Słownik

Widok aktywny

Technologia stosowana w YouTube oraz w niektórych witrynach i aplikacjach w sieci reklamowej, która pozwala Google sprawdzić, czy reklama była widoczna dla potencjalnych klientów.

Zdarzenie dotyczące reklamy

Interakcja użytkownika z reklamą, np. obejrzenie lub kliknięcie.

Funkcja agregacji

Zestaw funkcji SQL, które podsumowują zawartość wielu wierszy w postaci jednej wartości.

Wymagania dotyczące agregacji

Wartości progowe określające minimalną liczbę użytkowników wymaganą przez dany zestaw wyników, aby został uznany za wystarczająco zagregowany. Liczba ta w przypadku zapytań kierowanych tylko na kliknięcia i konwersje wynosi 10, a w przypadku pozostałych rodzajów zapytań – 50.

Analityk

Rola dostępu użytkownika przyznająca uprawnienia do zapisu, edycji i wykonywania zapytań oraz zarządzania nimi.

Funkcje analityczne

Zestaw funkcji SQL, które obliczają wartości w grupie wierszy, a potem zwracają po jednym wyniku dla każdego wiersza. Uwaga: w Centrum danych reklam wszystkie funkcje analityczne są zablokowane.

BigQuery

W pełni zarządzana bezserwerowa hurtownia danych dla firm służąca do przechowywania ogromnych zbiorów danych i wykonywania zapytań, które ich dotyczą.

BigQuery ML

Funkcja w BigQuery, która umożliwia tworzenie i wdrażanie za pomocą SQL modeli systemów uczących się w olbrzymich uporządkowanych i półuporządkowanych zbiorach danych.

Konto podrzędne

Subkonto w ramach głównego konta Centrum danych reklam. Służy do łączenia danych w dwupoziomowej strukturze konta, gdy właściciel konta Centrum danych reklam nie jest zarazem właścicielem połączonego konta platformy reklamowej.

Konwersja po kliknięciu (CTC)

Konwersja powiązana z kliknięciem reklamy.

  • Szczegółowe informacje o konwersjach po kliknięciu można uzyskać tylko w przypadku urządzeń z Androidem
  • W systemie iOS konwersje takie są niedostępne. Będą one reprezentowane przez dane INTERACTION dopasowane do platformy zakupu.

Cloud Identity and Access Management (Uprawnienia)

Narzędzie kontroli dostępu, które umożliwia zarządzanie uprawnieniami do zasobów Google Cloud.

Cloud Functions

Bezserwerowa platforma obliczeniowa oparta na zdarzeniach, która umożliwia tworzenie funkcji reagujących na zdarzenia Google Cloud bez zarządzania serwerem ani środowiskiem wykonawczym.

Cloud Pub/Sub

W pełni zarządzana usługa do komunikacji w czasie rzeczywistym, która umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości między niezależnymi aplikacjami.

Cloud Scheduler

Zarządzana usługa cron, która umożliwia planowanie wykonywania zadań o określonych porach lub w regularnych odstępach czasu.

Cloud Shell

Interfejs wiersza poleceń zapewniający dostęp do zasobów Google Cloud bezpośrednio w przeglądarce.

Repozytorium Cloud Source

Skalowalne, działające w chmurze repozytorium Git o pełnej funkcjonalności, które służy do przechowywania i śledzenia kodu oraz zarządzania nim.

Compute Engine

Komponent typu infrastruktura jako usługa (IaaS) dostępny w ramach Google Cloud, który umożliwia uruchamianie i używanie skalowalnej liczby maszyn wirtualnych na żądanie.

Atrybucja oparta na danych

Atrybucja oparta na danych to model powodujący, że każdemu punktowi styczności z reklamą, który przyczynił się do danej konwersji, przypisywany jest częściowy udział. Zobacz też: atrybucja ostatniego kliknięcia.

Menedżer wdrażania

Usługa wdrażania infrastruktury, która automatyzuje tworzenie zasobów Google Cloud i zarządzanie nimi.

Sprawdzanie różnic

Kategoria kontroli prywatności, która bada różnicę między bieżącym wynikiem a historycznymi wynikami zapytania.

Konwersja po wyświetleniu angażującym (EVC)

Konwersje po wyświetleniu angażującym to metoda zliczania konwersji, która rejestruje zdarzenie zaangażowania po 10 sekundach odtwarzania reklamy wideo In-Stream możliwej do pominięcia, nawet jeśli użytkownik nie kliknie reklamy. W przypadku kampanii promujących aplikacje:

  • Szczegółowe informacje o EVC można uzyskać tylko w przypadku urządzeń z Androidem
  • EVC nie są dostępne w przypadku urządzeń z iOS. Będą one reprezentowane przez dane INTERACTION dopasowane do platformy zakupu.

