ข้อกําหนดในการให้บริการของ Google APIs

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 พฤศจิกายน 2021 (ดูฉบับก่อนหน้า)

ขอขอบคุณที่ใช้ API ของ Google&#39, บริการสําหรับนักพัฒนาแอปอื่นๆ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "API") การเข้าถึงหรือใช้ API หมายความว่าคุณยอมรับข้อกําหนดด้านล่าง หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกําหนดเหล่านี้กับข้อกําหนดเพิ่มเติมที่ใช้กับ API ดังกล่าว ข้อกําหนดเพิ่มเติมจะควบคุมความขัดแย้งดังกล่าว ในที่นี้เราจะเรียกข้อกําหนดด้านล่าง ข้อกําหนดเพิ่มเติม ข้อกําหนดภายในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ API และนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็น "Terms" คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดและ ข้อกําหนดนี้จะควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับเรา ดังนั้น โปรดอ่านข้อกําหนดทั้งหมดอย่างละเอียด หากคุณใช้ API เป็นอินเทอร์เฟซหรือร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ Google ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ เหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ด้วย

ภายใต้ข้อกําหนด "Google" หมายถึง Google LLC ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกําหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องสําหรับ API ดังกล่าว เราอาจอ้างถึง "Google" as "we", "our" หรือ "us" ในข้อกําหนด

ส่วนที่ 1: บัญชีและการลงทะเบียน

ก. การยอมรับข้อกําหนด

คุณจะใช้ API ไม่ได้และไม่ยอมรับข้อกําหนดหาก (ก) คุณยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะเพื่อทําสัญญาผูกพันกับ Google หรือ (ข) คุณเป็นบุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้หรือได้รับ API ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศที่คุณพํานักอาศัยหรือประเทศที่คุณใช้ API

ข. การยอมรับเอนทิตี

หากใช้ API ในนามของเอนทิตี คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอํานาจที่จะเชื่อมโยงนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อกําหนดและยอมรับข้อกําหนด คุณจะดําเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น (และการอ้างอิงทั้งหมด & & quot;คุณ&quot ในข้อกําหนดอ้างถึงเอนทิตีนั้น)

ค. การลงทะเบียน

หากต้องการเข้าถึง API บางรายการ คุณอาจต้องระบุข้อมูลบางอย่าง (เช่น รายละเอียดการยืนยันหรือข้อมูลติดต่อ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับ API หรือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ API อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการจดทะเบียนที่คุณให้กับ Google จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ และเราจะแจ้งข้อมูลอัปเดตให้คุณทราบทันที

ง. บริษัทในเครือและบริษัทในเครือ

Google มีบริษัทในเครือและนิติบุคคลที่เป็นพาร์ทเนอร์ทั่วโลก บริษัทเหล่านี้อาจให้ API แก่คุณในนามของ Google และข้อกําหนดจะมีผลบังคับใช้กับความสัมพันธ์กับบริษัทเหล่านี้ด้วย

ส่วนที่ 2: การใช้ API ของเรา

ก. ผู้ใช้ปลายทาง

คุณจะกําหนดให้ผู้ใช้ปลายทางปฏิบัติตามกฎหมาย (ข้อบังคับ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง (และไม่อนุญาตให้เปิดใช้) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข. การปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิ์ของบุคคลที่สาม และข้อกําหนดในการให้บริการอื่นๆ ของ Google

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ และสิทธิของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการนําเข้าหรือส่งออกข้อมูล ซอฟต์แวร์ ความเป็นส่วนตัว และกฎหมายในท้องถิ่น) คุณจะต้องไม่ใช้ API เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณจะไม่ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการอื่นใดกับ Google (หรือบริษัทในเครือ)

ค. การเข้าถึงที่ได้รับอนุญาต

คุณจะเข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) API โดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบของ API นั้นเท่านั้น หาก Google กําหนดข้อมูลรับรองนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้คุณ (เช่น รหัสไคลเอ็นต์) คุณต้องใช้ข้อมูลรับรองดังกล่าวกับ API ที่เกี่ยวข้อง ระบบจะไม่แสดง API ของคุณหรือมาสก์ข้อมูลระบุตัวตนของคุณหรือ API ของไคลเอ็นต์ API เมื่อใช้ #API หรือบัญชีนักพัฒนาแอป

