ניהול השאילתות השמורות

באמצעות ה-API של השאילתות השמורות אפשר לנהל באופן פרוגרמטי שאילתות שמורות ב-Vault. ניתן להריץ שאילתה שמורה כדי לאחזר את אותן תוצאות או תוצאות נוספות, חדשות יותר, בהתאם לקריטריונים של השאילתה. לדוגמה, אם השאילתה כוללת תאריך סיום, תאחזר את אותן תוצאות שקיבלת כשהרצת את השאילתה בפעם הראשונה. אם השאילתה אינה כוללת תאריך סיום, תקבל את התוצאות המקוריות ואת כל הנתונים החדשים העונים על הקריטריונים לחיפוש.

אפשר להשתמש ב-API הזה בסקריפטים הבאים:

 • יצירת שאילתה שמורה בעניין
 • מחיקת שאילתה שמורה מעניין
 • אחזור שאילתה שמורה מעניין
 • אחזור כל השאילתות השמורות מעניין

כדי לעבוד עם המשאבים של Vault, לחשבון צריכות להיות ההרשאות הנדרשות ל-Vault והגישה אליו. כדי לגשת לעניין, החשבון צריך ליצור את העניין, לשתף איתו את העניין או לקבל את ההרשאה View All Matters.

יצירה של שאילתת חיפוש שמורה

הדוגמאות הבאות מראות איך ליצור שאילתות שמורות עבור הודעות אימייל וקבצים ב-Drive:

דואר

Java

public SavedQuery createMailAllDataAccountSavedQuery(String matterId) throws Exception {
  AccountInfo emailsToSearch =
    new AccountInfo().setEmails((ImmutableList.of("email1", "email2")));
  MailOptions mailOptions = new MailOptions().setExcludeDrafts(true);
  String queryTerms = "to:ceo@solarmora.com";
  Query mailQuery =
    new Query()
      .setCorpus("MAIL")
      .setDataScope("ALL_DATA")
      .setSearchMethod("ACCOUNT")
      .setAccountInfo(emailsToSearch)
      .setTerms(queryTerms)
      .setMailOptions(mailOptions);
  SavedQuery savedQuery =
    new SavedQuery()
      .setDisplayName("NEW SAVED QUERY NAME")
      .setQuery(mailQuery);
  return client.matters().savedQueries().create(matterId, savedQuery).execute();
} 

Python

def create_mail_all_data_account_saved_query(self, matter_id):
  emails_to_search = ['email1', 'email2']
  mail_query_options = {'excludeDrafts': True}
  query_terms = 'to:ceo@solarmora.com'
  mail_query = {
    'corpus': 'MAIL',
    'dataScope': 'ALL_DATA',
    'searchMethod': 'ACCOUNT',
    'accountInfo': {
      'emails': emails_to_search
    },
    'terms': query_terms,
    'mailOptions': mail_query_options,
  }
  saved_query = {
    'displayName': 'NEW SAVED QUERY NAME',
    'query': mail_query,
  }
  return self.service.matters().savedQueries().create(
    matterId=matter_id, body=saved_query).execute()

Drive

Java

public SavedQuery createDriveAllDataOUSavedQuery(String matterId) throws Exception {
  OrgUnitInfo ouToSearch = new OrgUnitInfo().setOrgUnitId("ou id retrieved from admin sdk");
  DriveOptions driveQueryOptions = new DriveOptions().setIncludeTeamDrives(true);
  Query driveQuery =
    new Query()
      .setCorpus("DRIVE")
      .setDataScope("ALL_DATA")
      .setSearchMethod("ORG_UNIT")
      .setOrgUnitInfo(ouToSearch)
      .setDriveOptions(driveQueryOptions);
  SavedQuery savedQuery =
    new SavedQuery()
      .setDisplayName("NEW SAVED QUERY NAME")
      .setQuery(driveQuery);
  return client.matters().savedQueries().create(matterId, savedQuery).execute();
 }
} 

Python

def create_drive_all_data_ou_saved_query(self, matter_id):
  ou_to_search = 'ou id retrieved from admin sdk'
  drive_query_options = {'includeTeamDrives': True}
  drive_query = {
    'corpus': 'DRIVE',
    'dataScope': 'ALL_DATA',
    'searchMethod': 'ORG_UNIT',
    'orgUnitInfo': {
      'org_unit_id': ou_to_search,
    },
    'driveOptions': drive_query_options
  }
  saved_query = {
    'displayName': 'NEW SAVED QUERY NAME',
    'query': drive_query,
  }
  return self.service.matters().savedQueries().create(
    matterId=matter_id, body=saved_query).execute()

מחיקה של שאילתת חיפוש שמורה

הדוגמה הבאה מראה איך למחוק שאילתה שמורה.

Java

public Empty deleteSavedQuery(String matterId, String savedQueryId) throws Exception {
  return client.matters().savedQueries().delete(matterId, savedQueryId).execute();
} 

Python

def delete_saved_query(self, matter_id, saved_query_id):
  empty_response = self.service.matters().savedQueries().delete(
    matterId=matter_id, savedQueryId=saved_query_id).execute()
  return empty_response/pre>
 

Get a saved search query

The following example shows how to retrieve a saved query by its ID.

Java

public SavedQuery getSavedQuery(String matterId, String savedQueryId) throws Exception {
  return client.matters().savedQueries().get(matterId, savedQueryId).execute();
} 

Python

def get_saved_query(self, matter_id, saved_query_id):
  saved_query = self.service.matters().savedQueries().get(
    matterId=matter_id, savedQueryId=saved_query_id).execute()
  return saved_query

הצגת רשימה של שאילתות שמורות בעניין

הדוגמה הבאה מראה איך ליצור רשימה של שאילתות שמורות של עניין.

Java

public void listSavedQueries(String matterId) throws Exception {
  ListSavedQueriesResponse firstPageResponse =
    client.matters().savedQueries().list(matterId).setPageSize(10).execute();
  String nextPageToken = firstPageResponse.getNextPageToken();
  if (nextPageToken != null) {
   client
     .matters()
     .savedQueries()
     .list(matterId)
     .setPageSize(10)
     .setPageToken(nextPageToken)
     .execute();
  }
} 

Python

def list_saved_queries(self, matter_id):
  first_page_response = self.service.matters().savedQueries().list(
    matterId=matter_id, pageSize=10).execute()
  if 'nextPageToken' in first_page_response:
   self.service.matters().savedQueries().list(
     pageSize=10,
     pageToken=first_page_response['nextPageToken']).execute()