Europejski Obszar Gospodarczy

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) i 3 państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra

Wiersz zbiorczy zliczający dane, które zostały odfiltrowane w efekcie kontroli prywatności. Co ważne, ten wiersz także może zostać odfiltrowany z wyników, jeśli zawiera dane mniejszej łącznej liczby użytkowników niż ta wymagana przez agregację.

Dane własne

Dane własne to informacje zebrane przez Ciebie w swoich witrynach, aplikacjach, sklepach stacjonarnych lub innych miejscach, w których klienci bezpośrednio udostępniają Ci swoje dane. Więcej informacji znajdziesz na stronie Zasady w sekcji Dane klienta.

Floodlight

System śledzenia konwersji używany przez Google Marketing Platform.

Limit wyświetleń na użytkownika

Ograniczenie określające, ile razy reklama może się wyświetlić danemu użytkownikowi.

Pełne złączenie

Typ złączenia SQL, który zwraca wszystkie wiersze z obu tabel nawet wtedy, gdy nie spełniają kryteriów złączenia. Jeśli dany wiersz nie wejdzie w skład złączenia, kolumny z drugiej tabeli zwrócą wartość NULL.

gcloud

Ujednolicone narzędzie wiersza poleceń przeznaczone do Google Cloud i rozpowszechniane za pomocą pakietu SDK Google Cloud.

Dane Google

Należące do firmy Google i przez nią zarządzane

Dane pochodzące z usługi, która należy do firmy Google i jest przez nią zarządzana, np. z YouTube, wyszukiwarki, Zakupów, Gmaila, kampanii Performance Max czy Chrome. Dowiedz się więcej o danych, które można połączyć z Centrum danych reklam, oraz o regułach złączania danych.

Usługa Google

Usługa, np. usługi reklamowe online, wyszukiwarki online i usługi platformowe do udostępniania filmów. Przykładami usług Google są Google Ads, wyszukiwarka i YouTube. Więcej informacji o usługach Google

Złączenie wewnętrzne

Typ złączenia SQL, który zwraca wszystkie wiersze spełniające warunek złączenia. Zwracane są tylko wiersze spełniające warunek złączenia, czyli część wspólna tabel.

Nieprawidłowy ruch

Nieprawidłowy ruch to każda aktywność, która nie pochodzi od prawdziwego użytkownika wykazującego zainteresowanie. Jej źródłem są m.in. przypadkowe kliknięcia spowodowane uciążliwymi reklamami, fałszywe kliknięcia od konkurujących ze sobą reklamodawców czy botnety reklamowe.

Atrybucja ostatniego kliknięcia

Atrybucja ostatniego kliknięcia to model powodujący, że cały udział w konwersji jest przypisywany do ostatniego kliknięcia, które przyczyniło się do tej konwersji. Zobacz też: atrybucja oparta na danych.

Złączenie lewe

Typ złączenia SQL, który zwraca wszystkie wiersze z tabeli występującej „po lewej stronie”. Jeśli rekord w tabeli po prawej stronie nie łączy się z niczym w tabeli po lewej stronie, zwraca wartość NULL w przypadku wszystkich kolumn w tabeli po prawej stronie.

Konto nadrzędne

W dwupoziomowej strukturze konta konto nadrzędne jest głównym kontem Centrum danych reklam i zawiera konta podrzędne. Służy do łączenia danych, jeśli właściciel konta Centrum danych reklam nie jest zarazem właścicielem połączonego konta platformy reklamowej.

Informacje umożliwiające identyfikację

Informacje, które można wykorzystać bezpośrednio do zidentyfikowania lub precyzyjnego zlokalizowania danej osoby albo do skontaktowania się z nią. Mogą to być na przykład adresy e-mail lub numery telefonów.

Menedżer relacji

Rola dostępu użytkownika przyznająca uprawnienia do łączenia i rozłączania danych na koncie.

Remarketing

Kierowanie reklam na użytkowników, którzy weszli już kiedyś w interakcję z Twoimi reklamami, witrynami lub aplikacjami.

Złączenie prawe

Typ złączenia SQL, który działa symetrycznie do złączeń lewych.

Kontrole statyczne

Kategoria kontroli prywatności szukającej potencjalnych problemów związanych z prywatnością, które można wykryć przed wykonaniem zapytania lub w jego trakcie.

Superużytkownik

Rola dostępu użytkownika zapewniająca pełny dostęp do konta i całkowitą kontrolę nad nim.

TrueView

Kategoria reklam w YouTube, które użytkownicy mogą pomijać lub oglądać po wyrażeniu zgody. Jeśli reklama zostanie pominięta, nie naliczymy za nią żadnych opłat.

Widoczność

Wartość, która określa, czy reklama była widoczna czy nie.

  • Reklama displayowa zostaje uznana za widoczną, gdy co najmniej połowa jej powierzchni była widoczna na ekranie przez przynajmniej 1 sekundę.
  • Reklama wideo zostaje uznana za widoczną, jeśli co najmniej połowa jej powierzchni podczas odtwarzania wideo była widoczna na ekranie przez przynajmniej 2 sekundy.