ง. ข้อจํากัด API

Google กําหนดและบังคับใช้ขีดจํากัดในการใช้ API ของคุณ (เช่น การจํากัดจํานวนคําขอ API ที่คุณอาจสร้างหรือจํานวนผู้ใช้ที่จะแสดง) ตามการพิจารณาที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะไม่พยายามหลีกเลี่ยงข้อจํากัดดังกล่าวตามที่ระบุไว้ใน API แต่ละรายการ หากต้องการใช้ API เกินขีดจํากัดเหล่านี้ คุณต้องขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก Google ก่อน (และ Google อาจปฏิเสธคําขอหรือการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวจากข้อตกลงของคุณในข้อกําหนดและ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมสําหรับการใช้งานนั้น) หากต้องการขอรับการอนุมัติดังกล่าว โปรดติดต่อทีม Google API ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล (เช่น โดยใช้คอนโซลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google)

จ. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์บางรายการที่จําเป็นหรือรวมอยู่ใน API ของเราอาจมีให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส ใบอนุญาตซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก สําหรับ API บางรายการ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะแสดงในเอกสารประกอบ สําหรับขอบเขตที่จํากัด ใบอนุญาตซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะใช้แทนข้อกําหนดนี้อย่างชัดแจ้ง ใบอนุญาตโอเพนซอร์สจะทําข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google สําหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง

ฉ. การสื่อสารกับ Google

เราอาจสื่อสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ API ของคุณ โปรดอ่านเอกสาร API ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกไม่ใช้การสื่อสารบางประเภท

ช. ความคิดเห็น

หากคุณแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับ API ของเรา เรา (และสิ่งที่เราอนุญาต) อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ต่อคุณ

ซ. ไม่ผูกขาด

ข้อกําหนดนี้ไม่เฉพาะตัว คุณรับทราบว่า Google อาจพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจแข่งขันกับไคลเอ็นต์ API หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใด

1. ข้อกำหนดของ Google ด้านการคุ้มครองข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมข้อมูล

ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้กับคู่สัญญา'การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้ คู่สัญญาต้องยอมรับ ข้อกําหนดของ Google ด้านการคุ้มครองข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนที่ 3: ไคลเอ็นต์ API

ก. ไคลเอ็นต์ API และการตรวจสอบ

API ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ("API Client") คุณยอมรับว่า Google อาจตรวจสอบการใช้ API เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการของ Google ตลอดจนยืนยันการปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าว การตรวจสอบนี้อาจรวมถึง Google ที่เข้าถึงและใช้ไคลเอ็นต์ API ของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อระบุปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ Google หรือผู้ใช้ คุณจะไม่ขัดขวางการตรวจสอบนี้ Google อาจใช้เทคนิคทางเทคนิคเพื่อเอาชนะการรบกวนดังกล่าว คุณหรือไคลเอ็นต์ API อาจเข้าถึง API โดยไม่แจ้งให้ทราบหากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าคุณละเมิดข้อกําหนด

ข. ความปลอดภัย

คุณต้องใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมโดยไคลเอ็นต์ API ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จากการเข้าถึงหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และจะรายงานการเข้าถึงของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด

ค. การเป็นเจ้าของ

Google ไม่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าของไคลเอ็นต์ API ของคุณ และการใช้ API จะถือว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ใดๆ ใน API ของเรา หรือเนื้อหาที่เข้าถึงผ่าน API ของเรา

ง. ไคลเอ็นต์ความเป็นส่วนตัวและไคลเอ็นต์ของ API

คุณต้องปฏิบัติตาม (1) กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้ข้อมูลส่วนตัวและ (2) นโยบายข้อมูลผู้ใช้ของบริการ Google API ซึ่งควบคุมการใช้งาน API เมื่อขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Google คุณจะต้องให้และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของไคลเอ็นต์ API ซึ่งจะอธิบายให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ผู้ใช้ API เก็บรวบรวม และวิธีที่คุณใช้และแชร์ข้อมูลดังกล่าว (รวมถึงการโฆษณา) กับ Google และบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 4: ข้อห้ามและการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

ก. ข้อห้ามใน API

เมื่อใช้ API คุณต้องไม่ (หรืออนุญาตให้ API ที่ดําเนินการในนามของคุณ) ทําสิ่งต่อไปนี้

