Sử dụng API Google Vault cho chế độ eDiscovery cho dữ liệu của tổ chức trong các dịch vụ được hỗ trợ của Google Workspace. Quản lý các vấn đề, đặt yêu cầu lưu giữ dữ liệu, bắt đầu và tải tệp xuất xuống.
Đọc thông tin tổng quan kỹ thuật về Vault và chạy một ứng dụng nhỏ bắt đầu nhanh.
Khám phá tất cả tài nguyên và phương thức của API này. Nhấp vào "Dùng thử!" trên trang phương pháp bất kỳ để thử nghiệm với API.
Nhận trợ giúp, báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng.