Phát triển các giải pháp của Google Tasks.

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá và cải thiện Google Tasks trong môi trường mã nguồn thấp, dựa trên web.
  • Thêm việc cần làm dựa vào hoạt động trong Gmail hoặc Tài liệu.
  • Cập nhật danh sách việc cần làm định kỳ dựa trên dữ liệu của hệ thống bên ngoài.
Sử dụng API REST bên dưới để tương tác theo phương thức lập trình với Google Tasks.
Tìm kiếm, đọc và cập nhật nội dung cũng như siêu dữ liệu của Google Tasks.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức