نسخه نمایشی پخش کننده YouTube

این صفحه عملکردهای YouTube Player API را نشان می دهد. پخش‌کننده‌های جاسازی‌شده باید دیدی با ابعاد حداقل 200 پیکسل در 200 پیکسل داشته باشند. اگر پخش‌کننده کنترل‌ها را نمایش می‌دهد، باید به اندازه‌ای بزرگ باشد که کنترل‌ها را به‌طور کامل نمایش دهد، بدون اینکه درگاه دید کمتر از حداقل اندازه باشد. ما توصیه می کنیم پخش کننده های 16:9 حداقل 480 پیکسل عرض و 270 پیکسل قد داشته باشند.