Method: operations.cancel

لغو ناهمزمان را در یک عملیات طولانی مدت شروع می کند. سرور تمام تلاش خود را برای لغو عملیات انجام می دهد، اما موفقیت تضمین نشده است. اگر سرور از این روش پشتیبانی نمی‌کند، google.rpc.Code.UNIMPLEMENTED را برمی‌گرداند. مشتریان می‌توانند از Operations.GetOperation یا روش‌های دیگر برای بررسی اینکه آیا لغو موفقیت‌آمیز بوده است یا اینکه علی‌رغم لغو، عملیات تکمیل شده است، استفاده کنند. در صورت لغو موفقیت آمیز، عملیات حذف نمی شود. در عوض، به عملیاتی با مقدار Operation.error با google.rpc.Status.code 1 تبدیل می شود که مربوط به Code.CANCELLED است.

درخواست HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/{name=operations/**}:cancel

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

نام منبع عملیاتی که باید لغو شود.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.