SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

Google Mobile Ads C++ SDK รวม Google Mobile Ads SDK สำหรับ iOS และ Android และพร้อมให้บริการบนแพลตฟอร์มดังกล่าวเท่านั้น

การใช้งาน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google อยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ Google Developers

หากต้องการติดตั้ง SDK นี้ โปรดดูเริ่มต้นใช้งาน