Method: matters.savedQueries.delete

کوئری ذخیره شده مشخص شده را حذف می کند.

درخواست HTTP

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries/{savedQueryId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
matterId

string

شناسه موضوع برای حذف عبارت ذخیره شده.

savedQueryId

string

شناسه درخواست ذخیره شده برای حذف.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.