Method jobs.reports.get

Pobiera metadane określonego raportu.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://youtubereporting.googleapis.com/v1/jobs/{jobId}/reports/{reportId}

Upoważnienie

Wszystkie żądania do interfejsu YouTube Reporting API muszą być autoryzowane. Przewodnik po autoryzacji zawiera instrukcje pobierania tokenów autoryzacji za pomocą protokołu OAuth 2.0.

Żądania do interfejsu YouTube Reporting API używają tych zakresów autoryzacji:

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly Wyświetlaj raporty Statystyk YouTube dotyczące treści w YouTube. Zakres ten zapewnia dostęp do danych o aktywności użytkowników, takich jak liczba wyświetleń i oceny.
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly Wyświetlanie raportów finansowych Statystyk YouTube dotyczących treści w YouTube Zakres ten umożliwia dostęp do danych o aktywności użytkowników oraz szacunkowych danych o przychodach i skuteczności reklam.

Parametry

Parametry ścieżki

Parametry
jobId string
Identyfikator używany przez YouTube do jednoznacznego identyfikowania zadania powiązanego z generowanym raportem.
reportId string
Identyfikator używany przez YouTube do jednoznacznego identyfikowania pobieranego raportu.

Parametry zapytania

Parametry
onBehalfOfContentOwner string
Identyfikator właściciela treści, dla którego jest wysyłane żądanie do interfejsu API. Jeśli żądanie nie określa wartości tego parametru, serwer interfejsu przyjmuje, że żądanie jest wysyłane do własnego kanału użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała zasób Report (Raport).

Wypróbuj