Configure a Button

הכלי שלמטה מאפשר לך להגדיר לחצן הרשמה מוטמע. ניתן להגדיר את אפשרויות התצוגה של הלחצן, להציג תצוגה מקדימה שלו ולהעתיק את הקוד הדרוש כדי להכניס את הלחצן לדף.