ดาวน์โหลดแพ็กเกจ Google สําหรับ Unity

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ที่เก็บถาวรนี้มีแพ็กเกจอย่างเป็นทางการของ Google ทั้งเวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันเก่าสําหรับ Unity

ดูวิธีนําเข้าแพ็กเกจเหล่านี้ไปยังโปรเจ็กต์ Unity ได้ที่นี่

Android

Android App Bundle

com.google.android.appbundle

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.70.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.50.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
ไม่มี
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
ไม่มี
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
ไม่มี
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
ไม่มี
1.00.0 2020-03 2017.4
.tgz
ไม่มี

ตัวปรับประสิทธิภาพ Android

com.google.android.performancetuner

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.1.2 2021-05 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.1.1 2021-04 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.1.0 2021-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.00.0 2020-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี

AR

ส่วนขยาย ARCore สําหรับราก AR

com.google.ar.core.arfoundation.extensions-lite

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
30.00 บาท 2022-03 2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager

Firebase

Cloud Firestore สําหรับ Firebase

com.google.firebase.firestore

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Cloud Functions for Firebase

com.google.firebase.functions

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Cloud Storage for Firebase

com.google.firebase.storage

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth

แอป Firebase (หลัก)

com.google.firebase.app

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.1.1 2022-11 2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.1.0 2022-11 2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.0.1 2022-10 2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
10.00.00 2022-10 2019
.tgz
com.google.external-dependency-manager
96.00 2022-09 2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
99.50 2022-09 2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
99.00 2022-08 2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
99.00 2022-07 2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
99.00 2022-07 2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
99.00 2022-06 2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
290.00 2022-05 2018
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.10.1 2022-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
24.00 น. 2022-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.90.00 2022-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.8.0 2022-01 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.7.0 2021-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.6.2 2021-11 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.6.1 2021-11 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.6.0 2021-11 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.5.0 2021-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.4.0 2021-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.3.0 2021-09 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.20.0 2021-09 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.1.0 2021-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
8.0.0 2021-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
7.2.0 2021-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
7.1.0 2021-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager

การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase

com.google.firebase.auth

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Firebase Cloud Messaging

com.google.firebase.messaging

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Firebase Crashlytics

com.google.firebase.crashlytics

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

com.google.firebase.dynamic-links

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

การติดตั้ง Firebase

com.google.firebase.installations

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

รหัสอินสแตนซ์ Firebase

com.google.firebase.instance-id

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

com.google.firebase.database

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth

การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

com.google.firebase.remote-config

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Google Analytics สำหรับ Firebase

com.google.firebase.analytics

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
10.20.00 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.00.00 2022-10 2019
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
96.00 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.50 2022-09 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-08 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-07 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
99.00 2022-06 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
290.00 2022-05 2018
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
24.00 น. 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.90.00 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.20.0 2021-09 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 2021-07 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
27.0.0 2020-12 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017
.tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Google Play

การนําส่งเนื้อหา Play

com.google.play.assetdelivery

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.70.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.50.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.00.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core

Play Billing Library

com.google.play.billing

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
3.2.4 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
3.2.3 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
3.2.2 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
3.2.1 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
3.2.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
3.1.2 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
3.1.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
3.0.2 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
3.0.0 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
2.2.1 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
2.2.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle

เปิด Common

com.google.play.common

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
1.70.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
1.50.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.00.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle

Play Core

com.google.play.core

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.70.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.50.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.00.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle

เล่นรีวิวในแอป

com.google.play.review

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.70.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.50.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core

ข้อมูลอัปเดตในแอป Play

com.google.play.appupdate

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.70.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.50.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.play.core

เล่นทันที

com.google.play.instant

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.70.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.6.1 2022-01 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.50.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
1.00.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common

Play Integrity API

com.google.play.integrity

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.0.2 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.0.1 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.00.0 2022-02 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.android.appbundle
com.google.play.Common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core

SDK อินพุต

com.google.play.inputmapping

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.0.0 เบต้า 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
รวมอยู่ด้วย
com.google.external-dependency-manager

เครื่องมือ

โปรแกรมจัดการทรัพยากรภายนอกสําหรับ Unity

com.google.external-dependency-manager

เวอร์ชัน วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน Unity ขั้นต่ํา ดาวน์โหลด การอ้างอิง
1.2.175 2022-11 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.174 2022-10 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.173 2022-09 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.172 2022-06 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.171 2022-05 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.170 2022-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.169 2022-01 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.168 2021-12 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.167 2021-10 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.166 2021-06 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.165 2021-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.164 2021-03 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.163 2020-12 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.162 2020-11 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.161 2020-10 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.160 2020-10 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.159 2020-09 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.158 2020-09 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.157 2020-08 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.156 2020-06 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.155 2020-05 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.153 2020-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.152 2020-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.151 2020-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.149 2020-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.148 2020-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.147 2020-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.146 2020-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.145 2020-04 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.144 2020-03 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี
1.2.143 2020-03 2017
.unitypackage
.tgz
ไม่มี
ไม่มี