Uzyskiwanie danych uwierzytelniających

Aby aplikacja mogła korzystać z interfejsu YouTube Reporting API lub YouTube Analytics API, musi mieć dane uwierzytelniające. W tym dokumencie opisujemy różne typy danych uwierzytelniających obsługiwane w Konsoli interfejsów API Google. Wyjaśniono też, jak znaleźć lub utworzyć dane logowania do autoryzacji projektu.

Utwórz projekt i wybierz usługi interfejsów API

 1. Otwórz stronę Dane logowania w Konsoli interfejsów API.
 2. Na tej stronie możesz tworzyć 2 różne rodzaje danych logowania. Jednak wszystkie metody interfejsu YouTube Reporting API oraz YouTube Analytics API wymagają autoryzacji OAuth 2.0. Wykonaj instrukcje opisane poniżej, aby wygenerować dane logowania OAuth 2.0.
  • OAuth 2.0: za każdym razem, gdy Twoja aplikacja żąda prywatnych danych użytkownika, razem z tym żądaniem musi wysłać token OAuth 2.0. Aplikacja najpierw wysyła identyfikator klienta, a być może tajny klucz klienta, aby uzyskać token. Dane logowania OAuth 2.0 możesz generować dla aplikacji internetowych, kont usługi lub zainstalowanych aplikacji.

   Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji protokołu OAuth 2.0.

  • Klucze interfejsu API: możesz dołączyć klucz interfejsu API do żądania. Klucz identyfikuje projekt oraz zapewnia dostęp do interfejsu API, limit i raporty.

   Pamiętaj, że wszystkie metody interfejsu YouTube Reporting API oraz YouTube Analytics API wymagają autoryzacji OAuth 2.0. Dlatego musisz wygenerować dane logowania OAuth 2.0 zgodnie z powyższymi instrukcjami. Jeśli chcesz, możesz też wysłać klucz interfejsu API, ale nie jest to konieczne.

   Interfejs API obsługuje kilka typów ograniczeń kluczy interfejsu API. Jeśli klucz interfejsu API, którego potrzebujesz, jeszcze nie istnieje, utwórz klucz interfejsu API w konsoli, klikając Utwórz dane logowania > Klucz interfejsu API. Możesz wprowadzić ograniczenia przed użyciem klucza w środowisku produkcyjnym, klikając Ogranicz klucz i wybierając jedno z ograniczeń.

Aby zabezpieczyć klucze interfejsu API, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami korzystania z kluczy interfejsu API.