Method: matters.create

موضوعی را با نام و شرح داده شده ایجاد می کند. حالت اولیه باز است و مالک فراخوان دهنده متد است. موضوع ایجاد شده را با نمای پیش فرض برمی گرداند.

درخواست HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

درخواست بدن

بدنه درخواست حاوی نمونه ای از Matter است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه جدیدی از Matter است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.