Method: matters.holds.get

زمان مشخص شده را می گیرد.

درخواست HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
matterId

string

شناسه موضوع

holdId

string

شناسه نگهداری

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
view

enum ( HoldView )

مقدار جزئیاتی که باید برای نگهداری بازگردانده شود.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Hold است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.