Lỗi khi tải quảng cáo

Khi một quảng cáo không tải được, hệ thống sẽ gọi một lệnh gọi lại về lỗi, lệnh gọi lại này cung cấp một đối tượng LoadAdError.

Đoạn mã sau đây truy xuất thông tin về lỗi khi không tải được một quảng cáo có tặng thưởng:

onAdFailedToLoad: (ad, loadAdError) {
 // Gets the domain from which the error came.
 String domain = loadAdError.domain;

 // Gets the error code. See
 // https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/ads/AdRequest
 // and https://developers.google.com/admob/ios/api/reference/Enums/GADErrorCode
 // for a list of possible codes.
 int code = loadAdError.code;

 // A log friendly string summarizing the error.
 String message = loadAdError.message;

 // Get response information, which may include results of mediation requests.
 ResponseInfo? responseInfo = loadAdError.responseInfo;
}

Bạn có thể dùng thông tin này để xác định chính xác hơn nguyên nhân khiến quảng cáo không tải được. Đặc biệt, đối với các lỗi trong miền com.google.admob trên iOS và com.google.android.gms.ads trên Android, bạn có thể tìm thấy GetMessage() trong bài viết này trong trung tâm trợ giúp để biết thông tin giải thích chi tiết hơn và các hành động mà bạn có thể thực hiện để giải quyết vấn đề.