YouTube Android Player API

این SDK به طور کامل منسوخ شده است. دیگر توسط YouTube پشتیبانی یا نگهداری نمی شود. لطفاً به جای آن از YouTube IFrame Player API استفاده کنید.