 1. ให้อนุญาต API สําหรับการใช้งานของบุคคลที่สาม ผลที่ได้คือ คุณจะไม่สร้างไคลเอ็นต์ API ที่ทํางานหลายอย่างเหมือนกับ API และเสนอให้บุคคลที่สามใช้งาน
 2. ดําเนินการด้วยความตั้งใจที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการทําลาย
 3. หมิ่นประมาท ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด คุกคาม หรือข่มขู่ผู้อื่น
 4. แทรกแซงหรือขัดขวาง API หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่มี API ดังกล่าว
 5. โปรโมตหรือสนับสนุนการพนันออนไลน์หรือข้อความโฆษณาหรือการรบกวนโฆษณาที่ผิดกฎหมายอย่างผิดกฎหมาย
 6. วิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามดึงซอร์สโค้ดจาก API หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายนี้ห้ามไว้อย่างชัดแจ้ง
 7. ใช้ API สําหรับกิจกรรมการใช้งานหรือความล้มเหลวของ API ที่อาจทําให้เสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น ปฏิบัติการของหน่วยงานพลังงานนิวเคลียร์ การควบคุมจราจรทางอากาศ หรือระบบช่วยชีวิต)
 8. ใช้ API ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ International International in Arms Regulations (สหรัฐฯ) ที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากําหนดไว้
 9. ลบ ปิดบัง หรือแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการของ Google หรือลิงก์หรือประกาศข้อกําหนดดังกล่าว

Google ไม่ได้มุ่งหมายให้การใช้ API สร้างภาระหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพฉบับแก้ไข ("HIPAA") และไม่รับรองว่า API จะปฏิบัติตามข้อกําหนด HIPAA เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Google หากคุณเป็น (หรือกลายเป็น) " Covered Entity" หรือ &"business " ตามที่กําหนดไว้ใน HIPAA คุณจะต้องไม่ใช้ API เพื่อวัตถุประสงค์หรือในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองไปยัง Google เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากการใช้งานดังกล่าวจาก Google

ข. ข้อมูลลับ

 1. ข้อมูลเข้าสู่ระบบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (เช่น รหัสผ่าน คีย์ และรหัสไคลเอ็นต์) มีไว้เพื่อให้คุณใช้งานและระบุไคลเอ็นต์ API คุณจะเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นความลับและพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันและป้องกันไม่ให้ไคลเอ็นต์ API อื่นๆ ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ ข้อมูลเข้าสู่ระบบของนักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจไม่ฝังอยู่ในโปรเจ็กต์โอเพนซอร์ส
 2. การสื่อสารระหว่างคุณกับ API อาจมีข้อมูลที่เป็นความลับของ Google ข้อมูลที่เป็นความลับของ Google รวมถึงเนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลที่มีการทําเครื่องหมายเป็นความลับหรือที่ถือว่าเป็นความลับในสถานการณ์นั้นๆ หากได้รับข้อมูลดังกล่าว คุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่บุคคลที่สามหากไม่ได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Google ข้อมูลที่เป็นความลับของ Google ไม่รวมข้อมูลที่คุณพัฒนาขึ้นมาเอง และข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลที่สามโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่มีภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะโดยไม่ใช่ความผิดของคุณเอง คุณอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ Google เมื่อมีการบังคับให้กฎหมายดําเนินการหากคุณได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่ว่าศาลจะตัดสินว่าเราไม่ได้รับหนังสือแจ้ง

ส่วนที่ 5: เนื้อหา

ก. เนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่าน API ของเรา

API ของเรามีเนื้อหาของบุคคลที่สาม (เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือซอฟต์แวร์) ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้เผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว บางครั้ง เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาดังกล่าวผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือข้อกําหนดหรือไม่ และเราอาจนําเนื้อหาออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหา สุดท้ายนี้ เนื้อหาที่เข้าถึงผ่าน API ได้อาจอยู่ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและมิฉะนั้น คุณจะใช้เนื้อหานี้ไม่ได้เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเช่นนั้นกับเจ้าของเนื้อหาหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การเข้าถึงเนื้อหาที่ได้จาก API ของคุณอาจถูกจํากัด จํากัด หรือกรองตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ข. การส่งเนื้อหา

