign_id = 123
)

SELECT
 COUNT(DISTINCT imp.user_id) -
   COUNT(DISTINCT exclude.user_id) AS users
FROM adh.google_ads_impressions imp
LEFT JOIN exclude
 USING (user_id)
WHERE imp.campaign_id = 876
;

Görüntülenebilirlik

Sorgu örnekleriyle görüntülenebilirliğe genel bakış için Gelişmiş Aktif Görüntüleme metrikleri bölümüne bakın.

SELECT
 customer_id,
 customer_timezone,
 count(1) as impressions
FROM adh.google_ads_impressions i
 INNER JOIN adh.google_ads_customer c
  ON c.customer_id = i.customer_id
WHERE TIMESTAMP_MICROS(i.query_id.time_usec) >= CAST(DATETIME(@date, c.customer_timezone) AS TIMESTAMP)
AND TIMESTAMP_MICROS(i.query_id.time_usec) < CAST(DATETIME_ADD(DATETIME(@date, c.customer_timezone), INTERVAL 1 DAY) AS TIMESTAMP)
GROUP BY customer_id, customer_timezone

Envanter türü

Bu örnek sorguda, envanter türü kavramı gösterilmektedir. Reklamlarınızın hangi envanterde (ör. Gmail veya YouTube Music) sunulduğunu belirlemek için inventory_type alanını kullanabilirsiniz. Muhtemel değerler: YOUTUBE, YOUTUBE_TV, YOUTUBE_MUSIC, SEARCH, GMAIL, OTHER. Diğeri, Google Görüntülü Reklam veya Video Ağı anlamına gelir.

SELECT
 i.campaign_id,
 cmp.campaign_name,
 i.inventory_type,
 COUNT(i.query_id.time_usec) AS impressions
FROM adh.google_ads_impressions i
LEFT JOIN adh.google_ads_campaign cmp ON (i.campaign_id = cmp.campaign_id)
WHERE
 TIMESTAMP_MICROS(i.query_id.time_usec)
 BETWEEN @local_start_date
 AND TIMESTAMP_ADD(@local_start_date,INTERVAL @number_days*24 HOUR)
GROUP BY 1, 2, 3
ORDER BY 4 DESC

YouTube reklam kapsülü sorguları

Reklam kapsülleri, daha uzun YouTube izleme oturumlarında 2 reklamı tek bir reklam arasında gruplandırır. (Yalnızca 2 reklamla sınırlandırılmış bir reklam arası düşünün.) Reklam kapsüllerinde sunulan reklamlar atlanabilir olarak kalır. Ancak kullanıcı ilk reklamı atlarsa ikinci reklam da atlanır.

SELECT
 cmp.campaign_name,
 imp.is_app_traffic,
 COUNT(*) AS total_impressions,
 COUNTIF(clk.click_id IS NOT NULL) AS total_trueview_views
FROM adh.google_ads_impressions imp
JOIN adh.google_ads_campaign cmp USING (campaign_id)
JOIN adh.google_ads_adgroup adg USING (adgroup_id)
LEFT JOIN adh.google_ads_clicks clk ON
 imp.impression_id = clk.impression_id
WHERE
 imp.customer_id IN UNNEST(@customer_ids)
 AND adg.adgroup_type = 'VIDEO_TRUE_VIEW_IN_STREAM'
 AND cmp.advertising_channel_type = 'VIDEO'
GROUP BY 1, 2

Satır öğelerine göre Display & Video 360 görüntülenebilirlik metrikleri

WITH
 imp_stats AS (
  SELECT
   imp.line_item_id,
   count(*) as total_imp,
   SUM(num_active_view_measurable_impression) AS num_measurable_impressions,
   SUM(num_active_view_eligible_impression) AS num_enabled_impressions
  FROM adh.dv360_youtube_impressions imp
  WHERE
   imp.line_item_id IN UNNEST(@line_item_ids)
  GROUP BY 1
 ),
 av_stats AS (
  SELECT
   imp.line_item_id,
   SUM(num_active_view_viewable_impression) AS num_viewable_impressions
  FROM adh.dv360_youtube_impressions imp
  LEFT JOIN
   adh.dv360_youtube_active_views av
   ON imp.impression_id = av.impression_id
  WHERE
   imp.line_item_id IN UNNEST(@line_item_ids)
  GROUP BY 1
 )
SELECT
 li.line_item_name,
 SUM(imp.total_imp) as num_impressions,
 SUM(imp.num_measurable_impressions) AS num_measurable_impressions,
 SUM(imp.num_enabled_impressions) AS num_enabled_impressions,
 SUM(IFNULL(av.num_viewable_impressions, 0)) AS num_viewable_impressions
FROM imp_stats as imp
LEFT JOIN av_stats AS av USING (line_item_id)
JOIN adh.dv360_youtube_lineitem li ON (imp.line_item_id = li.line_item_id)
GROUP BY 1

