Google Tasks API

Interfejs Google Tasks API umożliwia zarządzanie zadaniami i listami zadań.

Usługa: Tasks.googleapis.com

Do wywołania tej usługi zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywoływania tej usługi aplikacja musi używać Twoich własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API użyj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i ich używanie. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może dostarczać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy i wszystkie poniższe identyfikatory URI są względne wobec tego punktu końcowego:

  • https://tasks.googleapis.com

Zasób REST: tasklists

Metody
delete DELETE /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Usuwa określoną listę zadań uwierzytelnionego użytkownika.
get GET /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Zwraca określoną listę zadań uwierzytelnionego użytkownika.
insert POST /tasks/v1/users/@me/lists
Tworzy nową listę zadań i dodaje ją do list zadań uwierzytelnionego użytkownika.
list GET /tasks/v1/users/@me/lists
Zwraca wszystkie listy zadań uwierzytelnionego użytkownika.
patch PATCH /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Aktualizuje listę zadań uwierzytelnionego użytkownika.
update PUT /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Aktualizuje listę zadań uwierzytelnionego użytkownika.

Zasób REST: tasks

Metody
clear POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/clear
Usuwa wszystkie ukończone zadania z określonej listy zadań.
delete DELETE /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Usuwa określone zadanie z listy zadań.
get GET /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Zwraca określone zadanie.
insert POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks
Tworzy nowe zadanie na określonej liście zadań.
list GET /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks
Zwraca wszystkie zadania z określonej listy zadań.
move POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}/move
Przenosi określone zadanie na inne miejsce na liście zadań docelowych.
patch PATCH /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Aktualizuje określone zadanie.
update PUT /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Aktualizuje określone zadanie.