API บางรายการของเราอนุญาตให้ส่งเนื้อหาได้ Google ไม่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่คุณส่งให้ API ของเราผ่านไคลเอ็นต์ API ของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกําหนด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวในการอนุญาตให้ Google จัดเตรียม รักษาความปลอดภัย และปรับปรุง API (และบริการที่เกี่ยวข้อง) เท่านั้น และสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องให้ใบอนุญาตแบบถาวร เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีค่าสิทธิ ใช้ได้ทั่วโลก และไม่จํากัดเฉพาะตัวแก่ Google เพื่อใช้เนื้อหาที่ส่ง โพสต์ หรือแสดงจาก API ผ่านไคลเอ็นต์ API ของคุณ "Use" หมายถึงการใช้งาน โฮสต์ จัดเก็บ แก้ไข สื่อสาร และเผยแพร่ ก่อนส่งเนื้อหาไปยัง API ของเราผ่านไคลเอ็นต์ API คุณจะต้องตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ที่จําเป็น (รวมถึงสิทธิ์ที่จําเป็นจากผู้ใช้ปลายทางของคุณ) ในการให้ใบอนุญาตแก่เรา

ค. การเรียกดูเนื้อหา

เมื่อได้รับเนื้อหาที่ไม่ใช่แบบสาธารณะจาก API ของผู้ใช้ คุณจะต้องไม่แสดงเนื้อหานั้นต่อผู้ใช้อื่นหรือบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้

ง. การถ่ายโอนข้อมูล

Google รองรับการถ่ายโอนข้อมูลได้ ตราบใดที่คุณใช้หรือจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับผ่าน API คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งออกข้อมูลที่เทียบเท่ากันไปยังบริการหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการด้วยวิธีที่รวดเร็วและง่ายมาก เช่น การส่งออกข้อมูลดังกล่าวจากผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตกลงว่าคุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามที่ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่นี้

จ. ข้อห้ามเกี่ยวกับเนื้อหา

คุณจะต้องไม่ดําเนินการ และจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลอื่นที่ดําเนินการในนามของคุณดําเนินการต่อไปนี้กับเนื้อหาที่ได้รับจาก API เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเจ้าของเนื้อหาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

 1. คัดลอก สร้างฐานข้อมูล หรือสร้างสําเนาถาวรของเนื้อหาดังกล่าว หรือเก็บสําเนาที่แคชไว้นานกว่าที่อนุญาตโดยส่วนหัวแคช
 2. คัดลอก แปล แก้ไข สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ขาย ให้เช่า ให้ยืม ส่งต่อ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณะ หรือให้อนุญาตช่วงแก่บุคคลที่สาม
 3. สื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือการเป็นเจ้าของ หรือ
 4. ลบ ปิดบัง หรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือปลอมแปลงหรือลบการระบุแหล่งที่มาของผู้เขียน ประกาศทางกฎหมาย หรือป้ายกํากับอื่นๆ ของต้นทางหรือแหล่งที่มาของเนื้อหา

ส่วนที่ 6: สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์

ก. สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์

"Brand\&tt; ในที่นี้หมายถึงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์อื่นๆ ของแต่ละฝ่าย ข้อกําหนดไม่ได้ให้สิทธิ ชื่อ หรือผลประโยชน์ใดๆ แก่อีกฝ่ายหนึ่งหรือแก่แบรนด์ของอีกฝ่าย การใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของคุณทั้งหมด ของ Google (รวมถึงค่าความนิยมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) จะส่งผลดีต่อประโยชน์ของ Google

ข. การระบุแหล่งที่มา

คุณตกลงที่จะแสดงการระบุแหล่งที่มาซึ่ง Google กําหนดตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบสําหรับ API Google ขออนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ได้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และโอนไม่ได้ให้แก่คุณในขณะที่ข้อกําหนดมีผลเพื่อแสดงสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ Google&#39 เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมตหรือโฆษณาที่คุณใช้ API คุณต้องใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ Google ตามข้อกําหนดและเพื่อวัตถุประสงค์ในภาระหน้าที่ภายใต้ส่วนนี้เท่านั้น ในการใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ Google ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ Google คุณเข้าใจและยอมรับว่า Google มีสิทธิ์ตัดสินว่าการระบุแหล่งที่มาและการใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ Google เป็นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่

ค. การประชาสัมพันธ์

คุณจะไม่แถลงเกี่ยวกับการใช้งาน API ที่บอกถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ การสนับสนุน หรือการรับรองโดย Google โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Google

