ניהול הייצוא

ממשק ה-API של Vault מאפשר לנהל את הייצוא מ-Vault. יש לכם אפשרות:

לפני שמתחילים

כדי להגדיר את הספריות הנדרשות ואת האימות, השתמשו במדריך למתחילים בהתאם לשפת התכנות שלכם.

כדי לעבוד עם המשאבים של Vault, לחשבון צריכות להיות ההרשאות הנדרשות ל-Vault והגישה אליו. כדי לגשת לעניין, החשבון צריך ליצור את העניין, לשתף איתו את העניין או לקבל את ההרשאה View All Matters.

יצירת ייצוא של Gmail

הדוגמה הבאה מראה איך יוצרים ייצוא של Gmail. הבקשה הזו מייצאת את כל ההודעות ב-Gmail ובגרסה הקלאסית של Hangouts שעומדות בקריטריונים הבאים:

 • הודעות שבבעלות החשבונות email1 ו-email2.
 • לא כולל טיוטות של הודעות.
 • הודעות שנשלחו אל ceo@solarmora.com.

טיפ: בדוגמאות האלה נעשה שימוש במערכת הייצוא הקלאסית של Gmail. כדי לייצא באמצעות מערכת הייצוא החדשה, ב-MailExportOptions, צריך להגדיר את useNewExport ל-True.

Java

public Export createMailAccountHeldDataExports(Vault client, String matterId) {
 AccountInfo emailsToSearch = new AccountInfo().setEmails(ImmutableList.of("email1", "email2"));
 MailOptions mailQueryOptions = new MailOptions().setExportFormat("PST");
 String queryTerms = "to:ceo@solarmora.com";
 Query mailQuery =
   new Query()
     .setCorpus("MAIL")
     .setDataScope("HELD_DATA")
     .setSearchMethod("ACCOUNT")
     .setAccountInfo(emailsToSearch)
     .setTerms(queryTerms)
     .setMailOptions(mailQueryOptions);
 MailExportOptions mailExportOptions =
   new MailExportOptions()
     .setExportFormat("MBOX")
     .showConfidentialModeContent(true);
 Export wantedExport =
   new Export()
     .setMatterId(matterId)
     .setName("My first mail accounts export")
     .setQuery(mailQuery)
     .setExportOptions(new ExportOptions().setMailOptions(mailExportOptions));
 return client.matters().exports().create(matter, wantedExport).execute();
}

Python

def create_mail_account_held_data_export(service, matter_id):
 emails_to_search = ['email1', 'email2']
 mail_query_options = {'excludeDrafts': True}
 query_terms = 'to:ceo@solarmora.com'
 mail_query = {
   'corpus': 'MAIL',
   'dataScope': 'HELD_DATA',
   'searchMethod': 'ACCOUNT',
   'accountInfo': {
     'emails': emails_to_search
   },
   'terms': query_terms,
   'mailOptions': mail_query_options,
 }
 mail_export_options = {
   'exportFormat': 'MBOX',
   'showConfidentialModeContent': True
   }
 wanted_export = {
   'name': 'My first mail accounts export',
   'query': mail_query,
   'exportOptions': {
     'mailOptions': mail_export_options
 }
}
return service.matters().exports().create(
 matterId=matter_id, body=wanted_export).execute()

יצירת ייצוא מ-Drive

הדוגמה הבאה ממחישה איך יוצרים ייצוא מ-Drive. הבקשה הזו מייצאת את כל הקבצים, כולל קבצים שנמצאים בתיקיות אחסון שיתופי, שעומדים בקריטריונים הבאים:

 • שייכים ליחידה הארגונית שצוינה (התקבלו באמצעות ה-Admin SDK).
 • נוצרו בין הזמנים שצוינו.

Java

public Export createDriveOuAllDataExport(Vault client, String matterId) {
 OrgUnitInfo ouToSearch = new OrgUnitInfo().setOrgUnitId("ou id retrieved from admin sdk");
 DriveOptions driveQueryOptions = new DriveOptions().setIncludeSharedDrives(true);
 Query driveQuery =
   new Query()
     .setCorpus("DRIVE")
     .setDataScope("ALL_DATA")
     .setSearchMethod("ORG_UNIT")
     .setOrgUnitInfo(ouToSearch)
     .setDriveOptions(driveQueryOptions)
     .setStartTime("2017-03-16T00:00:00Z")
     .setEndTime("2017-03-16T00:00:00Z")
     .setTimeZone("Etc/GMT+2");
 DriveExportOptions driveExportOptions = new DriveExportOptions().setIncludeAccessInfo(false);
 Export wantedExport =
   new Export()
     .setName("My first drive ou export")
     .setQuery(driveQuery)
     .setExportOptions(new ExportOptions().setDriveOptions(driveExportOptions));
 return client.matters().exports().create(matter, wantedExport).execute();
}

