Method: matters.savedQueries.get

کوئری ذخیره شده مشخص شده را بازیابی می کند.

درخواست HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries/{savedQueryId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
matterId

string

شناسه موضوع برای دریافت پرس و جو ذخیره شده از.

savedQueryId

string

شناسه درخواست ذخیره شده برای بازیابی.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از SavedQuery است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.