ง. การใช้โปรโมชันและการตลาด

Google อาจสร้างและแจกจ่ายภาพที่ไม่ได้เจตนา ซึ่งรวมถึงภาพหน้าจอ วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ จากไคลเอ็นต์ API ของคุณ และอาจใช้บริษัทหรือชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยในระหว่างการโปรโมต ทําการตลาด หรือสาธิต API ที่คุณใช้และผลิตภัณฑ์ของ Google ที่เกี่ยวข้อง คุณให้สิทธิ์ที่จําเป็นทั้งหมดกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

ก. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

เมื่อใช้ API ของเรา Google อาจใช้ข้อมูลที่ส่งตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข. นโยบาย DMCA ของ Google

เราจัดเตรียมข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ถือครองลิขสิทธิ์จัดการกับทรัพย์สินทางปัญญาของตนทางออนไลน์ แต่เราไม่อาจระบุได้ว่ามีการใช้เนื้อหาบางอย่างอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากไม่มีข้อมูล เราตอบรับต่อการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และจะระงับบัญชีของผู้กระทําการละเมิดซ้ําโดยดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน Digital Millennium Copyright Act ของสหรัฐอเมริกา หากคุณคิดว่ามีผู้ที่กําลังละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณและต้องการจะแจ้งให้เราทราบ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นหนังสือแจ้งและนโยบายของ Google เกี่ยวกับการตอบรับต่อหนังสือแจ้งนี้ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา

ส่วนที่ 8: การสิ้นสุด

ก. การสิ้นสุด

คุณจะหยุดใช้ API ของเราได้ทุกเมื่อ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ หากต้องการสิ้นสุดข้อกําหนด คุณต้องแจ้งให้ Google ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าและเมื่อยุติการใช้งาน ให้หยุดใช้ API ที่เกี่ยวข้อง Google ขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดข้อกําหนดกับคุณหรือหยุดให้บริการ API หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือฟีเจอร์ใดๆ ของคุณ หรือเหตุผลของคุณในการเข้าถึง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและได้ตลอดเวลา โดยไม่มีความรับผิดหรือภาระหน้าที่อื่นสําหรับคุณ

ข. ภาระหน้าที่ของคุณหลังจากการสิ้นสุดการใช้งาน

เมื่อมีการสิ้นสุดข้อกําหนดหรือปิดการเข้าถึง API ของคุณ คุณจะหยุดใช้ API ทันที หยุดการใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ Google ทั้งหมด และลบเนื้อหาที่แคชไว้หรือที่จัดเก็บไว้ซึ่งส่วนหัวแคชอนุญาตไว้ในส่วนที่ 5 Google อาจสื่อสารกับเจ้าของบัญชีที่มี บัญชีที่เชื่อมโยงกับไคลเอ็นต์ API และข้อมูลรับรองนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างอิสระ เพื่อแจ้งเรื่องการสิ้นสุดสิทธิ์ของคุณในการใช้ API

ค. บทบัญญัติที่มีผลต่อไป

เมื่อข้อกําหนดสิ้นสุดลง ข้อกําหนดดังกล่าวจะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อ 4b, 5, 8, 9 และ 10

ส่วนที่ 9: ความรับผิดสําหรับ API ของเรา

ก. การรับประกัน

ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนด ตัวอย่างเช่น เราให้คํามั่นสัญญาใดๆ ว่า เนื้อหาที่มีการเข้าถึงผ่าน API, ฟังก์ชันการทํางานที่เฉพาะเจาะจงของ API หรือความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ เราให้ API และใบเสนอราคา

เขตอํานาจศาลบางแห่งให้การรับประกัน อย่างเช่น การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นสินค้า ความเหมาะสมกับจุดประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด ยกเว้นจากที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนในข้อกําหนด

ข. ข้อจำกัดความรับผิด

เมื่อกฎหมายอนุญาต ทั้ง GOOGLE และ Google ##39 ผู้จัดจําหน่ายและผู้จัดจําหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียรายได้ รายได้ หรือข้อมูล ความสูญเสียทางการเงิน หรือความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นเจ้าของโดยปริยาย การตามทัน ของตรอก ความปลอดภัย

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของ Google รวมถึงผู้จัดจําหน่ายและผู้จัดจําหน่ายของ Google สําหรับข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อกําหนดนี้ จะรวมถึงการรับประกันใดๆ ที่จํากัดซึ่งสามารถนํามาใช้โดยวิธีการตามสถานการณ์ของ URL และโดยที่เกี่ยวข้อง

ในทุกกรณี Google และผู้จัดจําหน่ายและผู้จัดจําหน่ายของ Google จะไม่มีความรับผิดต่อ การสูญเสีย ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้อย่างสมเหตุสมผล

ค. การชดใช้ค่าเสียหาย

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณจะต้องปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายต่อ Google รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ใช้ อยู่กับความรับผิด ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน ค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาหรือการดําเนินการทางกฎหมายของบุคคลที่สามที่เกิดจาก

 1. การใช้ API ของคุณในทางที่ผิดหรือผู้ใช้ปลายทางในทางที่ผิด
 2. การละเมิดของคุณหรือผู้ใช้ปลายทางละเมิดข้อกําหนด หรือ
 3. เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่กําหนดเส้นทางหรือใช้งานโดย API ของคุณ บุคคลที่ดําเนินการในนามของคุณ หรือผู้ใช้ปลายทางของคุณ

ส่วนที่ 10: ข้อกําหนดทั่วไป

ก. การแก้ไข

เราอาจแก้ไขข้อกําหนดหรือส่วนใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงใน API ของเรา คุณควรอ่านข้อกําหนดอย่างสม่ําเสมอ เราจะโพสต์ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดไว้ในเอกสารประกอบของ API ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการไปยังเว็บไซต์นี้ และ/หรือในคอนโซลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ประกาศแจ้งเป็นเวลา 30 วันเป็นอย่างน้อย แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ของ API หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทําเพื่อเหตุผลทางกฎหมายจะมีผลทันที หากคุณไม่ยินยอมตามข้อกําหนดที่แก้ไขของ API คุณก็ควรหยุดการใช้งาน API นั้น การใช้ API ดังกล่าวต่อไปจะถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดที่แก้ไข

ข. หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา

API ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น และเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องภายในความหมายของข้อบังคับการได้รับข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Federal Acquisition Regulation) และเอกสารเพิ่มเติมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เราจะตกลงทําสัญญาเป็นภาษาไทย หากเราให้ข้อกําหนดฉบับแปล เราก็ทําเพื่ออํานวยความสะดวกให้คุณเท่านั้น และข้อกําหนดในภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้กับความสัมพันธ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อกําหนดไม่ได้สร้างสิทธิ์ของผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม หรือเอเจนซี พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้าใดๆ ไม่มีสิ่งใดในข้อกําหนดที่จะจํากัดสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการแสวงหาการเยียวยาโดยคําสั่งห้าม เราจะไม่รับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานในขอบเขตที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและ Google ไม่ได้ดําเนินการโดยทันที จะไม่ถือว่า Google สละสิทธิ์ใดๆ ที่อาจมี (เช่น การดําเนินการในอนาคต) หากปรากฏว่ามีข้อกําหนดใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกําหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกําหนดส่วนที่เหลือ ข้อกําหนดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Google ที่เกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ และมีผลแทนข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือที่มีอยู่ในเรื่องนั้นๆ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Google โปรดไปที่หน้าติดต่อเรา

เว้นแต่จะระบุไว้ด้านล่างนี้ (1) กฎหมายของแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ยกเว้นกฎเรื่องการขัดแย้งกันของกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียและข้อ 39 จะใช้บังคับกับการโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดหรือ API และ (2) การอ้างสิทธิ์ทั้งหมดที่ดําเนินการอยู่หรือเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาหรือกษัตริย์เหล่านี้

หากคุณยอมรับข้อกําหนดในนามของนิติบุคคลของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา สิ่งต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้แทนวรรคข้างต้น: กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (ยกเว้นความขัดแย้งของกฎหมายสหรัฐอเมริกา) จะมีผลบังคับใช้ต่อการโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดหรือ API ตามขอบเขตที่กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาอนุญาต: (1) กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย (ยกเว้นรัฐแคลิฟอร์เนียและความขัดแย้งของกฎหมายของกฎหมาย) จะมีผลในกฎหมายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลกลาง และ (2) สําหรับการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดหรือ API ทั้ง 2 หมายเลขของเหล่านี้

หากยอมรับข้อกําหนดในนามของเมือง เคาน์ตี หรือรัฐของสหรัฐอเมริกา ข้อกําหนดต่อไปนี้จะมีผลแทนย่อหน้าข้างต้นซึ่งคู่สัญญาตกลงที่จะเงียบเรื่องกฎหมายและสถานที่ที่ควบคุม