Python

def create_drive_ou_all_data_export(service, matter_id):
 ou_to_search = 'ou id retrieved from admin sdk'
 drive_query_options = {'includeSharedDrives': True}
 drive_query = {
  'corpus': 'DRIVE',
  'dataScope': 'ALL_DATA',
  'searchMethod': 'ORG_UNIT',
  'orgUnitInfo': {
    'org_unit_id': ou_to_search
  },
  'driveOptions': drive_query_options,
  'startTime': '2017-03-16T00:00:00Z',
  'endTime': '2017-09-23T00:00:00Z',
  'timeZone': 'Etc/GMT+2'
 }
 drive_export_options = {'includeAccessInfo': False}
 wanted_export = {
  'name': 'My first drive ou export',
  'query': drive_query,
  'exportOptions': {
    'driveOptions': drive_export_options
  }
 }
return service.matters().exports().create(
 matterId=matter_id, body=wanted_export).execute()

יצירת ייצוא ל-Meet

בדוגמה הבאה מוסבר איך יוצרים ייצוא ל-Meet. בבקשה הזו מתבצע ייצוא קבצים שמשויכים לחשבונות ביחידה הארגונית שצוינה, ששם הקובץ שלהם זהה לדפוס של ההקלטות ב-Meet.

Python

def create_meet_export(service, matter_id, ou_to_search, export_name):
 export = {
  'name': export_name,
  'query': {
    'corpus': 'DRIVE',
    'dataScope': 'ALL_DATA',
    'searchMethod': 'ORG_UNIT',
    'terms': 'title:"...-...-... \\(....-..-.. at ..:.. *\\)"',
    'orgUnitInfo': {
      'orgUnitId': 'id:'+ou_to_search
    },
    'driveOptions': {
      'includeTeamDrives': True,
      'includeSharedDrives': True
    },
    'timeZone': 'Etc/GMT',
    'method': 'ORG_UNIT'
  },
  'exportOptions': {
    'driveOptions': {},
    'region': 'ANY'
  },
 }

 return service.matters().exports().create(
  matterId=matter_id, body=export).execute()

ייצוא משאילתה שמורה

הדוגמה הבאה מראה איך יוצרים ייצוא משאילתה שמורה.

Python

def create_mail_export_from_saved_query(service, matter_id, saved_query_id, export_name):
 export = {
  'name': export_name,
  'exportOptions': {
   'mailOptions': {
    'exportFormat': 'PST',
    'showConfidentialModeContent': True
   },
  'region': 'ANY'
  }
 }

 export['query'] = service.matters().savedQueries().get(
  savedQueryId=saved_query_id, matterId=matter_id).execute()['query']
 return service.matters().exports().create(
  matterId=matter_id, body=export).execute()

הצגת רשימה של פעולות ייצוא

הדוגמה הבאה מראה איך מאחזרים רשימת פעולות ייצוא שמשויכות לעניין.

Java

public class exports {
 public ListExportsResponse listExports(Vault client, String matterId) {
  return client.matters().exports().list(matterId).execute();
}

Python

def list_exports(service, matter_id):
 return service.matters().exports().list(matterId=matter_id).execute()

קבלת מידע על ייצוא

הדוגמה הבאה מראה איך לקבל מידע על ייצוא ספציפי. הערה: כדי להוריד הודעות וקבצים שיוצאו צריך להשתמש בממשקי Cloud API (בדוגמה הבאה).

Java

public Export getExportById(Vault client, String matterId, String exportId) {
 return client.matters().exports().get(matterId, exportId).execute();
}

Python

def get_export_by_id(service, matter_id, export_id):
 return service.matters().exports().get(
  matterId=matter_id, exportId=export_id).execute()

הורדת ייצוא מ-Google Cloud

בדוגמה הבאה מוסבר איך להוריד מ-Google Cloud את כל פעולות הייצוא שהושלמו לגבי עניין מסוים. בבקשה הזו נעשה שימוש ב-Vault ובממשקי Cloud API.

הערה: כדי להוריד קובץ ייצוא, לחשבון צריכה להיות הרשאה לניהול ייצוא ולעניין שמשותף איתו.

Python

def download_exports(service, matter_id):
"""Google Cloud storage service is authenticated by running
`gcloud auth application-default login` and expects a billing enabled project
in ENV variable `GOOGLE_CLOUD_PROJECT` """
gcpClient = storage.Client()
matter_id = os.environ['MATTERID']
 for export in vaultService.matters().exports().list(
   matterId=matter_id).execute()['exports']:
  if 'cloudStorageSink' in export:
   directory = export['name']
   if not os.path.exists(directory):
    os.makedirs(directory)
   print(export['id'])
   for sinkFile in export['cloudStorageSink']['files']:
    filename = '%s/%s' % (directory, sinkFile['objectName'].split('/')[-1])
    objectURI = 'gs://%s/%s' % (sinkFile['bucketName'],
                  sinkFile['objectName'])
    print('get %s to %s' % (objectURI, filename))
    gcpClient.download_blob_to_file(objectURI, open(filename, 'wb+'))

מחיקת ייצוא

הדוגמה הבאה ממחישה איך מוחקים ייצוא.

Java

public void deleteExportById(Vault client, String matterId, String exportId) {
  client.matters().exports().delete(matterId, exportId).execute();

Python

def delete_export_by_id(service, matter_id, export_id):
 return service.matters().exports().delete(
  matterId=matter_id, exportId=export_id).execute()

למידע ספציפי לאפליקציות על חיפוש וייצוא, כולל מגבלות חיפוש, אפשר לעיין במאמר תחילת העבודה עם חיפוש וייצוא ב-Vault.