Method: matters.close

موضوع مشخص شده را می بندد. موضوع را با حالت به روز برمی گرداند.

درخواست HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:close

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
matterId

string

شناسه موضوع

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

پاسخ به درخواست CloseMatter.

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی داده هایی با ساختار زیر است:

نمایندگی JSON
{
  "matter": {
    object (Matter)
  }
}
زمینه های
matter

object ( Matter )

موضوع به روز شده، با وضعیت بسته است .

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.