EventType

Các loại sự kiện tương tác với ứng dụng Google Chat.

Để biết thông tin chi tiết và ví dụ về các tải trọng sự kiện tương tác, hãy xem Các loại sự kiện tương tác với ứng dụng Google Chat.

Ngoài việc nhận sự kiện từ hoạt động tương tác của người dùng, các ứng dụng trong Chat có thể nhận được sự kiện về những thay đổi đối với không gian, chẳng hạn như khi một thành viên mới được thêm vào không gian. Để tìm hiểu về các sự kiện trong không gian, hãy xem bài viết Làm việc với các sự kiện trên Google Chat.

Enum
UNSPECIFIED Giá trị mặc định cho enum. KHÔNG SỬ DỤNG.
MESSAGE Người dùng gửi tin nhắn cho ứng dụng Chat hoặc gọi ứng dụng Chat trong một không gian.
ADDED_TO_SPACE Người dùng thêm ứng dụng Chat vào một không gian, hoặc quản trị viên Google Workspace cài đặt ứng dụng Chat trong các không gian nhắn tin trực tiếp cho người dùng trong tổ chức của họ.
REMOVED_FROM_SPACE Một người dùng xoá ứng dụng Chat khỏi một không gian.
CARD_CLICKED

Người dùng nhấp vào một thành phần có tính tương tác của thẻ hoặc hộp thoại trong ứng dụng Chat, chẳng hạn như một nút.

Nếu người dùng tương tác với một hộp thoại, thì trường isDialogEvent của sự kiện tương tác CARD_CLICKED sẽ được đặt thành true và bao gồm DialogEventType.

WIDGET_UPDATED Người dùng cập nhật tiện ích trong thông báo hoặc hộp thoại thẻ.
APP_HOME

Người dùng mở tin nhắn trực tiếp từ ứng dụng Chat. Chỉ các trường type, userspace mới được áp dụng cho những sự kiện thuộc loại này. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Gửi tin nhắn trên thẻ màn hình chính của ứng dụng cho một ứng dụng Google Chat.

SUBMIT_FORM

Người dùng gửi thông tin biểu mẫu trong thông báo thẻ. Chỉ các trường type, userspace mới được đưa vào cho các sự kiện thuộc loại này. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Gửi tin nhắn trên thẻ màn hình chính của ứng dụng cho một ứng dụng Google Chat.