Method: matters.savedQueries.create

یک پرس و جو ذخیره شده ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
matterId

string

شناسه موضوع برای ایجاد پرس و جو ذخیره شده در.

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از SavedQuery است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه جدیدی از SavedQuery است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.