Method: spaces.messages.attachments.get

รับข้อมูลเมตาของไฟล์แนบข้อความ ระบบจะดึงข้อมูลไฟล์แนบโดยใช้ Media API โปรดดูตัวอย่างที่หัวข้อรับข้อมูลเมตาเกี่ยวกับไฟล์แนบของข้อความ ต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป

คำขอ HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/attachments/*}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ต้องระบุ ชื่อทรัพยากรของไฟล์แนบในรูปแบบ spaces/{space}/messages/{message}/attachments/{attachment}

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Attachment

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์