YouTube Reserve sorguları

Reklamverene göre gösterim yayını

Bu sorgu, reklamveren başına gösterim ve farklı kullanıcı sayısını ölçer. Bu sayıları kullanarak kullanıcı başına ortalama gösterim sayısını (veya "reklam sıklığını") hesaplayabilirsiniz.

SELECT
 advertiser_name,
 COUNT(*) AS imp,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS users
FROM adh.yt_reserve_impressions AS impressions
JOIN adh.yt_reserve_order order ON impressions.order_id = order.order_id
GROUP BY 1
;

Reklam atlama sayısı

Bu sorgu müşteri, kampanya, reklam grubu ve reklam öğesi başına reklam atlama sayısını ölçer.

SELECT
 impression_data.customer_id,
 impression_data.campaign_id,
 impression_data.adgroup_id,
 impression_data.ad_group_creative_id,
 COUNTIF(label = "videoskipped") AS num_skips
FROM
 adh.google_ads_conversions
GROUP BY 1, 2, 3, 4;

Genel sorgular

Özel çakışma

Bu sorgu, 2 veya daha fazla kampanyanın çakışmasını ölçer. Çakışmayı, isteğe bağlı ölçütlere göre ölçmek için özelleştirilebilir.

/* For this query to run, @campaign_1 and @campaign_2 must be replaced with
actual campaign IDs. */

WITH flagged_impressions AS (
SELECT
 user_ID,
 SUM(IF(campaign_ID in UNNEST(@campaign_1), 1, 0)) AS C1_impressions,
 SUM(IF(campaign_ID in UNNEST(@campaign_2), 1, 0)) AS C2_impressions
FROM adh.cm_dt_impressions
GROUP BY user_ID

SELECT COUNTIF(C1_impressions > 0) as C1_cookie_count,
 COUNTIF(C2_impressions > 0) as C2_cookie_count,
 COUNTIF(C1_impressions > 0 and C2_impressions > 0) as overlap_cookie_count
FROM flagged_impressions
;

İş Ortağı Tarafından Satılan - Çapraz Satış

Bu sorgu, iş ortağı tarafından satılan envanterin gösterimlerini ve tıklamalarını ölçer.

SELECT
 a.record_date AS record_date,
 a.line_item_id AS line_item_id,
 a.creative_id AS creative_id,
 a.ad_id AS ad_id,
 a.impressions AS impressions,
 a.click_through AS click_through,
 a.video_skipped AS video_skipped,
 b.pixel_url AS pixel_url
FROM
 (
  SELECT
   FORMAT_TIMESTAMP('%D', TIMESTAMP_MICROS(i.query_id.time_usec), 'Etc/UTC') AS record_date,
   i.line_item_id as line_item_id,
   i.creative_id as creative_id,
   i.ad_id as ad_id,
   COUNT(i.query_id) as impressions,
   COUNTIF(c.label='video_click_to_advertiser_site') AS click_through,
   COUNTIF(c.label='videoskipped') AS video_skipped
  FROM
   adh.partner_sold_cross_sell_impressions AS i
   LEFT JOIN adh.partner_sold_cross_sell_conversions AS c
    ON i.impression_id = c.impression_id
  GROUP BY
   1, 2, 3, 4
  ) AS a
  JOIN adh.partner_sold_cross_sell_creative_pixels AS b
   ON (a.ad_id = b.ad_id)
;

Uygulama mağazası gösterim sayısı

Aşağıdaki sorgu, uygulama mağazasına ve uygulamaya göre gruplandırılmış toplam gösterim sayısını gösterir.

SELECT app_store_name, app_name, COUNT(*) AS number
FROM adh.google_ads_impressions AS imp
JOIN adh.mobile_app_info
USING (app_store_id, app_id)
WHERE imp.app_id IS NOT NULL
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC